Accessibility Tools

Malopolska School of Public Administration Krakow University of Economics (MSAP UEK)

MSAP

>

ПРО ПРОЄКТ / ABOUT THE PROJECT

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що реалізується Global Communities та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку.

Програма DOBRE розпочала свою роботу у 2016 році та з того часу допомагає територіальним громадам (ТГ) скористатися можливостями та відповісти на виклики, пов’язані з децентралізацією. Протягом перших шести років програма DOBRE тісно співпрацювала зі 100 ТК; переслідували дві основні цілі в цій роботі – допомогти ТГ управляти собою ефективно, відкрито та підзвітно; і робити це за активної та ефективної участі своїх громадян у прийнятті рішень та справах громади.

Восени 2022 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало програмі DOBRE  продовження терміну на три роки та додаткове фінансування у розмірі 40 мільйонів доларів США. Протягом цих трьох років програма DOBRE тісно співпрацює з 60 територіальними громадами (ТО) (52 з яких співпрацювали з програмою DOBRE раніше). Технічна допомога покликана допомогти ТГ оговтатися від війни та відновити свій розвиток. Підтримка включатиме стратегічне планування; фінансовий менеджмент; надання послуг; місцевий економічний розвиток; антикризове управління; сучасні комунікації; громадська активність; розбудови потенціалу і буде доповнюватися матеріальною допомогою. Партнерські ТГ програми DOBRE знаходяться в десяти областях України: Дніпропетровській; Чернігів; м. Харків; Запоріжжя; Херсон; Кіровоградська; м. Миколаїв; м. Тернопіль; Івано-Франківськ; та Чернівці.

Водночас програма DOBRE проводить реагування на надзвичайні ситуації, щоб надати 67 ТГ у регіонах, наближених до зон бойових дій, матеріальної допомоги, щоб допомогти їм задовольнити їхні нагальні потреби. На сьогодні програма DOBRE виділила понад 5 мільйонів доларів США на реагування на надзвичайні ситуації цього року.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році програма DOBRE спрямувала майже 1 мільйон доларів восьми партнерським ТГ у Західній Україні, щоб допомогти їм впоратися з великим напливом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у цих громадах.

Консорціум DOBRE очолює Global Communities і охоплює наступні партнерські організації:

  • Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), який впроваджує потужну комунікаційну стратегію, що посилює обізнаність громадськості про переваги децентралізації, навчає стейкхолдерів ефективним комунікаціям та максимізує поширення результатів, досягнутих ТГ та програмою DOBRE.
  • Фундація Єжи Регульського на підтримку місцевої демократії (FSLD) надає експертні знання та рекомендації ТГ у стратегічному плануванні та інших питаннях, щоб допомогти ТГ відновитися та рухатися вперед.
  • Малопольська школа державного управління Краківського економічного університету (MSAP/UEK) проводить навчання ТГ з антикризового менеджменту та ефективних підходів до управління в сучасних умовах.

Протягом перших шести років роботи програми DOBRE до складу Консорціуму також входили Національний демократичний інститут (НДІ) та SocialBoost. НДІ підвищив рівень гендерної рівності та сприяв розширенню прав і можливостей жінок, одночасно надаючи експертизу в кількісному та якісному дизайні та аналізі досліджень. SocialBoost просував інноваційні та орієнтовані на попит ІКТ-рішення для інклюзивного та партисипативного місцевого самоврядування.
The USAID Program, “Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE), is a nine-year program, implemented by Global Communities and funded by the United States Agency for International Development.

DOBRE began its work in 2016, and since that time has been helping territorial communities (TC)s to take advantage of the opportunities and meet the challenges presented by decentralization. Over the first six years, DOBRE worked closely with 100 TCs; pursued two primary objectives in this work – to help the TCs govern themselves effectively, openly, and accountably; and to do so with the active and effective participation of their citizens in decision-making and community affairs.

In the Fall of 2022, USAID awarded the DOBRE Program with a three-year extension and additional funding of $40 million. During these three years, DOBRE is collaborating closely with 60 Territorial Communities (TCs) (52 of which have worked with DOBRE previously). The technical assistance is designed help the TCs recover from the war and resume their development. The support will include strategic planning; financial management; service delivery; local economic development; crisis management; modern communications; civic engagement; and capacity building and will be augmented with material assistance. DOBRE’s partner TCs are in ten Oblasts of Ukraine: Dnipropetrovsk; Chernihiv; Kharkiv; Zaporizhzhia; Kherson; Kirovohrad; Mykolayiv; Ternopil; Ivano-Frankivsk; and Chernivtsi.

At the same time, DOBRE is conducting an Emergency Response to provide 67 TCs in regions close to combat zones with material assistance to help them meet their immediate needs. To date, DOBRE has committed over $5 million to the Emergency Response this year.

Following Russia’s invasion of Ukraine in 2022, DOBRE directed nearly $1 million to eight partner TCs in Western Ukraine to help them cope with the large influxes of internally displaced persons (IDPs) in those communities.

The DOBRE Consortium is led by Global Communities and includes the following partner organizations:

  • The Ukrainian Crisis Media Center (UCMC), which is implementing a robust communications strategy that strengthens public awareness of the benefits of decentralization, trains stakeholders in effective communications, and maximizes the dissemination of results, achieved by TCs and the DOBRE program.
  • The Jerzy Regulsky Foundation in Support of Local Democracy (FSLD) is providing expertise and guidance to TCs in strategic planning and other issues to help TCs recover and move forward.
  • The Malopolska School of Public Administration at the Krakow University of Economics (MSAP/UEK) is providing instruction to TCs in crisis management and effective approaches to governance in current circumstances.

(During the first six years of DOBRE’s work, the Consortium also included the National Democratic Institute (NDI) and SocialBoost. NDI elevated gender equity and promoted women’s empowerment, while providing expertise in quantitative and qualitative research design and analysis. SocialBoost promoted innovative and demand driven ICT solutions for inclusive and participatory local governance.)