Nábor na školenie pre sprievodcov Kultúrne a prírodné dedičstva poľsko-slovenského pohraničia

realizované v rámci projektu „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí ” spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Všeobecné informácie

Školenie je zamerané na ľudí zapojených do ochrany životného prostredia a cestovného ruchu so špecializáciou na poľsko-slovenské pohraničie.
Celkom hodiny obsahujú 90 prednáškových jednotiek (1 jednotka = 45 min), ktoré sa realizujú vo víkendových blokoch počas 6 stretnutí (sobota-nedeľa), z ktorých je na každý víkend naplánovaných 15 prednáškových jednotiek.

Informácie o školení
Školenia majú medzinárodný rozmer. Zameriavajú sa na turistických sprievodcov v Poľsku a na Slovensku so špecializáciou na poľsko-slovenské pohraničie. Ich cieľom je pripraviť ľudské zdroje a nástroje na realizáciu cezhraničných aktivít.
Absolventi kurzov odbornej prípravy získajú potrebné znalosti a kompetencie v rozsahu turistickej ponuky pohraničia, turistických atrakcií a spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva.
Obsahovým partnerom je Pracownia z Barwinkiem.
Poslaním Pracowni z Barwinkiem je sprevádzať ľudí pri oceňovaní sveta. Založila ho v roku 2018 Magdalena Kuś – certifikovaná trénerka interpretácie dedičstva a sprievodkyňa spojená s SKPB Rzeszów. Vzdelaním je lesníčka, riadila vzdelávacie tímy v Magurskom národnom parku (aj teraz) a v Tatranskom národnom parku. Vedie originálne workshopy pre pedagógov a sprievodcov založené na vytváraní vzťahov a objavovaní významov a je tiež lektorkou postgraduálneho štúdia na niekoľkých univerzitách. Neustále potešený voľne žijúcimi zvieratami.

Harmonogram školenído pobrania

Organizačné informácie
Školenie je bezplatné.
Bude sa uskutočňovať na území powiat gorlicki (Poľsko) a Okres Bardejov, Svidnik a Kežmarok (Slovensko). Organizátor môže zabezpečiť dopravu a ubytovanie.
Ukončenie školenia bude potvrdené certifikátom vydaným Ekonomickou univerzitou v Krakove.

Prijímacie konanie

Podmienky účasti:
Účastníci školenia môžu byť sprievodcami so štátnymi právomocami aj osobami bez kvalifikácie, ktorých zaujíma téma tried.
Komplet dokladov na prijímacie konanie by mal obsahovať:
1. prihlasovací formulár – na stiahnutie vo formáte pdf a doc  
2. voliteľne fotokópia / sken dokumentu potvrdzujúceho držbu štátnych právomocí (administratívne rozhodnutie o udelení povolení alebo sprievodcovská karta)
 
Doklady je možne predložiť v nasledujúcej forme:
1.    osobne v sídle MSAP na ul. Rakowickiej 16, II poschodie, miestnosť č. 22,
2.    listom na adresu: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków, miestnosť č. 22,
3.    elektronicky (v podobe skenu) na mailovú adresu: wirchnim@uek.krakow.pl

O prijatí rozhoduje poradie prihlásenia.
O výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní písomne.

Kontaktné údaje
Maria Wirchniańska
Koordinátor štúdia
e-mail: wirchnim@uek.krakow.pl
tel.: (+48) 731 885 300