Rekrutacja na szkolenie dla przewodników pn. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego

realizowane w projekcie „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacje ogólne
Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w ochronę środowiska oraz turystykę, specjalizujących się w pograniczu polsko-słowackim.
Łącznie zajęcia dydaktyczne obejmują 90 jednostek wykładowych (1 jedn. = 45 min), realizowanych w blokach weekendowych podczas 6 zjazdów (sobota-niedziela), z czego na każdy weekend zaplanowanych jest 15 jednostek wykładowych.

Informacje o szkoleniu
Szkolenia mają wymiar międzynarodowy. Skierowane są do przewodników turystycznych w Polsce i na Słowacji, specjalizujących się w pograniczu polsko-słowackim. Ich celem jest przygotowanie kadr oraz narzędzi dla realizacji działań transgranicznych.
Absolwenci szkoleń pozyskają niezbędną wiedzę i kompetencje w zakresie oferty turystycznej pogranicza, atrakcji turystycznych oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Partnerem merytorycznym jest Pracownia z Barwinkiem.
Misją Pracowni z Barwinkiem jest towarzyszenie ludziom w docenianiu świata. Została założona w 2018 roku przez Magdalenę Kuś – certyfikowaną trenerką interpretacji dziedzictwa oraz przewodniczkę związaną z SKPB Rzeszów. Z wykształcenia jest leśnikiem, kierowała Zespołami ds. Edukacji w Magurskim (również obecnie) i Tatrzańskim Parku Narodowym. Prowadzi autorskie warsztaty dla edukatorów i przewodników oparte o tworzenie relacji i odkrywanie znaczeń, jest również wykładowczynią na studiach podyplomowych kilku uczelni. Nieustannie zachwycona dziką przyrodą.

Harmonogram szkolenia
Harmonogram szkolenia – do pobrania

Informacje organizacyjne
Szkolenie jest bezpłatne.
Realizowane będzie na terenie powiatu gorlickiego (Polska) oraz okresów Bardejov, Svidnik i Kieżmark (Słowacja). Organizator może zapewnić dojazd oraz nocleg.
Potwierdzeniem ukończenia szkolenia będzie certyfikat wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Rekrutacja
Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami szkoleń mogą być zarówno przewodnicy posiadający uprawnienia państwowe jak również osoby nieposiadające uprawnień, zainteresowane tematyką zajęć.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych powinien zawierać:
1. formularz zgłoszeniowy – do pobrania w wersji pdf oraz doc  
2. fakultatywnie kserokopię/skan dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień państwowych (decyzja Marszałka o nadaniu uprawnień lub legitymacja przewodnicka)
 
Dokumenty można składać w następujących formach:
1.    osobiście w siedzibie MSAP przy ul. Rakowickiej 16, II piętro, p. 22
2.    listownie na adres: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków, pokój 22
3.    elektronicznie (w formie skanu podpisanych odręcznie dokumentów) na adres mailowy: wirchnim@uek.krakow.pl

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
O wyniku procesu rekrutacyjnego kandydaci zostaną poinformowani mailowo.

Kontakt
Maria Wirchniańska
Koordynator szkoleń
e-mail: wirchnim@uek.krakow.pl
tel.: (+48) 731 885 300