Informacje ogólne

 • Studia skierowane do osób zainteresowanych wiedzą użyteczną w skutecznym i profesjonalnym wykonywaniu zadań oraz rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych problemów, przed którymi stają organy władzy i administracji publicznej,
 • czas trwania: 2 semestry,
 • 10 weekendowych spotkań, średnio co dwa/trzy tygodnie,
 • 155 godz. zajęć,
 • 4 000 zł (płatne w dwóch ratach po 2 000 zł) oraz 85 zł opłaty rekrutacyjnej.

 

    Kontakt:
  mgr Izabela Władyka:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. +48 570 798 084
  tel. +48 12 293 75 83

 Izabela Wladyka

Informacje o studiach

Wyróżnikiem studiów podyplomowych Administracja jest dostarczenie Słuchaczom wiedzy i umiejętności użytecznych w skutecznym i profesjonalnym wykonywaniu zadań oraz rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych problemów, przed którymi stają organy władzy i administracji publicznej. Studia podyplomowe Administracja w swej ofercie programowej odzwierciedlają interdyscyplinarność zagadnień i złożoność administracji publicznej, wymagającej od swych kadr znajomości zagadnień prawnych, finansowych, organizacyjnych itd. W ofercie programowej są m.in. takie przedmioty jak zarządzanie publiczne, etyka czy komunikacja w administracji publicznej.

Studia podyplomowe „Administracja” skierowane są zarówno do pracowników organów władzy i administracji publicznej (rządowej i samorządowej), chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i do osób chcących zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności niezbędne w pracy w administracji publicznej. Ujęte w programie studiów przedmioty i prezentowane w ich ramach wybrane zagadnienia adresowane są do osób, które chcą wzmocnić i poszerzyć wiedzę przydatną zarówno na podstawowych, jak i kierowniczych stanowiskach pracy m.in. w Urzędach Gmin, Urzędach Stanu Cywilnego itp.


Program studiów

Program dwusemestralnych studiów podyplomowych Administracja obejmuje 155 godz. zajęć, do prowadzenia których zaangażowano doświadczoną kadrę wykładowców akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykładowcy akademiccy wspomagani będą przez praktyków posiadających doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
Program studiów - do pobrania.


Wykładowcy

Atutem studiów podyplomowych ZAP jest baza wykładowców, tworzona przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego ale także praktyków i ekspertów z wybranych dziedzin, w tym pracowników administracji publicznej.


dr Marek Benio

   dr Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, związany od 1994 roku z Akademią Ekonomiczną w Krakowie. Obecnie adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. Zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy. Promotor naukowy ponad 50 prac magisterskich, z czego 12 w języku angielskim. Autor ponad 50 publikacji z dziedziny ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, gospodarki i administracji publicznej. Prowadzi wykłady na studiach magisterskich i podyplomowych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych poświęconych systemom emerytalnym.   mgr Mirosław Chrapusta, Małopolski Urząd Wojewódzki


prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki

   prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (2012), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (2003), magister ekonomii, specjalność Gospodarka i Administracja Publiczna (1998), magister ekonomii specjalność Zarządzanie Firmą (1998), Master of Business Science Administration (Baltic Sea Management Academy, 1997). Zainteresowania naukowe: metodologia organizacji i zarządzania, metody badawcze w naukach o zarządzaniu, zarządzanie publiczne, zarządzanie w administracji, współczesne metody i koncepcje organizacji i zarządzania, historia myśli organizatorskiej, zarządzanie informacją i komunikacją, informatyka w zarządzaniu.


prof. dr hab. Janina Filek 

   prof. dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwentka AE w Krakowie (aktualnie UEK) oraz UJ. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, zaś a w latach 2012-2016 kierownik Katedry Filozofii UEK. Aktualnie Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej. Od 2002 r. Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, od 2014 przewodnicząca grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOUEK), od 2016 r. Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP oraz członek Komisji Komunikacji i Społecznej Odpowiedzialności KRASP. Od września 2016 r. Prorektor UEK ds. Komunikacji i Współpracy.
Autorka wielu prac badawczych m.in.: „Wprowadzenie do etyki biznesu” (2001, 2011), „Wolność i odpowiedzialność podmiotu gospodarującego” (2002), Społeczna odpowiedzialność jako nowa wersja mowy społecznej (2013). Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu (EBEN Polska) oraz członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.


dr Wojciech Fill 

   dr Wojciech Fill, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk prawnych, zastępca notarialny, doradca podatkowy. Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego UEK. W zakresie działalności naukowo-dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach prawa finansowego i administracyjnego


M.Franczuk
 
   dr Magdalena Frańczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego UEK, radca prawny. Absolwentka: prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2000 r.); Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego Kolegium Doktoranckiego Wydziałów Nauk Prawnych Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Studia doktoranckie w Katedrze Socjologii Prawa (WPiA UJ), praca doktorska: „Funkcjonowanie Instytucji Poręczenia we współczesnym społeczeństwie. Świadomość i gotowość bycia poręczycielem” (2005 r.); Aplikacja Radcowska OIRP w Krakowie (2001-2005 r.); członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą OIRP w Krakowie; Stypendystka Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu; członek American Bar Association, Law and Society Association.

dr Tomasz Geodecki
   dr Tomasz Geodecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Od trzeciego roku studiów związany z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej, w której obronił pracę magisterską, a obecnie jest asystentem. W 2010 r. obronił pracę doktorską na temat oceny skuteczności polityki innowacyjnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu analizy polityk publicznych, polityki innowacyjnej i instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju. Jest także autorem wielu publikacji naukowych na temat innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Public Administration, uczestnik projektów finansowanych z funduszy UE oraz badań ewaluacyjnych programów publicznych.


Hubert Guz

   mgr Hubert Guz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu nadzoru i kontroli w administracji publicznej. Od 2000 roku zaangażowany we wdrażanie projektów i programów pomocowych na szczeblu regionalnym, odpowiedzialny za nadzór nad projektami realizowanych w ramach programu Banku Światowego „Aktywizacja Obszarów Wiejskich” 2000-2005, Naczelnik Wydziału Zarządzania Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013, obecnie Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego − odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w Małopolsce. Zaangażowany w przygotowywanie projektów oraz programów, a także dokumentów o charakterze strategicznym. Współautor publikacji z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi środkami UE, monitoringu oraz projektów z zakresu ekonomii społecznej. Wykładowca na studiach z zakresu rozwoju regionalnego i zarządzania projektami na krakowskich uczelniach (MSAP UEK, UR, KSB UEK, WSE im. ks. J. Tischnera). Trener, szkoleniowiec w zakresie zarządzania projektami, pracy zespołowej dla samorządowców, przedsiębiorców, rolników, administracji publicznej, studentów. Zainteresowania naukowe: organizacyjne uczenie się, modele zarządzania publicznego.

 prof. dr hab. Jerzy Kornaś

   prof. dr hab. Jerzy Kornaś, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kierownik Katedry Nauk Politycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr nauk politycznych (Uniwersytet Jagielloński, 1982 r.), dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych − myśli politycznej (Uniwersytet Wrocławski, 1997 r.). Pracuje w Katedrze od 1974 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Rady Programowej Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Członek Senackiej Komisji ds. Wydawnictw.

 
   prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Finansów Samorządowych, kierownik Zakładu Finansów Publicznych Katedry Finansów w latach 1998-2011, dziekan Wydziału Finansów w latach 2002-2005, dziekan Wydziału Ekonomii w latach 1999-2002, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 
   dr Joanna Lemańska, Uniwersytet Jagielloński

dr Magdalena Małecka-Łyszczek

 
   dr Magdalena Małecka-Łyszczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego − Wydział Prawa i Administracji. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Współpracownik Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, autorka opracowań i ekspertyz w obszarze problematyki prawa administracyjnego, w tym współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej.


prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

   prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji tego Uniwersytetu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Nauki Polityczne. Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1997-2004. Kierownik Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1996-1997. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w latach 2008-2009. Członek Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2009 r.). Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Brał udział, jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu analizy polityk publicznych; jakości rządzenia; zarządzania strategicznego; organizacyjnego uczenia się. Autor ponad 150 publikacji naukowych oraz 120 ekspertyz. Specjalizacja akademicka: administracja publiczna, zarządzanie publiczne, organizacyjne uczenie się, analiza polityk publicznych.

 
dr Aneta Mędrek

   dr Aneta Mendrek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk prawnych (UJ), adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, starszy wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, mediator. Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego.


dr Ambroży Mituś

   dr Ambroży Mituś, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego − Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (kierunek: prawo); absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (kierunek: Finanse i rachunkowość – specjalność Finanse przedsiębiorstwa), absolwent Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie − Centrum Edukacji Menedżerskiej (Rachunkowość i Zarządzanie Finansami) oraz Studium Prawa Europejskiego. W latach 2001-2005 pracownik samorządowy (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Biuro Prawne). Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Zasadniczym obszarem zainteresowań naukowych jest problematyka wchodząca w zakres prawa administracyjnego.
Z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK współpracuje od 2006 roku, uczestnicząc w wielu projektach naukowo-badawczych oraz prowadząc szkolenia i zajęcia na studiach podyplomowych.

 

   mgr Leokadia Niedzielska, Małopolski Urząd Wojewódzki


mgr Agnieszka Pacut


   mgr Agnieszka Pacut, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwentka specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w Collegium Civitas w Warszawie (2004) oraz Zarządzanie w administracji publicznej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2006). Od 2003 roku zatrudniona w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP), od 2009 roku asystentka w katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące problematyki komunikacji i partycypacji społecznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorczości społecznej.


R.Paszkowska

   mgr Romana Paszkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wykładowca w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku odbyła szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu komunikowania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej w kraju i za granicą, m.in. w Sussex European Intsitute w Wielkiej Brytanii. Prowadzi zajęcia z komunikacji międzykulturowej na studiach dziennych i zaocznych (Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Europeistyka) i międzynarodowych (International Business), z negocjacji, technik komunikowania się i metodyki nauczania przedmiotów ekonomicznych dla studentów międzynarodowych studiów doktoranckich. Na studiach podyplomowych w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej UEK od 20 lat realizuje autorskie programy dotyczące technik komunikowania się w administracji publicznej, przywództwa strategicznego w budowaniu kultury korporacyjnej oraz negocjacji. Realizuje projekty związanych diagnozowaniem kultur korporacyjnych w różnych instytucjach i bierze udział w szkoleniach kadry kierowniczej z zakresu komunikowania się.   dr Władysław Pęksa, Uniwersytet Jagielloński
 
A.Piotrowska

   dr Aldona Piotrowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2004-2006 pracowała jako asystent i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Katedrze Prawa Publicznego. 2006-2009 pracowała w Kancelarii Radcowskiej oraz była wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 2008 pracuje jako adiunkt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Od 2013 r. jest członkiem AIDA – Association Internationale de Droit des Assurances oraz od 2010 SEAP – Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. W swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu publicznego prawa gospodarczego, a w szczególności rynku finansowego, zamówień publicznych, prawa konkurencji i samorządu terytorialnego. Interesuje się także polityką społeczną. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego.   mgr Mirosław Pyciński, Oddział Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Całe swoje życie zawodowe (które rozpocząłem w dniu 1 sierpnia 1987 r.) związałem z realizacją zadań kontrolnych, prowadzonych w ramach Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Krakowa, który prowadził kontrole wewnętrzne instytucjonalne w Urzędzie Miasta Krakowa jak i organizował oraz prowadził kontrole zewnętrzne w jednostkach podległych i podporządkowanych Prezydentowi Miasta Krakowa. Następnie od 1990 r. podjąłem pracę w Oddziale Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, gdzie realizuję zadania związane z prowadzeniem kontroli wewnętrznej instytucjonalnej w Urzędzie jak i kontroli zewnętrznych wynikających z danego rocznego planu kontroli Wojewody Małopolskiego. Kontrole prowadzone są w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli, w jednostkach administracji zespolonej oraz innych podmiotach wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie, w jakim zadania te są finansowane z budżetu państwa.


prof. UJ dr hab. Marta Romańska 

   prof. dr hab. Marta Romańska, Uniwersytet Jagielloński
Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatrudniona w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, a od 2010 r. Sędzia SN w Izbie Cywilnej. Autorka i współautorka opracowań dotyczących problematyki postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, cywilnego oraz egzekucji administracyjnej i sądowej.   dr Anna Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


prof. dr hab. Ryszard Szostak

   prof. dr hab. Ryszard Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (administracja 1981, prawo 1982), w Akademii  Ekonomicznej w Krakowie zatrudniony od 1982 r., radca prawny, długoletni arbiter z zakresu zamówień publicznych z listy Prezesa UZP (1995-2004), członek Rady Zamówień Publicznych (2008-2013), redaktor naczelny kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” (od 2009 r.). Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego gospodarczego, administracyjnego, finansowego i zamówień publicznych. Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zawierania umów i konkursów; funkcjonowania umów o świadczenie usług i o roboty budowlane; kar umownych, rękojmi za wady, gwarancji jakości oraz zabezpieczania ściągalności roszczeń; udzielania i wykonywania zamówień publicznych; prawa samorządowego i gospodarki komunalnej, zasad wydatkowania środków publicznych, a także finansowania zamówień publicznych. Specjalizacja: prawo cywilne gospodarcze, administracyjne, finansowe i zamówień publicznych.


dr hab. Piotr Wiatrowski
   dr hab. Piotr Wiatrowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – studia prawnicze magisterskie (1991) i doktoranckie (1997). Radca prawny. Pracował m.in. w Powszechnym Banku Kredytowym, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Kancelarii Adwokackiej i prowadził przez kilkanaście lat wykłady z zakresu wielu gałęzi prawa w krakowskich szkołach wyższych. Autor i współautor ponad 50 publikacji. Zainteresowania interdyscyplinarne naukowe obejmują teorię i filozofię prawa, prawo konstytucyjne, karne i gospodarcze. Specjalizacja: prawo konstytucyjne, teoria i wykładnia prawa, prawo karne – przestępstwa rozbójnicze, korupcyjne i gospodarcze.


 
   dr Bartłomiej Wrona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego, członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/Kraków, wykładowca rachunkowości na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych organizowanych przez UEK, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Izbę Skarbową.


dr Marcin Zawicki
 
   dr Marcin Zawicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Copenhagen Business School w zakresie Master of Public Administration. Od 1997 r. pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, początkowo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, której był dyrektorem w latach 2005-2008, członek redakcji kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Specjalizuje się w problematyce zarządzania publicznego, nauk o polityce publicznej i administracji publicznej. Autor 80 publikacji o tej tematyce. Uczestnik wielu projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących lokalnej, regionalnej i centralnej administracji publicznej oraz polityki spójności Unii Europejskiej. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz, analiz i opracowań programowych, w tym m.in. na zlecenie: jednostek samorządu lokalnego, Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, OECD, Parlamentu Europejskiego i Banku Światowego.


Informacje organizacyjne

 • studia dwusemestralne,
 • 10 weekendowych spotkań, średnio co dwa/trzy tygodnie (z przerwą wakacyjną VII-IX),
 • zajęcia w soboty i niedziele.

Miejsce zajęć

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16
(5 min piechotą od Dworca PKS i PKP).

 Rekrutacja i opłaty

Szczegółowe informacje dotyczące terminu naboru na studia oraz wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Opłaty

 • 85 zł opłata rekrutacyjna
 • 4 000 zł (płatne w dwóch ratach po 2 000 zł na początku każdego semestru; istnieje możliwość rozłożenia płatności na dodatkowe raty pod warunkiem dostarczenia pisemnej prośby adresowanej do Dyrektora MSAP do Sekretariatu studiów do 14 dni przed Inauguracją).

Kontakt

Sekretariat studiów:
ul. Rakowicka 16; pok. 24
czynny: poniedziałek – piątek 9.00-15.00
mgr Izabela Władyka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 570 798 084 
tel. +48 12 293 75 83
Kierownik studiów:
dr Ambroży Mituś: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (12) 293 74 73