Accessibility Tools

Malopolska School of Public Administration Krakow University of Economics (MSAP UEK)

MSAP

>

СЕРТИФІКОВАНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА – БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ / CERTIFIED TRAINING PROGRAMME – MORE INFORMATION

Програма «Глобал Ком’юнітіз» реалізує Програму USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), партнером якої є Малопольська школа державного управління Краківського економічного університету (Польща).

Для того, щоб уможливити набуття нових компетентностей в управлінні місцевими громадами під час кризи та підготовку до відбудови, DOBRE/MSAP/UEK розробили свою Загальну професійну (сертифікатну) програму «Сталий розвиток у державному управлінні. Підготовка до відновлення територіальних громад». (Назва українською: “Стійкість у публічному управлінні. Підготовка до відновлення територіальних громад”)

Ця професійна (сертифікатна) програма акредитована Національним агентством України з питань державної служби (НАДС). Вона включає в себе 5 ECTS. Випускники тренінгу отримають державний сертифікат про проходження довгострокової програми підвищення кваліфікації. Організація програми є гнучкою – це поєднання онлайн-занять у другій половині дня та тижневого очного семінару, який відбудеться у Краківському економічному університеті в Польщі.

Інформація про програму навчання:

 • Випускники Програми отримають два сертифікати: (1) сертифікат про проходження підвищення кваліфікації НАДС та (2) сертифікат Краківського економічного університету.
 • Цільова група: працівники органів місцевого самоврядування зі стажем роботи не менше 1 року.
 • Програма включає 7 тематичних навчальних модулів. Модуль 8 присвячений практичним заняттям, факультативам та проєктній роботі слухачів. Їх короткі описи такі:

Модуль 1: Лідерство та стратегія (10 годин – онлайн-сесії)

 • Конструктивний процес планування;
 • Моніторинг міста та управління даними;
 • Ефективні механізми взаємодії громад з владою (співуправління);
 • Управління надзвичайними ситуаціями та кризовими ситуаціями;
 • Моніторинг та оцінка ризиків;
 • Процес прийняття рішень на основі знань і даних;
 • Законодавство, стратегія, документи.

Модуль 2: Співпраця для розширення прав і можливостей (10 годин – онлайн-сесії)

 • Співпраця багатьох зацікавлених сторін;
 • Горизонтальне та вертикальне співробітництво;
 • Інфраструктурні проєкти, що фінансуються програмами іноземної допомоги – правила, управлінські методики, кращі практики.

Модуль 3: Стратегічний менеджмент vs. Операційний менеджмент (10 годин – онлайн-сесії)

 • Від «стратегії» до «дії»;
 • Операціоналізація стратегічних документів;
 • Кращі практики операційного управління.

Модуль 4: Сталий розвиток (10 годин – онлайн-сесії)

 • Стійка економіка (інтеграція з регіональною та глобальною економікою, привабливе бізнес-середовище, різноманітна економічна база, добре керовані державні фінанси, планування безперервності бізнесу);
 • Стале використання енергії (рішення на натуральній основі, відновлювана енергетика).
 • Стале землекористування та просторове планування.
 • Територіальна мобільність.

Модуль 5: Міська/територіальна стійкість (15 годин: 10 годин – онлайн-навчання; 5 годин – очні заняття в Краківському економічному університеті, Польща)

 • Концепція, методи, сфера застосування;
 • Самоорганізуючі, самоконструйовані та самонавчаючі системи);
 • Самостійкий підхід – стійкість в економіці, фінансах, інфраструктурі, ресурсах, ланцюжку постачання, державних послугах.

Модуль 6: Антикризовий менеджмент (20 годин: 15 годин – онлайн-навчання; 5 годин – очні заняття в Краківському економічному університеті, Польща)

 • Багатоступеневий, системний підхід
 • Планування на випадок надзвичайних ситуацій (захист від кризової ситуації)
 • Профілактика, пом’якшення наслідків та адаптація
 • Управління ризиками
 • Кризове лідерство

Модуль 7: Стійкі суспільства/спільноти (15 годин: 10 годин – онлайн-навчання; 5 – очні заняття у Краківському економічному університеті, Польща)

 • Мінімізація людської вразливості та соціальної нерівності (доступне житло, енерго- та продовольче забезпечення, доступ до безпечної питної води, поводження з відходами),
 • Розбудова громадянського суспільства, соціальний діалог,
 • Соціальна інклюзія (доступ до суспільних благ та послуг: охорона здоров’я, освіта, транспорт, зелені насадження, житло)
 • Розвиток місцевого бізнесу та інновації
 • Колективна ідентичність та взаємна підтримка (залучені громадяни, сильна ідентичність та культура в масштабах всієї громади, згуртовані спільноти, підтримка місцевої громади)

Модуль 8: Факультативні семінари, практичні заняття – проєктна робота (30 годин: 10 годин – онлайн-заняття; 20 годин – очні заняття в Краківському економічному університеті, Польща)

 • Під наглядом відібраного викладача/експерта учасники працюватимуть над своїми індивідуальними або груповими проєктами, безпосередньо пов’язаними з виконаною курсовою роботою та їхніми індивідуальними інтересами та потребами своїх громад.
 • Фінальний проєкт буде представлений групі під час фінальної сесії курсу.
 • Організація навчання:
  • Тривалість: максимум 6 місяців (150 навчальних годин)
  • Форма занять: гібридний режим – 115 годин онлайн-занять (платформа zoom/moodle) + 35 годин очних занять у Краківському економічному університеті, м. Польща.
  • Організація та розклад занять:

Когорта 1 (3 групи по 25-28 осіб): березень – серпень 2024 року

 • Онлайн-заняття зазвичай проходитимуть щовівторка, щосереди та щочетверга з 14:00 до 17:30
 • Очні заняття відбудуться в Краківському економічному університеті в Польщі 17-23 червня 2024 року
 • Підсумкові роботи, які є підставою для проходження програми та отримання сертифіката, мають бути подані до 31 серпня 2024 року.

Когорта 2 (3 групи по 25-28 осіб): травень – жовтень 2024 року

 • Онлайн-заняття зазвичай проходитимуть щовівторка, щосереди та щочетверга з 14:00 до 17:30
 • Очні заняття відбудуться в Краківському економічному університеті в Польщі 15-22 вересня 2024 року.
 • Підсумкові роботи, які є підставою для проходження програми та отримання сертифіката, мають бути подані до 31 жовтня 2024 року.

Програма USAID DOBRE покриває такі витрати:

 • участь у заняттях;
 • трансфер за маршрутом Перемишль-Краків-Перемишль;
 • проживання та харчування в Кракові під час виїзних занять.

 

ВАЖЛИВИЙ! Транспортні витрати в межах України до Перемишля не покриваються.

У разі виникнення запитань щодо тренінгу та його організації, будь ласка, звертайтеся до представниці Малопольської школи державного управління Богдани Гурій, e-mail: huriyb@uek.krakow.pl та +48 733 579 500 (Telegram\Viber\WhatsApp).

“This Program is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Global Communities and the Malopolska School of Public Administration of the Krakow University of Economics, and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.”
Global Communities implements the USAID-funded Program, “Decentralization Offering Better Results and Efficiency,” (DOBRE) and the Malopolska School of Public Administration of the University of Economics in Krakow (Poland) is a partner in this Program.

In order to enable the acquisition of new competences in the management of local communities during the crisis and preparation for reconstruction, the DOBRE/MSAP/UEK have developed their General Professional (Certificate) Program, “Sustainability in Public Administration. Preparation for Restoration of Territorial Communities.” (The title in Ukrainian: “Стійкість у публічному управлінні. Підготовка до відновлення територіальних громад”)

This Professional (Certificate) Program is accredited by the National Agency of Ukraine for Civil Service (the NAUCS). It includes 5 ECTS. The training graduates will receive a state certificate of completion of a long-term professional development program. The organization of the program is flexible – it is a combination of online classes in the afternoon and week-long in-person workshop to be facilitated at the Krakow University of Economics in Poland.

Information about the Training Program:

 • Graduates of the Program will receive two certificates: (1) a certificate of passing the advanced training of the NAUCS and (2) a certificate from the Krakow University of Economics.
 • Target group: employees of local self-government bodies with their work experience of at least 1 year.
 • The Program includes 7 thematic learning modules. Module 8 is dedicated to practical classes, electives and the trainees’ project work. Their brief descriptions are as following:

Module 1: Leadership and Strategy (10 hours – online learning sessions)

 • Constructive planning process;
 • City monitoring and data management;
 • Effective mechanisms for communities to engage with government (co-governance);
 • Emergency and crisis management;
 • Hazard monitoring and risk assessment;
 • Decision-making process based on knowledge and data;
 • Legislation, strategy, documents.

Module 2: Cooperation for Empowerment (10 hours – online learning sessions)

 • Multi-stakeholder collaboration;
 • Horizontal and vertical cooperation;
 • Infrastructural projects financed from the foreign aid programs – rules, managerial techniques, best practices.

Module 3: Strategic Management vs. Operational Management (10 hours – online learning sessions)

 • From “strategy” to “doing”;
 • Operationalization of strategic documents;
 • Best practices for Operational Management.

Module 4: Sustainable Development (10 hours – online learning sessions)

 • Sustainable economy (integration with regional and global economies, attractive business environment, diverse economic base, well-managed public finances, business continuity planning);
 • Sustainable energy use (natural based solutions, renewable energy).
 • Sustainable land use and spatial planning.
 • Territorial mobility.

Module 5: Urban/Territorial Resilience (15 hours: 10 hours – online learning sessions; 5 hours — in-person classes at the Krakow University of Economics, in Poland)

 • Concept, methods, applications;
 • Self-organizing, self-constructing, and self-learning systems);
 • Self-resilient approach – resilience in economics, finance, infrastructure, recourses, supply chain, public services.

Module 6: Crisis Management (20 hours: 15 hours – online learning sessions; 5 hours — in-person classes at the Krakow University of Economics, in Poland)

 • Multi-stage, systemic approach
 • Contingency planning (protection against a crisis situation)
 • Preventing, mitigation and adaptation
 • Risk management
 • Crisis leadership

Module 7: Resilient Societies/Communities (15 hours: 10 hours — online learning sessions; 5 – in-person classes at the Krakow University of Economics, in Poland)

 • Minimizing human vulnerability and social inequalities (affordable housing, energy and food supply, access to safe drinking water, waste management),
 • Building a civil society, social dialogue,
 • Social inclusion (access to public goods and services: health, education, transport, green spaces, housing)
 • Local business development and innovation
 • Collective identity and mutual support (engaged citizens, strong community-wide identity and culture, cohesive communities, local community support)

Module 8: Elective Workshops, Practical Classes – Project Work (30 hours: 10 hours — online learning sessions; 20 hours — in-person classes at the Krakow University of Economics, in Poland)

 • Under supervision of a selected instructor/expert participants will work on their individual or group projects, connected directly with the coursework completed and their individual interests and needs of their communities.
 • The final project will be presented to the group during the course concluding session.
 • Training organization:
  • Duration: max. 6 months (150 study hours)
  • Form of classes: hybrid-mode – 115 hours of online classes (zoom/moodle platform) + 35 hours in-person classes at the Krakow University of Economics, in Poland.
  • Organization and schedule of classes:

Cohort 1 (3 groups of 25-28 people): March – August, 2024

 • Online classes will be usually held Tuesdays, Wednesdays and Thursdays from 14:00 to 17:30
 • On-site classes will be held at the Krakow University of Economics, in Poland on June 17-23, 2024
 • Final papers, which are the basis for completing the program and obtaining a certificate, must be submitted by August 31, 2024.

Cohort 2 (3 groups of 25-28 people): May – October, 2024

 • Online classes will be usually held Tuesdays, Wednesdays and Thursdays from 14:00 to 17:30
 • On-site classes will be held at the Krakow University of Economics, in Poland on September 15-22, 2024.
 • Final papers, which are the basis for completing the program and obtaining a certificate, must be submitted by October 31, 2024.

The USAID DOBRE Program covers the following costs:

 • participation in classes;
 • transfer along the Przemyśl-Kraków-Przemyśl route;
 • accommodation and meals in Krakow during on-site classes.

 

IMPORTANT! Transportation costs within Ukraine to Przemyśl are not covered.

If you have any questions regarding the training and its organization, please contact the representative of the Małopolska School of Public Administration Bohdana Huriy, e-mail: huriyb@uek.krakow.pl and +48 733 579 500 (Telegram\Viber\WhatsApp).

“This Program is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Global Communities and the Malopolska School of Public Administration of the Krakow University of Economics, and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.”