Informacje ogólne

Organizacje pozarządowe – nazywane także obywatelskimi, społecznymi, non profit – stanowią zbiór różnych, wspólnotowych, niekomercyjnych form działania obywateli, tworząc trzeci sektor współczesnego społeczeństwa. Ich znaczenie w gospodarce i państwie wzrasta, bowiem nowoczesne zarządzanie publiczne bazuje na współdziałaniu i partnerstwie sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Sektor organizacji obywatelskich realizuje istotne funkcje ekonomiczne – uczestniczy w wykonywaniu, i coraz częściej współprojektowaniu, zadań publicznych. Ponadto pełni ważne funkcje publiczne – wpływa na działania władzy poprzez kształtowanie polityk publicznych sektorowych i horyzontalnych. Jednocześnie realizuje funkcje społeczne – jest przejawem i zapleczem działania społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacje pozarządowe stanowią jeden z kluczowych obszarów zainteresowania Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, która dostrzega ich potencjał do zaspakajania potrzeb społecznych, mobilizowania aktywności obywateli, ale także ułatwiania zmian instytucjonalnych i systemowych oraz pobudzania dyskursu społecznego i innowacyjności na wszystkich poziomach struktury społecznej. Jednocześnie organizacje pozarządowe są ważnym partnerem w działaniach badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez MSAP.

Ekonomia społeczna (przedsiębiorczość społeczna) to specyficzny system działania polegający na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. To dziedzina aktywności, która opiera się na wartościach solidarności, pomocniczości i integracji społecznej. Kluczowym jej ogniwem są przedsiębiorstwa społeczne, które w ramach prowadzenia działalności gospodarczej realizują działania integracji społecznej i zawodowej, dostarczają usługi społeczne czy pobudzają aktywność społeczności lokalnych.

W obrębie tego obszaru działania MSAP UEK biegną dwutorowo. Z jednej strony aktywność MSAP UEK koncentruje się na uruchamianiu i prowadzeniu prac badawczych oraz stworzeniu systemu kształcenia w formule studiów podyplomowych. Z drugiej natomiast, MSAP UEK realizuje działania zorientowane na wzbudzenie zainteresowania tą problematyką wśród różnych środowisk (np. poprzez organizowanie debat, upowszechnianie dobrych praktyk).

Poniżej przedstawiono najważniejsze przejawy działalności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK w obszarze organizacje pozarządowe i ekonomia społeczna:

 

Projekty

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Jak poprawić współpracę samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi w zakresie skuteczniejszego realizowania zadań publicznych? Czy można lepiej wykorzystać dostępne instrumenty, takie jak regranting, tryb małych zleceń, budżety partycypacyjny czy inicjatywę lokalną? Można – dzięki systemowi szkoleń, analizie dobrych praktyk, wymianie doświadczeń oraz wsparciu samorządów we wdrożeniu istniejących mechanizmów. Takie działania przewiduje projekt Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych realizowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP UEK) we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

1)    Cele projektu:
Opracowanie i upowszechnienie wśród jednostek samorządu terytorialnego (JST) – gmin lub powiatów – oraz NGOs praktycznego podejścia do wdrażania współpracy finansowej poprzez:

 • skatalogowanie i udostępnienie wszystkim zainteresowanym podmiotom tzw. dobrych praktyk współpracy finansowej JST-NGO,
 • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu stosowania instrumentów współpracy finansowej między JST i NGO,
 • wdrożenie instrumentów współpracy finansowej przy zachowaniu ich różnorodności,
 • upowszechnienie efektów projektu wśród przedstawicieli JST, NGOs i innych zainteresowanych podmiotów, dotyczące korzystania z mechanizmów współpracy finansowej.

2)    Beneficjenci

 • 640 przedstawicieli gmin i powiatów (tj. wójt, burmistrz, prezydent (lub zastępca), starosta lub inny członek zarządu powiatu, skarbnicy lub sekretarze, ewentualnie pracownicy zajmujący się współpracą z NGOs), którzy otrzymają wsparcie w formie szkoleń,
 • 320 przedstawicieli organizacji pozarządowych (członkowie zarządu), którzy otrzymają wsparcie w formie szkoleń,
 • 20 JST (gmina/powiat), które otrzymają wsparcie przy wdrożeniu instrumentów współpracy finansowej.

3)    Publikacje

Raporty i publikacja opracowali eksperci z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

4)    Partnerzy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pożytku Publicznego (lider projektu) – www.pozytek.gov.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – www.frdl.org.pl

Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZSWES)

Projekt pn. „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowano w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.07.2009 – 31.12.2013 r.

Liderem projektu było Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  jednostka powołana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerzy przedsięwzięcia:

 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA,
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
 • Fundacja Fundusz Współpracy,
 • Instytut Spraw Publicznych,
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Regionalnego (UNDP),
 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP).

ZSWES to przedsięwzięcie prestiżowe, w realizację którego zaangażowano instytucje o wieloletnim doświadczeniu w zakresie ekonomii społecznej. Była to pierwsza inicjatywa zorientowana na wszechstronny rozwój ww. sektora, której rezultatem było wypracowanie spójnego i kompleksowego systemu wspierania dostosowanego do potrzeb i specyfiki podmiotów ekonomii społecznej.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce, poprzez zbudowanie stałych zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia. Dla realizacji tak postawionego celu, określono następujące cele szczegółowe:

 • tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej,
 • profesjonalizacja działań infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej,
 • wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, ES poprzez szkolenia/kursy, doradztwo, studia podyplomowe, wizyty studyjne i staże,
 • podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej,
 • wzmocnienie otoczenia dla instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.

W ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” zaplanowano pięć kluczowych działań. Są to:

 • standaryzacja funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie jakości usług,
 • stworzenie infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej,
 • opracowanie i wdrożenie programów edukacji i kształcenia w zakresie ekonomii społecznej,
 • wykreowanie pozytywnego wizerunku „marki” ekonomii społecznej,
 • przygotowanie i wdrożenie modelowych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej w środowisku lokalnym.

Zadania MSAP
Jako jeden z partnerów MSAP koncentrował swoją uwagę na działaniach badawczych oraz edukacyjnych. W szczególności do zadań MSAP w projekcie należało:

 1. Opracowanie i przetestowanie metody mierzenia społecznego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce (audyt społeczny).
 2. Utworzenie i uruchomienie wspólnie ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy jednego z 5 centrów ekonomii społecznej (tj. Centrum Ekonomii Społecznej w Krakowie obejmującego działalnością województwa małopolskie, śląskie i świętokrzyskie).
 3. Opracowanie i przetestowanie systemu akredytacji i standaryzacji instytucji wsparcia ekonomii społecznej.
 4. Opracowanie programów edukacji i kształcenia w zakresie ekonomii społecznej dla studiów podyplomowych.
 5. Studia podyplomowe Ekonomia społeczna (9 edycji).
 6. Opracowanie i wydanie ośmiu numerów półrocznika „Ekonomia społeczna”.

Grupy docelowe projektu
Projekt był adresowany do następujących grup beneficjentów:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
 • instytucje rynku pracy i ich pracownicy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej),
 • organizacje pozarządowe i instytucje ES zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
 • pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Biuro projektu MSAP
MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 16
31-510 Kraków
Pokój nr 24

Kontakt
mgr Izabela Władyka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (012) 293 75 83
faks (012) 293 75 59

Koordynator projektu
mgr Magdalena Pokora: magdalena.pokora(at)uek.krakow.pl

tel. (012) 293 75 64

INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce

Projekt pn. „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.06.2010 r. – 31.03.2012 r.

Projekt był realizowany w partnerstwie trzech instytucji:

 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (Lider projektu),
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Nadrzędnym celem projektu było wzmocnienie i rozwój sektora ekonomii społecznej w Małopolsce poprzez stworzenie profesjonalnej infrastruktury wsparcia, kreowanie przyjaznego otoczenia dla podmiotów ekonomii społecznej i budowanie świadomości społecznej. Cele szczegółowe projektu określono w następujący sposób:

 • wzmocnienie systemu wsparcia sektora ES przez utworzenie infrastruktury działającej w regionie,
 • poprawa zarządzania przedsiębiorstwami ekonomii społecznej przez dostarczenie usług prawnych, księgowych i marketingowych oraz organizację szkoleń dla kadry zarządzającej,
 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia PES poprzez cykl szkoleń i doradztwo dla osób fizycznych,
 • budowanie przewagi konkurencyjnej PES w oparciu o partnerstwo z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 • budowanie świadomości społecznej przez promocję idei PES oraz zatrudnienia w sektorze ES.  

Mając na uwadze ww. cele, w ramach projektu zaplanowano sześć działań o charakterze merytorycznym:

 • tworzenie i funkcjonowanie infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce poprzez utworzenie Centrum Spółdzielczego, Centrum Przedsiębiorczości Społecznej oraz czterech Punkty Wsparcia,
 • świadczenie usług prawnych, księgowych i marketingowych dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej,
 • świadczenie doradztwa indywidualnego i grupowego,
 • organizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • świadczenie usług wspierających rozwój partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Małopolsce,
 • promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze.

MSAP, jako jednej z partnerów projektu, realizował zadania związane z rozwojem partnerstwa  na rzecz ekonomii społecznej w Małopolsce. Przyczynić się miały one przede wszystkim do budowania przewagi konkurencyjnej podmiotów ekonomii społecznej w oparciu o współpracę z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. Dla realizacji tak postawionego celu zorganizowano dziesięć seminariów lokalnych, do udziału w których zaproszeno przedstawicieli ww. instytucji. Głównym celem spotkań było upowszechnianie idei ekonomii społecznej oraz wskazanie na partnerstwo międzysektorowe jako ważny element budowania potencjału sektora ekonomii społecznej. W ramach projektu zidentyfikowano również dobre praktyki w zakresie współpracy międzysektorowej, które następnie opisano w publikacji poświęconej idei partnerstwa.

Public polices And Social Enterprises PASE

Projekt PASE - Public polices And Social Enterprises (Polityki publiczne i przedsiębiorstwa społeczne) realizowano w ramach Programu INTERREG IV C i finansowano ze środków Unii Europejskiej www.pase-project.eu.

Cele projektu
Nadrzędnym celem projektu było wzmocnienie efektywności regionalnych polityk publicznych w promocji i wsparcie przedsiębiorstw społecznych  jako asumpt do rozwoju lokalnego i konkurencyjności regionów. Cele szczegółowe projektu zdefiniowano w następujący sposób (dwa spośród siedmiu celów):

1. Poprawa kompetencji i wzrost wiedzy decydentów (władzy publicznej) w zakresie:

 • krajowych i regionalnych programów wsparcia i promocji przedsiębiorczości społecznej,
 • regionalnych struktur wsparcia biznesu i propozycji wsparcia przedsiębiorstw społecznych,
 • dobrych praktyk w zakresie programów partnerstwa publiczno-prywatnego i instrumentów wsparcia i promocji przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorców.

2. Wzmocnienie lokalnych przedsiębiorstw społecznych na szczeblu regionalnym i lokalnym przez transfer do krajów mniej doświadczonych dobrych praktyk z obszarów gdzie rezultaty wsparcia ekonomii społecznej są widoczne i mierzalne.

Prace projektowe przebiegały według następującego planu:

 1. Identyfikacja, selekcja i porównanie dobrych praktyk dotyczących polityk publicznych wspierających ekonomię społeczną w poszczególnych krajach.
 2. Pogłębianie wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania podmiotów   ekonomii społecznej w celu ułatwienia przeniesienia najlepszych praktyk do innych krajów.
 3. Transfer najlepszych praktyk do wybranych krajów, partnerów projektu (odbiorców rozwiązań).
 4. Opracowanie wspólnych wytycznych dla poprawy kwalifikacji i umiejętności władz lokalnych w zakresie zamówień publicznych w obszarze przedsiębiorstw społecznych na świadczenie usług publicznych służących dobru ogółu.

Partnerzy projektu
Projekt PASE realizowano w konsorcjum złożonym z dziesięciu instytucji, reprezentujących siedem regionów w Europie, tj.:

 • Region Marche, samorząd szczebla regionalnego, Włochy (partner wiodący)
 • Andalusian Government, General Management of Social Economy and Entrepreneurship, Hiszpania
 • City of Forest - Brussels Capital-Region, Belgia
 • Consiliul Judetean Arges, Rumunia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Polska
 • Adult Education Centre of the City of Hannover, Niemcy
 • South Madrid Consortium, Hiszpania
 • Regional Council  Provence  Alpes Côte d’Azur, Francja
 • Municipality of Rome, Councillorship for the Peripheral Areas, Włochy.

Projekt dostarczył uczestniczącym w nim regionom (partnerom) zestaw metod i narzędzi wspierających rolę przedsiębiorstw społecznych w rozwoju lokalnym i regionalnym oraz wskazał sposoby implementacji tych rozwiązań w różnych krajach UE. Przedmiotem zainteresowania partnerów projektu PASE były instrumenty publiczne o zasięgu lokalnym i  regionalnym, a w szczególności z obszaru partnerstwa publiczno-społecznego oraz zamówień publicznych.

Okres realizacji projektu: listopad 2008 r. –  październik 2011 r.

Więcej informacji na temat projektu udziela:
Magdalena Pokora, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 012 293 75 64.

W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej (PMES)

Informacje ogólne o projekcie
Projekt był realizowany w okresie od lipca 2005 do maja 2008 przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, składające się z instytucji i podmiotów reprezentujących trzy sektory gospodarki: organizacje pozarządowe, podmioty komercyjne oraz instytucje publiczne.
Partnerami MSAP były następujące instytucje:

 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – Administrator,
 • Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
 • Instytut Rozwoju Służb Społecznych,
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (75% z EFS, 25% wkład krajowy).

Do kogo projekt był skierowany (Beneficjenci ostateczni)
Z uwagi na sektorowy charakter projektu, w jego ramach nie wspierano konkretnej grupy wykluczonych społecznie na rynku pracy, lecz cały sektor ekonomii społecznej w Polsce. Beneficjentami działań byli przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń i fundacji) ale także pracownicy spółdzielni, spółdzielni socjalnych oraz Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych. Działania projektu objęły także pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, administracji publicznej, wolontariuszy, polityków i działaczy lokalnych zainteresowanych rozwijaniem idei ES, menedżerów, przedsiębiorców i pracowników zaangażowanych w społecznie odpowiedzialny biznes oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Główne cele projektu
Celem projektu było określenie i wspieranie powstawania optymalnych warunków dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką pełnią i mogłyby w nim pełnić organizacje pozarządowe. Działania partnerów projektu były wielopłaszczyznowe i swoim zasięgiem obejmowały zagadnienia legislacji i regulacji finansowych, ewaluacji i weryfikacji przedsięwzięć społecznych oraz funkcjonowania całości sektora ekonomii społecznej. Jednym z podstawowych celów projektu było również upowszechnianie wiedzy i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie, co niezbędne jest przede wszystkim przy procesie rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego.
Z uwagi na kompetencje MSAP podstawowym nurtem działań Szkoły w projekcie było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się lub zainteresowanych prowadzeniem lub wspieraniem przedsięwzięć z obszaru ES.

Wybrane działania MSAP w projekcie

 • uruchomienie i przeprowadzenie trzech edycji studiów podyplomowych Ekonomia społeczna (SP ES) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w celu budowania kompetencji pracowników i wolontariuszy sektora ES,
 • uruchomienie i prowadzenie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Krakowie (RCES); jego cele to m.in.:
  • budowa instytucjonalnych form współpracy środowiska akademickiego, władz regionalnych i podmiotów gospodarki społecznej,
  • tworzenie warunków, metod i narzędzi dla wspierania działań, procesów oraz uczestnictwa różnych sektorów w kształtowaniu gospodarki społecznej w Małopolsce,
  • wspieranie i promocja sektora ekonomii społecznej,
  • wzmacnianie zasobów ludzkich i infrastruktury społecznej.

W okresie od października 2006 r. do marca 2008 r. odbyły się 3 edycje SP ES, w których uczestniczyło 120 słuchaczy. Uruchomienie studiów poprzedzono wnikliwą analizą potrzeb potencjalnych uczestników.
SP ES to narzędzie służące do budowania zasobów kadrowych i potencjału kompetencyjnego organizacji wszystkich sektorów na rzecz rozwoju gospodarki społecznej w Polsce. O dotychczasowym sukcesie studiów świadczą m.in. rekrutacja oraz wyniki ewaluacji procesu edukacji. W procesie rekrutacji wzięło udział ok. 300 osób (na jedno miejsce przypadało średnio 2,5 kandydata). MSAP udało się wyselekcjonować grupę ambitnych studentów, reprezentantów wszystkich trzech sektorów. W gronie słuchaczy znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni, administracji szczebla centralnego oraz samorządowego, biznesu, osoby bezrobotne pragnące rozwijać działalność społecznie użyteczną.  
Dwusemestralne studia obejmowały 200 godzin dydaktycznych pogrupowanych według następujących modułów: nauki społeczne, zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, finanse i finansowanie przedsięwzięć społecznych, otoczenie prawne ekonomii społecznej, innowacje społeczne, seminarium dyplomowe.

Zajęcia odbywały się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w obiektach UEK w Krakowie. Uczestnicy otrzymali komplet materiałów dydaktycznych oraz skrypty, opracowane specjalnie na potrzeby SP ES. Absolwenci uzyskali świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych Ekonomia społeczna, wydane przez UEK w Krakowie.
Słuchacze wysoko ocenili organizację programu, ułożonego wg konwencji od teorii do praktyki. Doceniono zwłaszcza praktyczny aspekt studiów (przedmioty dot. zarządzania, aspektów prawnych i finansowych) oraz forum wymiany doświadczeń realizowane w ramach modułu „Innowacje społeczne”. O sukcesie dotychczasowych edycji zadecydowała także kadra – w dużej mierze nauczyciele akademiccy, w większości pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, oraz inni specjaliści, eksperci  i praktycy.

RCES utworzono w 2007 r. Jego misją było profesjonalne i skuteczne działanie na rzecz sektora ES w Małopolsce poprzez integrowanie i motywowanie jego podmiotów do wspólnego działania oraz kreowanie mechanizmów i narzędzi umożliwiających wzmocnienie regionalnej infrastruktury działającej na rzecz tego sektora.
Wybrane formy działalności:

 • usługi szkoleniowo-doradcze dla podmiotów ekonomi społecznej i osób zainteresowanych budowaniem kompetencji w tym zakresie,
 • działalność informacyjna dla studentów w obszarze ekonomii społecznej (udzielanie porad, wspomaganie rozwoju pomysłów na projekty tworzenia firm społecznych, w tym inkubowanie przedsiębiorstw społecznych),
 • organizacja 4 debat oksfordzkich oraz regionalnych targów ES na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
 • inicjowanie i rozwijanie działalności badawczej z zakresu ES,
 • opracowanie koncepcji projektów demonstracyjnych jako studium wykonalności dla działań podejmowanych w ramach PRR,
 • wydanie 3 numerów kwartalnika pt. Ekonomia społeczna (wersja elektroniczna do pobrania z zakładki Kwartalnik Ekonomia Społeczna),
 • upowszechnianie w Małopolsce założeń do ustawy o przedsiębiorczości społecznej.

Rezultaty projektu
Po raz pierwszy w Polsce stworzono innowacyjny i kompleksowy program kształcenia podyplomowego i podnoszenia kwalifikacji, skierowany do osób działających w sektorze społecznym. Innowacyjność polega na powiązaniu uczelni z innymi instytucjami oraz kompleksowym podejściu do zgłaszanych potrzeb.

Słuchacze SP ES i beneficjenci RCES zdobyli wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora. Dzięki realizowanym działaniom uczestnicy wydarzeń wykształcili umiejętności organizacyjne i menedżerskie, między innymi przez wymianę doświadczeń z pozostałymi.
W 3 edycjach studiów wzięło udział 120 osób, z czego pracę dyplomową obroniło 110 osób.

W ramach działań RCES zorganizowano:

 • 31 spotkań w formie szkoleń, warsztatów lub doradztwa, w których udział wzięło 490 osób. Udział w szkoleniach był bezpłatny i otwarty dla każdej osoby. Po zakończeniu udziału w danym szkoleniu każdy słuchacz otrzymał certyfikat uczestnictwa – łącznie wydano ponad 450 certyfikatów.
 • 4 debaty oksfordzkie oraz regionalne targi ES zorganizowane na UEK, w których łącznie wzięło udział ponad 600 osób.

Ponadto do rezultatów i największych sukcesów należy zaliczyć:

 • promocję problematyki dot. ES w środowisku akademickim poprzez organizację debat oksfordzkich oraz regionalnych targów ES,
 • utrzymujące się duże zainteresowanie szkoleniami i doradztwem,
 • wypracowanie koncepcji regionalnego funduszu poręczeniowo-pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej,
 • zainteresowanie władz publicznych problematyką ES i zaproszenie do współpracy wybranych instytucji (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa, Wojewódzki Urząd Pracy); zainicjowanie prac i podpisanie Małopolskiego Paku na Rzecz Ekonomii Społecznej,
 • opracowanie założeń do ustawy o przedsiębiorczości społecznej oraz ich upowszechnianie w Małopolsce,
 • wydanie 6 publikacji naukowych z tematyki ES – 3 skrypty, 3 kwartalniki  (do pobrania z zakładki Skrypty ES).

Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO

 

Publikacje

Publikacje projektu ZSWES


Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej
w Polsce za pomocą narzędzia ESometr. Raport z badania
- do pobrania

Jakub Głowacki, Magdalena Jelonek

Kraków 2013

ISBN: 978-83-89410-42-9 


Wokół ekonomii społecznej - do pobrania

Maciej Frączek, Stanisław Mazur, Jerzy Hausner (red.)

Kraków 2012

ISBN: 978-83-89410-22-1

Publikacje wydane w ramach projektu Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce (INES)


INES Partnerstwo

Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych - do pobrania

Alina Handzlik, Jakub Głowacki (red.)

Kraków 2012

Publikacje wydane w ramach projektu W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU EKONOMII SPOŁECZNEJ

  Ekonomia społeczna a rozwój - do pobrania pdfico
autorzy: Jerzy Hausner (red.), Hubert Izdebski, Tadeusz Kudłacz, Dorota Kwiecińska, Agnieszka Pacut, Bolesław Rok, Grażyna Skąpska, Bogumiła Szopa, Jan Jakub Wygnański
  Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej - do pobrania pdfico
autorzy: Marek Ćwiklicki, Anna Giza-Poleszczuk, Hubert Guz, Jerzy Hausner (red.), Norbert Laurisz, Stanisław Mazur, Adam Nalepka, Urban Pauli, Romana Paszkowska, Jolanta Perek-Białas, Aleksy Pocztowski, Barbara Worek
  Finansowanie i otoczenie prawne podmiotów ekonomii społecznej - do pobrania pdfico
autorzy: Marek Benio, Maria Kosek-Wojnar, Anna Królikowska, Ambroży Mituś, Radosław Skiba, Krzysztof Surówka, Teresa Zagrodzka
  Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka - do pobrania pdfico
autorzy: Konrad Dudzik, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Tomasz Kucharski, Norbert Laurisz
  Wspieranie ekonomii społecznej - do pobrania pdfico
autorzy: Michał Adamczyk, Jan Bereza, Jerzy Hausner (red.), Karolina Krawczyk, Dorota Kwiecińska, Adam Leszkiewicz, Paweł Łukasik, Stanisław Mazur, Ambroży Mituś, Agnieszka Pacut, Wiesław Zaleszczuk
  Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. Syllabusy do szkoleń - do pobrania pdfico
autorzy: Joanna Brzozowska, Konrad Dudzik, Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk, Jakub Głowacki, Dorota Góźdź, Hubert Guz, Dorota Kwiecińska (red.), Ambroży Mituś, Agnieszka Pacut (red.), Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek
  Kwartalnik Ekonomia społeczna nr 1 - do pobrania pdfico
  Kwartalnik Ekonomia społeczna nr 2 - do pobrania pdfico
  Kwartalnik Ekonomia społeczna nr 3 - do pobrania pdfico