Projekty zrealizowane do 2000 r.

 

NAZWA ROK
Planowanie rozwoju gospodarczego 1999-2000
ZLECENIODAWCA KRAJ
Program Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP) Polska
OPIS
Celem projektu było wdrożenie procesu planowania strategicznego pod nazwą planowanie rozwoju gospodarczego wraz z badaniem postaw przedsiębiorców, jak również rozszerzenie współpracy trójstronnej (władze lokalne - przedsiębiorcy - organizacje pozarządowe). Beneficjentami działań podjętych w trakcie realizacji projektu był samorządy lokalne na szczeblu gminy (Ostrów Wielkopolski, Namysłów, Nowy Sącz, Kutno, Nowa Dęba) oraz powiat starachowicki.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: 
- przygotowanie strategii rozwoju gospodarczego (w oparciu o raporty diagnostyczne i badania postaw przedsiębiorców),
- dokonanie analizy problemów i oczekiwań przedsiębiorców wobec samorządów lokalnych oraz prowadzonej przez nie polityki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem lokalnych rynków pracy oraz tworzeniem warunków sprzyjających powstawaniu nowych, stabilnych miejsc pracy.

Kolejnymi działaniami podjętymi w ramach realizacji projektu były kursy i szkolenia. Zakres tematyczny szkoleń obejmował zarządzanie i monitorowanie rozwoju gospodarczego oraz zdobywanie środków na realizację podejmowanych działań. Ponadto, w ramach projektu przygotowano spotkania władz samorządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

NAZWA ROK
Międzynarodowa służba cywilna w samorządach na szczeblu lokalnym i regionalnym 1999-2000
ZLECENIODAWCA KRAJ
Komisja Europejska, DG XXII Polska, Niemcy, Francja
OPIS
Projekt dotyczył inwestowania w zasoby ludzkie oraz podnoszenia poziomu przygotowania zawodowego pracowników, jako kluczowych czynników sprzyjających rozwojowi zdecentralizowanej współpracy międzynarodowej. Jednym z podstawowych zadań projektu było poszerzenie możliwości instytucjonalnych poszczególnych jednostek administracji publicznej w dziedzinie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i bezrobociem.

W szczególności, działania podjęte w ramach projektu koncentrowały się na: 
- opracowaniu metodologii analizowania potencjału współpracy międzynarodowej samorządów szczebla lokalnego i regionalnego w Polsce, Francji i Niemczech,
- przygotowaniu poradnika w zakresie decentralizacji współpracy międzynarodowej,
- opracowaniu zaleceń w zakresie przygotowania zawodowego w perspektywie współpracy międzynarodowej,
- opracowaniu koncepcji doskonalenia zawodowego dla pracowników służby cywilnej (kursy specjalistyczne, studia podyplomowe),
- stworzeniu podstaw dla systemu wspierającego współpracę międzynarodową między jednostkami administracji publicznej różnych szczebli, ze szczególnym naciskiem na rozwój zawodowy pracowników służby cywilnej.

 

NAZWA ROK
Edukacja poprzez partycypację społeczną 1999-2000
ZLECENIODAWCA KRAJ
Program Partnerstwa dla Samorządu Lokalnego (LGPP) Polska
OPIS
Głównym celem programu było zmodyfikowanie istniejącego programu studiów podyplomowych "Zarządzanie w administracji publicznej" poprzez dodanie nowego modułu, który zaspokaja potrzeby samorządów lokalnych; przygotowanie podręcznika "Lokalne społeczności w zarządzaniu gminą"; wdrożenie nowego modułu i ocena rezultatów pierwszego kursu szkoleniowego oraz opracowanie udoskonaleń.
Rezultaty projektu to:
- nowy program studiów podyplomowych "Zarządzanie w administracji publicznej",
- podręcznik "Lokalne społeczności w zarządzaniu gminą",
- wdrożenie nowego programu studiów podyplomowych "Zarządzanie w administracji publicznej".

 

NAZWA ROK
Komunikacja społeczna w gminie Nowa Dęba 1999-2000
ZLECENIODAWCA KRAJ
Program Partnerstwa dla Samorządu Lokalnego (LGPP) Polska
OPIS
Działania zrealizowane w ramach projektu:
- przedstawienie pracownikom samorządów lokalnych metodologii "komunikacji dwustronnej" i konieczności wprowadzenia modeli partycypacji społecznej,
- przeszkolenie pracowników samorządów lokalnych w działaniach angażujących społeczność lokalną,
- opracowanie wraz z pracownikami samorządów lokalnych planu strategii "komunikacji dwustronnej",
- wsparcie wdrażania strategii "komunikacji dwustronnej",
- monitorowanie krótkoterminowych skutków i ocena działań angażujących społeczność lokalną.
Rezultaty zrealizowanych działań to:
- strategia uzgodniona wspólnie przez lokalny samorząd i podwykonawcę (strategia "komunikacji dwustronnej"),
- warsztaty poświęcone "komunikacji dwustronnej" przeprowadzone dla pracowników samorządu lokalnego,
- plan działania opracowany i uzgodniony przez samorząd lokalny,
- wdrożony i udokumentowany plan działania,
- opracowane najlepsze praktyki oparte na doświadczeniach.

 

NAZWA ROK
Forum partycypacji publicznej w gminie Kutno 1999-2000
ZLECENIODAWCA KRAJ
Program Partnerstwa dla Samorządu Lokalnego (LGPP) Polska
OPIS
Działania zrealizowane w ramach projektu:
- identyfikacja aktywnego samorządu,
- warsztat poświęcony forum publicznemu,
- opracowanie planu działań zarysowującego konkretne działania angażujące społeczność lokalną, które należy podjąć,
- wspieranie wdrażania planu działania,
- identyfikacja najlepszych praktyk opartych na doświadczeniach i przygotowanie studium przypadku do wykorzystania na forum krajowym i warsztatach.
Rezultaty zrealizowanych działań to:
- wdrożenie planu działania forum partycypacji publicznej,
- najlepsze praktyki przedstawione na forum krajowym i warsztatach.

 

NAZWA ROK
Komunikacja społeczna w gminie Namysłów 1999-2000
ZLECENIODAWCA KRAJ
Program Partnerstwa dla Samorządu Lokalnego (LGPP) Polska
OPIS
Działania zrealizowane w ramach projektu:
- przedstawienie pracownikom samorządów lokalnych metodologii "komunikacji dwustronnej" i konieczności wprowadzenia modeli partycypacji społecznej,
- przeszkolenie pracowników samorządów lokalnych w działaniach angażujących społeczność lokalną,
- opracowanie wraz z pracownikami samorządów lokalnych planu strategii "komunikacji dwustronnej",
- wsparcie wdrażania strategii "komunikacji dwustronnej",
- monitorowanie krótkoterminowych skutków i ocena działań angażujących społeczność lokalną.
Rezultaty zrealizowanych działań to:
- strategia uzgodniona wspólnie przez lokalny samorząd i podwykonawcę (strategia "komunikacji dwustronnej"),
- warsztaty poświęcone "komunikacji dwustronnej" przeprowadzone dla pracowników samorządu lokalnego,
- plan działania opracowany i uzgodniony przez samorząd lokalny,
- wdrożony i udokumentowany plan działania,
- opracowane najlepsze praktyki oparte na doświadczeniach.

 

NAZWA ROK
Wspieranie gmin górniczych w procesie pobudzania rozwoju gospodarczego 1999
ZLECENIODAWCA KRAJ
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Bank Światowy Polska
OPIS
W ramach tego projektu eksperci MSAP działali na rzecz pobudzania rozwoju gospodarczego na terenach górniczych, zwłaszcza w zakresie przekwalifikowania i poprawy możliwości zatrudnienia pracowników sektora górniczego. Projekt realizowany był wspólnie ze Związkiem Gmin Górniczych oraz Ośrodkiem Wspierania Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gmin Górniczych. W szczególności w ramach projektu zrealizowano następujące działania: 
 - przygotowanie poradnika dla gmin górniczych pt. "Jak przygotować plan pobudzenia rozwoju gospodarczego gminy górniczej w celu promowania inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy",
 - opracowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla pracowników urzędów gmin górniczych oraz przemysłu wydobywczego (kopalnie i spółki węglowe),
 - zorganizowanie wyjazdu do dwóch krajów europejskich w celu zebrania informacji na temat zasad pobudzania rozwoju gospodarczego w gminach górniczych,
 - zorganizowanie podwójnego seminarium dla przedstawicieli zarządów gmin oraz zarządów spółek węglowych,
 - przygotowanie dokumentacji organizacyjnej Ośrodka Wspierania Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gmin Górniczych,
 - sporządzenie listy sprzętu biurowego dla gmin górniczych, koniecznego do przygotowywania planów rozwoju gospodarczego.

 

NAZWA ROK
System szkoleń dla zwiększenia zdolności wykorzystania pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej 1999
ZLECENIODAWCA KRAJ
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego Polska
OPIS
Podstawowym celem projektu było zwiększenie zdolności do przyjmowania i wykorzystania pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej poprzez stworzenie właściwego systemu szkoleń. Stworzenie takiego systemu oraz wyszkolenie przyszłych beneficjentów programów pomocowych miało na celu zwiększenie liczby poprawnie sporządzonych wniosków, a w konsekwencji doprowadzenie do pobudzenia aktywności gospodarczej i rozwoju społecznego południowo-wschodniej Polski. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- stworzenie systemu szkoleń w celu zwiększenia możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej,
- przygotowanie modułów szkoleniowych w zakresie uzyskiwania pomocy finansowej i zarządzania projektami,
- opracowanie przewodnika dotyczącego pozyskiwania środków zewnętrznych,
- opracowanie pakietów materiałów szkoleniowych,
- opracowanie narzędzi do monitorowania (kwestionariusze, testy wielokrotnego wyboru, raporty),
- przygotowanie raportów w zakresie aspektów proceduralnych i organizacyjnych planowania, organizowania i przeprowadzania kursów i szkoleń,
- przeszkolenie 900 osób, które mogą prowadzić szkolenia wśród współpracowników w instytucjach, w których są zatrudnione,
- zainicjowanie i stworzenie podstaw do współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu (związki instytucjonalne i osobowe).

 

NAZWA ROK
Strategia rozwoju województwa małopolskiego 1999
ZLECENIODAWCA KRAJ
Zarząd Województwa Małopolskiego Polska
OPIS
Zadaniem MSAP było przygotowanie diagnozy sytuacji bieżącej oraz strategii rozwoju województwa małopolskiego w obszarze problemowym "Gospodarka". W toku prac nad strategią rozwoju województwa małopolskiego eksperci MSAP brali udział w pracach badawczych i analitycznych oraz uczestniczyli w procesie konsultacji, zmierzającym do przygotowania ostatecznej wersji dokumentu strategii.

 

NAZWA ROK
Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników samorządu powiatowego 1998-1999
ZLECENIODAWCA KRAJ
Development Alternatives, Inc. Polska
OPIS
Celem projektu było przygotowanie materiałów szkoleniowych dla przyszłych pracowników samorządowych na szczeblu powiatu oraz opracowanie procedur gwarantujących wysoki poziom szkolenia. Materiały szkoleniowe zostały opracowane dla kilku kluczowych obszarów funkcjonowania samorządu powiatowego.

 

NAZWA ROK
Ogólnopolskie szkolenia powiatowe 1998
ZLECENIODAWCA KRAJ
Development Alternatives, Inc. Polska
OPIS
Celem szkoleń obejmujących cały kraj było dostarczenie osobom, które piastują kluczowe funkcje we władzach powiatowych, specjalistycznej wiedzy niezbędnej do właściwego wypełniania powierzonych im zadań. Kursy i szkolenia miały nie tylko charakter projektu pilotażowego, lecz były także uzupełnieniem rządowego programu szkoleniowego.
Dwudniowe warsztaty dla osób na kierowniczych stanowiskach, pochodzących z 308 powiatów ziemskich oraz 64 powiatów grodzkich (łącznie 1.360 osób) obejmowały następujące zagadnienia: 
 - organizacja i zarządzanie powiatową służbą zdrowia,
 - organizacja i zarządzanie drogami w powiecie,
 - organizacja i zarządzanie starostwem powiatowym,
 - zarządzanie finansami powiatu.

 

NAZWA ROK
Opracowanie strategicznego programu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu nowosądeckiego 1998
ZLECENIODAWCA KRAJ
Chemonics International Inc. Polska
OPIS
Celem projektu było stworzenie wzorcowej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu powiatowym. Innowacyjność projektu polegała także na tym, że została ona opracowana jednocześnie dla dwóch powiatów - nowosądeckiego ziemskiego oraz miasta Nowy Sącz wraz z zaprojektowaniem mechanizmów wspólnego wdrażania strategii. Strategia została przygotowana w oparciu o zakrojony na szeroką skalę proces konsultacji i partycypacji społecznej.

 

NAZWA ROK
Społeczeństwo informacyjne i rozwój przemysłowy w Europie Środkowej i Wschodniej 1997-1998
ZLECENIODAWCA KRAJ
Komisja Europejska DG III Polska, Węgry, Litwa, Ukraina
OPIS
Celem projektu było dokonanie analizy postępów we wdrażaniu i użytkowaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych w procesie restrukturyzacji przemysłu w Europie Środkowej i Wschodniej. Projekt obejmował Polskę, Węgry, Litwę i Ukrainę (kilka dziedzin przemysłu w każdym z tych krajów).

 

NAZWA ROK
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji państwowej 1997
ZLECENIODAWCA KRAJ
Urząd Służby Cywilnej Polska
OPIS
Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników służby cywilnej oraz zapoznanie ich z zagadnieniami integracji europejskiej. W projekcie łącznie udział wzięło 560 osób.

 

NAZWA ROK
Lokalne i regionalne uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji gospodarki polskiej 1996-1997
ZLECENIODAWCA KRAJ
Komitet Badań Naukowych Polska
OPIS
Celem projektu była identyfikacja i analiza lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju i restrukturyzacji polskiej gospodarki. Projekt miał charakter badawczy i koncentrował się głównie na analizie układu instytucjonalnego, który kształtuje warunki restrukturyzacji polskiej gospodarki.

 

Dodatkowych informacji udziela mgr Rafał Sułkowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.