Strefa Słuchacza

 

Opłaty

Opłatę należy wpłacić na konto:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Alior Bank
Al. Pokoju 1
31-548 Kraków
78 2490 0005 0000 4600 2225 5478

Zasady korzystania z Biblioteki UEK

Z Biblioteki UEK mogą korzystać słuchacze studiów podyplomowych realizowanych w MSAP UEK.

Kartę biblioteczną ze zdjęciem i chipem można nabyć w Wypożyczalni Ogólnej (Budynek Biblioteki Głównej p. 102, I p.). Karta biblioteczna daje możliwość wypożyczeń na zewnątrz i do korzystania ze zbiorów na miejscu. Przy zapisie należy podać aktualny adres e-mail, na który będzie wysyłane zawiadomienie o nadejściu zarezerwowanej książki, przypomnienie o zbliżającej się dacie zwrotu lub upomnienie o zwrot książki.Koszt karty i dokumenty potrzebne do zapisu:

 • indeks z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki,
 • dowód osobisty,
 • dowód wpłaty za kartę biblioteczną w wysokości 10 zł (w przypadku płatności przez Internet wydruk potwierdzenia transakcji).

Opłaty za nieterminowy zwrot książek (20 gr za każdy dzień przetrzymania książki) oraz kartę biblioteczną można wpłacać:

 • bezpośrednio na konto Uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  BPH nr 91 1060 0076 0000 3210 0014 4436
  na przelewie, w polu tytułem, proszę wpisać: opłata za nieterminowy zwrot książek oraz podać numer swojej karty bibliotecznej lub opłata za kartę biblioteczną,
 • we wpłatomacie (w budynku Biblioteki Głównej koło Wypożyczalni).

Opłaty za nieterminowy zwrot mogą być dokonywane wyłącznie po zwrocie przetrzymanych książek.
UWAGA! Zgubienie (kradzież) karty należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Duplikat karty wydawany jest po upływie tygodnia od zgłoszenia utraty karty. Koszt duplikatu – 20 zł.Więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: kangur.uek.krakow.pl, pozycja „Pomoc” w menu po lewej stronie.


Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego i obrony pracy jest:

 1. uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów i zaliczenie semestrów,
 2. uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej i zgody promotora na złożenie pracy,
 3. uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

Słuchacz zobowiązany jest do złożenia pracy końcowej w dwóch egzemplarzach na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony (wydrukowane i oprawione na trwale dla promotora i recenzenta) oraz trzeci egzemplarz pracy, do celów archiwizacyjnych, słuchacz składa w  wersji elektronicznej (płyta CD) w sekretariacie jednostki.Do egzemplarza pracy słuchacz zobowiązany jest dołączyć:

 1. Oświadczenie o treści: „Ja, (nazwisko autora), oświadczam, że składana przeze mnie praca końcowa pod tytułem „(tytuł pracy końcowej)” została przygotowana przeze mnie samodzielnie i nie narusza praw autorskich innych osób.” wzór oświadczenia - do pobrania
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, wzór oświadczenia - do pobrania
 3. Wydrukowany e-mail od promotora z akceptacją pracy końcowej.

W jaki sposób można odebrać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych można odebrać:

 1. Osobiście w godzinach pracy sekretariatu Szkoły.
 2. Za pośrednictwem osoby upoważnionej pisemnie przez Absolwenta.
 3. Drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, w tej sytuacji należy przesłać mailowo dokładny adres korespondencyjny.

Obowiązujące przepisy


Regulamin studiów podyplomowych - do pobrania
Regulamin odpłatności na studiach podyplomowych - do pobrania