Projekty zrealizowane do 2010 r.

 

NAZWA ROK
Nadal potrzebni - lepsze kwalifikacje w miejscu pracy 2008-2009
ZLECENIODAWCA KRAJ
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Polska
OPIS

Celem ogólnym projektu jest podniesienie, uzupełnienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczestników projektu do potrzeb regionalnej gospodarki.
Cele szczegółowe to:
1.Podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu o jeden stopień w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego potwierdzone stosownym certyfikatem.
2.Podniesienie kompetencji w zakresie obsługi komputera do poziomu umożliwiającego dalsze samokształcenie z wykorzystaniem technik informatycznych oraz komunikowanie się i pozyskiwanie informacji drogą elektroniczną.
3.Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych ułatwiających awans zawodowy i kontakty z pracodawcami.
Inicjatywa skierowana do osób pracujących, powyżej 45 roku życia, z wykształceniem najwyżej średnim, pragnących z własnej woli podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje z zakresu komunikowania się w sytuacjach zawodowych.
Projekt polegał na organizacji bezpłatnego dwusemestralnego szkolenia składającego się z trzech komplementarnych modułów:< br/> 1. Językowego (łącznie 120 godzin lekcyjnych) z następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski;
2. Podstaw obsługi komputera (20 godzin lekcyjnych);
3. Treningu interpersonalnego (10 godzin lekcyjnych).

 

NAZWA ROK
INCASIS – Institutional Capacity for Assessing the Impact of Structural Funds 2005-2007
ZLECENIODAWCA KRAJ
Komisja Europejska w ramach inicjatywy Interreg IIIC Hiszpania, Litwa, Niemcy, Polska, Szwecja, Węgry, Włochy
OPIS

Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie – w oparciu o rozwiązania i doświadczenia starych krajów członkowskich Unii Europejskiej – metod i narzędzi oceny efektywności wykorzystania środków strukturalnych oraz ich oddziaływania na procesy modernizacyjne regionów nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Instytucje zaangażowane w zarządzanie i ewaluację funduszy strukturalnych, z 10 regionów europejskich (w tym Małopolski), pod przewodnictwem Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP), nawiązały w 2005 r. współpracę w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC. Projekt miał za zadanie dostarczyć biorącym w nim udział regionom (partnerom) kompletny zestaw metod i narzędzi do ewaluacji, nie tylko skutecznych, ale także możliwych do porównania z innymi regionami, celem prowadzenia lepszej polityki regionalnej.
W dłuższej perspektywie projekt INCASIS miał wpłynąć na lepsze wykorzystanie funduszy strukturalnych, a co za tym idzie, wsparcie rozwoju regionalnego i spójności. Aby ten cel został osiągnięty należy maksymalnie wykorzystać doświadczenia krajów i regionów już stosujących takie metody. W ramach projektu partnerzy wspólnie opracowali katalog praktycznych narzędzi ewaluacyjnych oraz poradnik do ewaluacji projektów, które były upowszechniane wśród interesariuszy i partnerów regionalnych w całej Europie.

 

NAZWA

ROK
Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich Nowa Huta – Nowa Szansa, Działanie 2 2005-2008
ZLECENIODAWCA KRAJ
Fundacja Fundusz Współpracy (Krajowa Struktura Wsparcia) w ramach PIW Equal

Polska

OPIS

Projekt Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich realizowany był przez 12 instytucji i organizacji, w tym uczelni wyższych, szkół średnich, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy i opieki społecznej, tygodnika lokalnego, prywatnej oraz samorządowej instytucji kultury.
Celem inicjatywy było skupienie wokół projektu potencjalnych beneficjentów ostatecznych z 4 grup defaworyzowanych: uboga młodzież po szkole zawodowej, niepełnosprawni, młodzież 17-23 lat objęta opieką społeczną z terenu Nowej Huty i bezrobotni bez prawa do zasiłku.
Głównym rezultatem wypracowanym w trakcie realizacji projektu była Partnerska Interwencja dla Rozwoju Usług Lokalnych Metodą Manufaktur Integracyjnych (model zmniejszania bezrobocia poprzez rozwój usług). Model ten ma być przydatny dla tworzenia i realizacji indywidualnych programów lokalnych, opartych na inicjatywie partnerskiej i metodzie inkubacji poprzez manufaktury integracyjne.  Wdrażany może być przez istniejące już, bądź do tego celu powoływane trójsektorowe, starannie dobrane partnerstwo lokalne.

 

NAZWA ROK
Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO, Działanie 2 2005-2008
ZLECENIODAWCA KRAJ
Fundacja Fundusz Współpracy (Krajowa Struktura Wsparcia) w ramach PIW Equal

Polska
Wielka Brytania, Włochy, Finlandia, Niemcy, Łotwa

OPIS
Celem projektu COGITO realizowanego w ramach PIW EQUAL było wypracowanie i testowanie mechanizmu tworzenia oraz promocji przedsiębiorstw społecznych jako metody integracji społeczno-zawodowej stosowanej w ramach gospodarki społecznej.
Partnerem wiodącym w projekcie był Dom Maklerski PENETRATOR SA. Pozostali partnerzy to 7 instytucji i organizacji społecznych działających na rzecz grupy docelowej oraz specjalizujących się tematyce ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowej wykluczonych.
Grupa docelowa, na rzecz której realizowane były działania partnerstwa, to osoby pozostające bez pracy z powodu chorób psychicznych oraz osoby pozostające bez pracy, u których wystąpiły psychiczne konsekwencje długotrwałego bezrobocia i zależności od systemu pomocy społecznej.
Specjalnością MSAP w projekcie były działania skierowane do środowisk akademickich. W szczególności, MSAP koordynowała: prace eksperckie mające na celu zdefiniowanie w drodze badań i analiz optymalnych warunków i narzędzi tworzenia przedsiębiorstw społecznych w Polsce oraz wypracowanie katalogu możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej, wyniki których opublikowano w wydawnictwach książkowych, szkolenia Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej, podsumowane w postaci tomu sylabusów do szkoleń, warsztaty doradcze, organizację staży w przedsiębiorstwach społecznych, konferencja Ekonomia społeczna a rozwój lokalny, z debatą oksfordzką pt. „Ta izba twierdzi, że ekonomia społeczna nie wspomoże rozwoju lokalnego”, produkcję filmu dokumentalnego pt. Wygrana jest w nas. Ekonomia solidarności przygotowanego z udziałem studentów, a także działania promocyjne, w tym organizacja spotkań ze środowiskami ważnymi dla rozwoju polskiej ekonomii społecznej (m.in. inicjatywa zawiązania Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej); przedstawiciele MSAP aktywnie uczestniczyli we współpracy ponadnarodowej w ramach projektu, Social Economy Exchange Network (SEEN) w grupach roboczych: Social Added Value, Good Practices i Assessment, Qualification and Attitude Change (AQUA) - w grupie Antistygma.

 

NAZWA ROK
Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy 2005-2007
ZLECENIODAWCA KRAJ
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Polska

OPIS
Projekt był odpowiedzią na potrzebę przygotowania systemu diagnozowania i monitorowania sytuacji na małopolskim rynku pracy oraz konieczność przystąpienia do kompleksowej analizy zjawiska wykluczenia społecznego.
Celem projektu było stworzenie koncepcji regionalnego systemu analizy rynku pracy i wykluczenia społecznego oraz opracowanie na jego potrzeby portfela wskaźników umożliwiających wielowymiarową analizę i ewaluację tego kluczowego obszaru polityki regionalnej. Wykluczenie społeczne i funkcjonowanie rynku pracy to zagadnienia ściśle ze sobą związane: długotrwałe bezrobocie, miejsca pracy o niskiej jakości – to kluczowe czynniki ryzyka wykluczenia; wejście na rynek pracy to natomiast kluczowy czynnik przezwyciężania wykluczenia społecznego. Nic więc dziwnego, że są one kluczowymi obszarami zintegrowanego programu opartego o Europejski Fundusz Społeczny.
Dzięki realizacji projektu, możliwe było stworzenie wskaźników związanych z celami strategii województwa zorientowanymi na rozwój rynku pracy i ograniczanie wykluczenia społecznego, które będą wykorzystywane do diagnozy sytuacji w województwie, operacyjnego określania mierzalnych celów programów publicznych w przedmiotowym zakresie oraz będą służyły jako mierniki efektów – „wskaźniki wpływu” – w projektach interwencji na rynku pracy i w obszarze polityki socjalnej. Przyczyniło się to do podniesienia jakości planowania regionalnego oraz ewaluacji programów i projektów dotyczących tego obszaru.

 

NAZWA ROK
Rynek innowacji w Małopolsce 2005-2006
ZLECENIODAWCA KRAJ
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Polska

OPIS
Projekt był realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Liderem projektu była Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem projektu była identyfikacja popytu i podaży innowacji w Małopolsce oraz ugruntowanie metodologii ich badania na potrzeby rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego (RSI). Projekt umożliwił weryfikację stanu innowacyjności w porównaniu z podobnymi badaniami przeprowadzonymi w ramach RSI na przełomie 2003 i 2004 r. Do realizacji zamierzeń projektu wylosowano, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie, grupę małopolskich przedsiębiorstw z wybranych sekcji według klasyfikacji PKD. Przedsiębiorcy w kwestionariuszu ankietowym określili swój potencjał innowacyjny, a także wskazali zapotrzebowanie na innowacje. Równolegle przeprowadzono badanie oferty małopolskich jednostek naukowych (podaż innowacji). Rezultaty projektu:
- przebadanie ponad 250 przedsiębiorstw z województwa małopolskiego pod kątem ich potencjału innowacyjnego (popyt innowacji),
- przebadanie 15 małopolskich jednostek naukowych pod kątem ich oferty innowacyjnej (podaż innowacji),
- raport z badania popytu na innowacje w Małopolsce zawierający wyniki badań przeprowadzonych wśród małopolskich przedsiębiorstw,
- raport z badania podaży innowacji w Małopolsce zawierający wyniki badań oferty małopolskich jednostek naukowych,
- internetowa baza danych z opisami 25 projektów innowacyjnych.

 

NAZWA ROK
Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich 2005-2006
ZLECENIODAWCA KRAJ
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Polska
OPIS
Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

Liderem projektu była Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Partnerzy: Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Tarnowski Klaster Przemysłowy "Plastikowa Dolina" S.A.
Celem projektu było utworzenie subregionalnej sieci transferu innowacji oraz pilotażowe przetestowanie w ramach tej sieci instrumentu transferu innowacji w postaci prac magisterskich i doktorskich, przygotowywanych przez studentów i doktorantów na zlecenie przedsiębiorstw. Zawiązana w ramach projektu sieć składała się z instytucji realizujących projekt, krakowskich szkół wyższych oraz małopolskich przedsiębiorstw.
Rezultaty projektu:
- 47 rozwiązań innowacyjno-racjonalizatorskich w formie prac magisterskich (45) i doktorskich (2), z których znacząca część została wdrożona w przedsiębiorstwach zamawiających badania,
- interaktywna internetowa baza danych z informacjami o zapotrzebowaniu firm z regionu na innowacje (www.siec-transferu.msap.pl),
- zwiększenie zainteresowania zagadnieniami generowania i transferu innowacji wśród przedsiębiorców regionu,
- stworzenie i przetestowanie instytucjonalnego i organizacyjnego modelu intraregionalnej sieci transferu innowacji, w skład której weszli dostawcy oraz odbiorcy nowych rozwiązań (model opisano w poradniku pt. „System zamawiania prac naukowych”),
- stworzenie możliwości zatrudnienia autorów prac w przedsiębiorstwach zlecających ich wykonanie,
- poradnik pt. „System zamawiania prac naukowych” zawierający propozycje i instrukcje dot. koncepcji organizacji takiego systemu w dowolnej uczelni; celem poradnika jest upowszechnienie wiedzy na temat systemu zamawiania prac naukowych oraz procedur dotyczących jego tworzenia i prowadzenia; korzystając z doświadczeń projektu w poradniku opisano najważniejsze elementy, które powinny składać się na system zamawiania prac naukowych (m.in. organizacja pracy zespołu ds. zamawiania prac naukowych, rozwiązania prawne, kwestie finansowe),
- film szkoleniowo-promocyjny pt. „Pomysł na konkret” na temat systemu zamawiania prac naukowych i najlepszych praktyk zrealizowanych w projekcie; dzięki niemu potencjalny widz może nie tylko poznać istotę zamawiania prac naukowych, ale także zobaczyć wywiady ze studentami realizującymi prace magisterskie w ramach projektu, z ich promotorami a także przedstawicielami firm, które te prace zamówiły.

 

NAZWA ROK
Instrumenty wspierania mikroprzedsiębiorczości - doświadczenia międzynarodowe (TRATOKI) 2004-2006
ZLECENIODAWCA KRAJ
Komisja Europejska w ramach inicjatywy Interreg IIIC Austria, Francja, Hiszpania, Polska, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
OPIS
Projekt TRATOKI realizowany w ramach programu Interreg III C dotyczył transferu wiedzy i doświadczeń w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez tworzenie i wykorzystanie instrumentów mikrofinansowych.
Partnerem wiodącym w projekcie był Investitionsbank Berlin. Pozostali partnerzy to 7 instytucji wspierających rozwój lokalny z krajów będących członkami Unii Europejskiej.

Głównym rezultatem projektu było wdrożenie w innych regionach najlepszych instrumentów zaproponowanych przez uczestniczących partnerów, w celu doprowadzenia do wzrostu konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw poprzez stworzenie elastyczniejszych i lepiej dostosowanych do ich potrzeb instytucji mikrofinansowych. Celem długofalowym projektu było przyczynienie się do stworzenia nowych miejsc pracy.

 

NAZWA ROK
Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO, Działanie 1 2004-2005
ZLECENIODAWCA KRAJ
Fundacja „Fundusz Współpracy” (Krajowa Struktura Wsparcia) w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal dla Polski 2004-2006 Polska, Włochy, Wielka Brytania, Finlandia, Niemcy, Łotwa
OPIS
Celem projektu było wypracowanie i testowanie mechanizmu tworzenia oraz promocji przedsiębiorstw społecznych jako metody integracji społeczno-zawodowej stosowanej w ramach gospodarki społecznej. Spodziewane rezultaty projektu to utworzenie modelowych przedsiębiorstw społecznych oraz modelowej instytucji doradztwa biznesowego dla tych przedsiębiorstw. Grupa docelowa, na rzecz której realizowane były działania partnerstwa, to osoby pozostające bez pracy z powodu chorób psychicznych oraz osoby pozostające bez pracy, u których wystąpiły psychiczne konsekwencje długotrwałego bezrobocia i zależności od systemu pomocy społecznej.

 

NAZWA ROK
W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, Działanie 1 2004-2005
ZLECENIODAWCA KRAJ
Fundacja „Fundusz Współpracy” (Krajowa Struktura Wsparcia) w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal dla Polski 2004-2006 Polska
OPIS
Celem strategicznym Partnerstwa na Rzecz Rozwoju było określenie i wspieranie powstawania optymalnych warunków wewnętrznych i zewnętrznych dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli organizacji pozarządowych. Efektem działań podjętych w ramach projektu było wzmocnienie krajowego sektora gospodarki społecznej. Cele szczegółowe Partnerstwa wynikające z celu strategicznego to, po pierwsze - umożliwienie stabilnego rozwoju podmiotom ekonomii społecznej poprzez wypracowanie modelu funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w Polsce. Po drugie, trwała poprawa funkcjonowania sektora Ekonomii Społecznej (w szczególności części związanej z organizacjami pozarządowymi) w Polsce poprzez szerokie udostępnienie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w ramach projektu.

 

NAZWA ROK
Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM, Działanie 1 2004-2005
ZLECENIODAWCA KRAJ
Fundacja „Fundusz Współpracy” (Krajowa Struktura Wsparcia) w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal dla Polski 2004-2006 Polska
OPIS
Projekt realizowano na obszarze województwa małopolskiego. Jego celem było wypracowanie oraz pilotażowe wdrożenie mechanizmów integracji społecznej, jak również zmniejszania dyskryminacji i nierówności na rynku pracy społeczności romskiej. W tym celu podjęto badania czynników ograniczających aktywność zawodową i przedsiębiorczość Romów, prowadzono prace nad adaptacją do specyfiki społeczności romskiej metody aktywizacji zawodowej, obejmującej metodykę doradztwa zawodowego i szkoleń oraz wspierania tradycyjnej przedsiębiorczości romskiej. W ramach projektu wspierano również działania na rzecz tworzenia lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia.

 

NAZWA ROK
Proyecto Movilidad para la Innovación en Orientación y Recualificación Profesional (MIORE)
Mobility for the innovation in orientation and professional requalification
Innowacyjne metody zawodowej reorientacji i przekwalifikowań - wymiana kadr
2004-2005
ZLECENIODAWCA KRAJ
Komisja Europejska (program Leonardo da Vinci) Hiszpania, Polska
OPIS
Program służył wymianie doświadczeń dotyczących metodologii procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zatrudnionych i niezatrudnionych absolwentów oraz doradztwa zawodowego. W rezultacie przygotowano założenia do projektów wspierających - poprzez szkolenia i doradztwo - grup szczególnie zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym: młodzież, kobiety, starszych ludzi napotykających bariery na rynku pracy. Zaangażowanie MSAP polegało na organizacji wizyty studialnej specjalistów ds. szkoleń zawodowych – 6 osób z Hiszpanii, The Santa Cruz of Tenerife Development Society, Employment and Training Department, Teneryfa - w Małopolsce, od 16 kwietnia 2005 r. do 24 kwietnia 2005 r.

 

NAZWA ROK
Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych 2004
ZLECENIODAWCA KRAJ
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Polska
OPIS
W ramach projektu przeprowadzono badania nt. potencjalnych źródeł finansowania organizacji pozarządowych w województwie małopolskim, w tym zarówno źródeł krajowych, jak i zagranicznych, a w obrębie tego podziału krajowych i zagranicznych organizacji, instytucji, urzędów, funduszy, programów i wszelkich innych form organizacyjno-prawnych, z których można sfinansować działalność organizacji obywatelskich. Celem opracowania było wskazanie kierunków poszukiwań, przykładowych organizacji grantodawczych, a – gdzie to możliwe - podanie dokładnych nazw programów, terminów, wysokości środków, o jakie można było się ubiegać. W efekcie Zleceniodawca wykorzystał opracowaną przez MSAP ekspertyzę jako rozdział w wydanej przez Urząd Marszałkowski publikacji pt. Źródła finansowania projektów oraz podstawę przeprowadzonych szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych.

 

NAZWA ROK
Zmiany organizacyjne Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 2004
ZLECENIODAWCA KRAJ
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Polska
OPIS
Eksperci MSAP przygotowali opracowania na temat finansowych i mikroekonomicznych uwarunkowań przeniesienia działalności Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie do Prokocimia. Przedmiotem opracowań są m.in. następujące zagadnienia:
- określenie wielkości środków finansowych niezbędnych do uruchomienia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w nowej lokalizacji,
- analiza wielkości i struktury wykonania świadczeń zdrowotnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
- analiza efektywności funkcjonowania Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
- określenie szacunkowej wielkości popytu na świadczenia zdrowotne dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
- analiza finansowania działalności Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

NAZWA ROK
Europejskie standardy administracji publicznej 2003-2004
ZLECENIODAWCA KRAJ
Freedom House - PAUCI Ukraina, Polska
OPIS
Od października 2003 r. MSAP oraz Centrum Reform Polityczno-prawnych w Kijowie wdrażały międzynarodowy projekt o nazwie Europejskie standardy administracji publicznej dla Ukrainy, finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). W ramach projektu zaplanowano spotkania grupy ekspertów w dziedzinie prawa administracyjnego z Polski i Ukrainy, m.in. w celu prezentacji informacji dotyczących jakości działania polskiej administracji publicznej i wybranych postanowień kodeksu postępowania administracyjnego. Działania w ramach projektu obejmowały:
- organizację i wsparcie techniczne wizyty studyjnej ekspertów ukraińskich w Polsce,
- organizację warsztatu z udziałem polskich naukowców i opracowanie materiałów analitycznych dotyczących polskich doświadczeń we wdrażaniu europejskich zasad funkcjonowania administracji publicznej,
- organizację międzynarodowej konferencji w Kijowie,
- pomoc ekspertów przy opracowywaniu materiałów konferencyjnych.

Rezultaty osiągnięte w wyniku przeprowadzonych działań obejmowały:
- powołanie grupy ekspertów w dziedzinie prawa administracyjnego (eksperci ukraińscy),
- opracowanie i publikację materiałów konferencyjnych.

 

NAZWA ROK
Planowanie rozwoju lokalnego: "Program rozwoju gospodarczego powiatu krakowskiego ziemskiego poprzez przyciąganie inwestorów zewnętrznych oraz opracowanie propozycji materiałów promocyjnych" 2003
ZLECENIODAWCA KRAJ
Zarząd województwa małopolskiego Polska
OPIS
Projekt realizowano w ramach programu reorientacji/przekwalifikowań - Komponent B-1 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). Jego zasadniczym celem było udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zamieszkującym obszary wiejskie w zakresie zwiększania i wykorzystania ich potencjału z myślą o realizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.

W trakcie projektu przygotowano instrumenty stymulowania rozwoju gospodarczego dla władz powiatowych, umożliwiające aktywizację miejscowego potencjału gospodarczego oraz przyciągnięcie inwestorów, prowadzące z kolei do tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu.

Najważniejszymi instrumentami, przygotowanymi w ramach projektu są innowacyjne mechanizmy w zakresie planowania strategicznego, w tym planowania rozwoju gospodarczego, polityki informacyjnej i działań promocyjnych. Instrumenty te zostały opracowane przy współudziale samorządu powiatu krakowskiego.

Projekt obejmował swoim zasięgiem powiat krakowski oraz gminy tworzące ten powiat: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skawina, Skała, Sułoszowa, Słomniki, świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

 

NAZWA ROK
Planowanie rozwoju lokalnego: "Program rozwoju gospodarczego powiatu nowosądeckiego w zakresie przyciągania inwestorów zewnętrznych oraz opracowanie propozycji materiałów promocyjnych" 2003
ZLECENIODAWCA KRAJ
Zarząd województwa małopolskiego Polska
OPIS
Projekt realizowano w ramach programu reorientacji/przekwalifikowań - Komponent B-1 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). Jego zasadniczym celem było udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zamieszkującym obszary wiejskie w zakresie zwiększania i wykorzystania ich potencjału z myślą o realizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.

W trakcie projektu zostały przygotowane instrumenty stymulowania rozwoju gospodarczego dla władz powiatowych, umożliwiające aktywizację miejscowego potencjału gospodarczego oraz przyciągnięcie inwestorów, prowadzące z kolei do tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu.

Najważniejszymi instrumentami przygotowanymi w ramach projektu są innowacyjne mechanizmy w zakresie planowania strategicznego, w tym planowania rozwoju gospodarczego, polityki informacyjnej i działań promocyjnych. Instrumenty te zostały opracowane przy współudziale samorządu powiatu nowosądeckiego.

Projekt obejmował swoim zasięgiem powiat nowosądecki oraz gminy tworzące ten powiat: Gródek n/Dunajcem, Łososina Dolna, Korzenna, Chełmiec, Grybów, Gmina Grybów, Kamionka Wielka, Podegrodzie, Łącko, Stary Sącz, Rytro, Łabowa, Piwniczna, Krynica, Nawojowa, Muszyna.

 

NAZWA ROK
Program Rozwoju Instytucjonalnego 2001-2004
ZLECENIODAWCA KRAJ
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Bank Światowy Polska
OPIS
Program Rozwoju Instytucjonalnego realizowało Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt ten był częścią Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Celem programu było przygotowanie metody doskonalenia zarządzania w administracji publicznej oraz wdrożenie zmian instytucjonalnych w 33 jednostkach pilotażowych:
 - urzędach gmin powiatu gryfińskiego, łomżyńskiego i myślenickiego,
 - starostwach powiatowych w Gryfinie, Łomży i Myślenicach,
 - urzędach marszałkowskich w Białymstoku, Krakowie i Szczecinie,
 - urzędach wojewódzkich w Białymstoku, Krakowie i Szczecinie.

Podstawowym celem podejmowanych działań w ramach projektu było podniesienie wydajności i skuteczności działań administracji publicznej szczebla lokalnego i regionalnego.