Accessibility Tools

Malopolska School of Public Administration Krakow University of Economics (MSAP UEK)

MSAP

>

ТРЕНІНГОВІ ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ / TRAINING AND EDUCATIONAL MATERIALS

Тренер: Дагмір Длугош / Dagmir Długosz

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training
Вебінар зосереджений на аналізі типів криз та їх впливу на процеси прийняття рішень в організаціях, з особливим акцентом на громадські організації - ключові питання: вплив кризи на зміну способу прийняття рішень, типи стилів управління в умовах кризи, моделі прийняття рішень, індивідуальні та групові рішення, оцінка рішень.

The webinar focuses on the analysis of types of crises and their impact on decision-making processes in organizations, with particular emphasis on public organizations - key issues include: the impact of a crisis on changing the way of making decisions, types of management styles in a crisis, decision-making models, individual vs. group decisions, decision evaluation.

Інформація про тренера / Biographical note:
Дагмір Длугош (1968) - випускник політичних наук Сілезького університету, Національної школи державного управління та післядипломної освіти в галузі міської політики та управління у Варшавській школі економіки. З 1995 року працює на експертних, консультативних та управлінських посадах в органах державної влади Польщі. Працював на таких посадах: радник Уповноваженого уряду з питань реформи соціального забезпечення, заступник державного секретаря в Міністерстві економіки, праці та соціальної політики, директор департаменту в Канцелярії прем'єр-міністра: Координація 4 «Соціальна реформа та державна служба».

Тепер працює в групі аналізу державного устрою Центру урядового аналізу.  Має публікації з питань управління державним сектором та публічної політики, в тому числі «Управління соціальними конфліктами», «Співвирішення громадян - посібник з громадської участі», нещодавно став співавтором «Енциклопедії публічного управління» (2019, Encyklopedia Polskiej Administracji (uw.edu.pl), що готується у співпраці з Національною школою публічного управління: Міні посібник максимальних практик - найкращі практики публічного управління. Тепер представляє Польщу в Мережі центрів управління при Комітеті з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Співпрацює з такими установами, як Національна школа державного управління, Collegium Civitas, Варшавський університет, Краківський економічний університет та Асоціація випускників KSAP.

Дата проведення вебінару / Training date
21 червня 2023 року / 21 June 2023

Тренер: Анна Корнецька / Anna Kornecka

Завантажити презентацію

Опис вебінару / Description of the training
Презентація містить короткий курс про лідерство в кризових ситуаціях. Як стати лідером і що насправді означає бути лідером. Курс про формування звичок, які допоможуть найкращим чином долати складні виклики та ситуації. Він також про те, як бути стійким і витривалим у кризових ситуаціях.

Presentation contains a brief course on leadership in crisis situations. How to become a leader and what being a leader really means. The course is about shaping habits that can help face difficult challenges and situations in the best possible way. It is also about being resilient and sustainable in crisis situations.

Інформація про тренера / Biographical note:

Анна Корнецька - директорка Асоціації програм Інституту Чистої Польщі (Stowarzyszenie Program Czysta Polska, Polsat Plus Group). Авторка та співавторка "Декалогу польського енергетичного транзиту".

Адвокатка, колишня заступниця Міністра в Міністерстві розвитку, праці та технологій (2020-2021), відповідальна за будівництво, планування та просторовий розвиток, житло та розподілену енергетику. Авторка книг та публікацій. Багато років керувала власною юридичною фірмою, де консультувала підприємців та органи місцевого самоврядування. Підготувала акт про лібералізацію законодавства щодо розміщення вітрових електростанцій на землі та реформу просторового планування. Відповідає за впровадження диджиталізації будівельного процесу. Пропагує громадську енергетику, розвиток відновлюваної енергетики та сталий розвиток.

Anna Kornecka - Director of an Institute for Clean Poland Program Association (Stowarzyszenie Program Czysta Polska, Polsat Plus Group). Originator and co-author of the “Decalogue of Polish Energy Transition”.

Attorney-at-law, former deputy minister in the Ministry of Development, Labor and Technology (2020-2021) responsible for construction, planning and spatial development, housing and distributed energy. Author of books and publications. For many years ran her own law firm, where advised entrepreneurs and local governments. She prepared an act liberalizing the law on locating wind farms on land and the reform of spatial planning. Responsible for the implementation of the digitization of the construction process. A promoter of civic energy, renewable energy development and sustainability.

Дата проведення вебінару / Training date
22 червня 2023 року / 22 June 2023

Тренер: Марек Цвікліцький / Marek Ćwiklicki

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training
Надання державних послуг в умовах кризи вимагає ефективного планування, координації та адаптивності. Визначаючи пріоритети найбільш важливих послуг, співпрацюючи з різними зацікавленими сторонами та підтримуючи відкриту комунікацію з громадськістю, органи державної влади можуть краще надавати послуги своїм громадам у складні часи. Вебінар зосереджується на ключових чинниках для осіб, які приймають рішення, щодо того, як побудувати надання державних послуг в умовах кризи.

Delivering public services in a crisis requires effective planning, coordination, and adaptability. By prioritizing the most critical services, collaborating with various stakeholders, and maintaining open communication with the public, public authorities can better serve their communities during challenging times. The webinar focuses on key considerations for decision-makers on how to construct public services delivery during a crisis.

Інформація про тренера / Biographical note:

Марек Цвікліцький - Професор Краківського економічного університету. Завідувач кафедри управління громадськими організаціями Вищої школи економіки та публічної адміністрації. Професор суспільних наук (2020), габілітований доктор економічних наук за спеціальністю науки про управління (2012), доктор економічних наук за спеціальністю науки про управління (2003). Сфера наукових інтересів: циркулярна економіка та сталий розвиток, соціальне підприємництво, публічне управління, управління якістю, співпраця між університетами та бізнесом, методологія досліджень.

Дата проведення вебінару / Training date
28 червня 2023 року / 28 June 2023

Тренер: Міхал Жабінський / Michał Żabiński

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training
В основі спільноти лежить потреба піклуватися одне про одного. Ця ідея лежить в основі нашої колективної адаптаційної здатності. Умови війни перешкоджають і зменшують здатність громад надавати необхідну соціальну підтримку, що розуміється як державні послуги. Крім того, це впливає на основну функцію громади - допомагати запобігати стражданням і полегшувати їх. Як наслідок, люди стають набагато вразливішими не лише під час воєнної кризи, але й до майбутніх криз, природних чи антропогенних. Таким чином, виживання громади - це виживання народу, а місцевий розвиток є важливим елементом цього процесу. Війна впливає на громади по-різному. Це очевидна думка, але дуже важлива. Отже, громадам доводиться стикатися з різними викликами та обмеженнями. Не існує єдиного рішення чи відповіді на те, як громада має реагувати та поводитися. Все залежить від обставин. Але ми можемо використовувати загальні правила, якими ми можемо керуватися, і ми можемо спробувати черпати натхнення з досвіду.

The community’s core is the need to look after each other. This idea stands behind our collective adaptive capacity. War conditions hinder and diminish the ability of communities to provide essential social support, understand as public services. Furthermore, it affects the fundamental function of the community, which is to help prevent and alleviate suffering. As a result, individuals are far more vulnerable in the time of the war crisis but also to future crises, natural or human-made. Thus, the survival of the community is the survival of the people, and local development is an essential element of this process. War affects communities in many ways. It is an obvious thought, but an essential one. Consequently, communities need to face different challenges and limitations. There is no one solution or answer to how a community should react and behave. It all depends on the circumstances. But we can use general rules to guide us, and we can try to draw inspiration from experiences.

Інформація про тренера / Biographical note:

Міхал Жабінський (доктор економічних наук) - асоційований професор Краківського Економічного Університету. Спеціалізується на викладанні курсів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням та адміністрацією, сучасними економічними проблемами та публічним управлінням. Експерт різних національних та міжнародних дослідницьких та імплементаційних проєктів, спрямованих на надання допомоги органам публічної адміністрації в управлінні органами місцевого самоврядування, економічному розвитку, економіці та соціальному підприємництву. Співавтор Методу планування інституційного розвитку (PRI), розробленого спеціально для польських органів місцевого самоврядування. Дослідницькі інтереси включають інституційну економіку, наративну економіку, місцеве самоврядування та державне управління.

Michał Żabiński (Ph.D. in economics) is an associate professor at the Krakow University of Economics. Specializes in teaching courses related to local government and administration, modern economic problems, and public governance. An expert of various national and international research and implementation projects aimed at assisting public administration units in the management of local government units, economic development, economics, and social entrepreneurship. Co-author of the Institutional Development Planning Method (PRI), designed specifically for Polish local governments. Research interests include institutional economy, narrative economics, local government, and public governance.

Дата проведення вебінару / Training date:
29 червня 2023 року / 29 June 2023

Тренер:  Кржиштов Глуць / Krzysztof Głuc

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training
Аналіз можливих моделей державного управління в умовах економічної та соціальної кризи: бюрократична модель, управлінська модель Нового державного менеджменту, інтерактивна модель, співуправління, багаторівневе управління.

Analysis of possible models of public management in the conditions of economic and social crisis: bureaucratic model, managerial model of New Public Management, interactive model, co-governance, Multi Level Governance.

Інформація про тренера / Biographical note:

д-р. Кшиштоф Глуц
Викладач Краківського економічного університету. Спеціалізується на моделях державного управління, державних політиках, функціонуванні місцевого самоврядування, муніципальному менеджменті, стратегічному менеджменті та європейській інтеграції. Професійний досвід включає керівництво муніципальним підприємством, функцію радника віце-прем'єр-міністра та міністра розвитку, праці та технологій, комплексне консультування для місцевих державних установ та компаній. З 2022 року консультант Міністерства економіки України в рамках проекту посилення українського експорту на ринки Європейського Союзу та Великої Британії. Голова міської ради Нового Сонча.

Дата проведення вебінару / Training date:
5 липня 2023 року / 5 July 2023

Тренер: Марек Вуйцик / Marek Wójcik 

Завантажити презентацію

Опис вебінару / Description of the training

У світі, що динамічно змінюється, з кризовими ситуаціями та пошуком ефективності в умовах обмежених ресурсів і зростаючих очікувань мешканців, вимоги до управління місцевою владою зростають.

У цій ситуації стають необхідними наступні вміння: стратегічне планування, вміння вловлювати сигнали майбутніх тенденцій, використовувати кожну можливість майбутніх тенденцій для свого місцевого самоврядування, вміти гнучко адаптуватися до цивілізаційних, екологічних і демографічних змін тощо.

Саме концепція контролінгу та використання бенчмаркінгу є сучасними ефективними методами управління для швидкого реагування на зміни в навколишньому середовищі та передбачення їхніх наслідків.

In a dynamically changing world with crises, the search for efficiency in the face of scarce resources and growing expectations of residents, the demands on local authority management are increasing.

In this situation, it becomes essential to plan strategically, to be able to pick up signals of future trends, to take advantage of every opportunity for their local government and to be able to adapt flexibly to civilisational, environmental and demographic changes.

Modern, effective management methods for rapid response to environmental changes and anticipation are the concepts of controlling and benchmarking.

Інформація про тренера / Biographical note:

Марек Вуйцик – Уповноважений Правління Асоціації міст Польщі з питань законодавства, секретар Спільної комісії уряду та місцевого самоврядування, заступник міністра адміністрації та оцифрування у 2014-2015 роках, викладач, науковець, автор численних публікацій, зокрема, з питань менеджменту в державному управлінні.

Marek Wójcik – Plenipotentiary of the Board of the Association of Polish Cities for legislative affairs, Secretary of the Joint Commission of the Government and Local Self-Government, Deputy Minister of Administration and Digitalization from 2014 to 2015, academic lecturer author of numerous publications on, among other things, management in public administration.

Дата проведення вебінару / Training date:
12 липня 2023 року / 12 July 2023

Тренер:  Богдан Туровскі / Bohdan Turowski

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training
У кожній організації існує ризик - тобто невизначеність щодо результату діяльності, що виникає внаслідок різних видів загроз - внутрішніх і зовнішніх. Ці ризики можна оцінити, а потім намагатися зменшити шляхом запровадження відповідних механізмів управління ризиками. Під час тренінгу обговорюватимуться: такі питання, як: джерела та типи ризику, ідентифікація ризику, оцінка ризику (ймовірність ризику та наслідки його виникнення), методи управління ризиком, моніторинг ризику (включаючи звітність та огляди/аудити) та комунікація всіх фаз процесів управління ризиками в організації.

Every organization faces risk - i.e., uncertainty about its performance - arising from various types of internal and external threats. These risks can be assessed and then attempted to be mitigated by implementing appropriate risk management mechanisms. The training will cover: sources and types of risk, risk identification, risk assessment (probability of risk and consequences of its occurrence), risk management techniques, risk monitoring (including reporting and reviews/audits) and communication of all phases of risk management processes in the organization.

Інформація про тренера / Biographical note:

Богдан Туровскі
Економіст. Eксперт, консультант і тренер у сфері менеджменту в державному управлінні (зокрема, управління якістю та процесами, управління за цілями, дослідження задоволеності клієнтів і працівників, оцінка проектів Європейського Союзу). Брав участь у кількох десятках проектів для центральних і місцевих органів влади в Польщі, а також в Україні у трьох містах: Луцьку, Макіївці та Алчевську (в рамках проекту «Голос громадськості», фінансованого світовим банком) у 2005- 2007 роках.

Bohdan Turowski
Economist. Expert, consultant and trainer in the field of management in public administration (in particular, quality and process management, management by objectives, customer and employee satisfaction surveys, and evaluation of European Union projects). He has participated in several dozen projects for central and local authorities in Poland and in Ukraine in three cities: Lutsk, Makiivka and Alchevsk (within the framework of the World Bank-funded project "Public Voice") in 2005-2007.

Дата проведення вебінару / Training date:
13 липня 2023 року / 13 July 2023

Тренер: Валентина Якубів / Valentyna Yakubiv

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training
У кризовий період, в якому перебуває впродовж останніх років Україна, в усіх сферах публічного управління відбулася низка негативних явищ та виникали нові виклики і проблеми. Сфера управління освітою теж має певні специфічні проблеми та виклики, що пов'язані з кризовими явищами в країні. До основних проблем у сфері освіти належать: недостатність фінансових ресурсів, незадовільний стан (знищення) матеріально-технічної бази, психологічні проблеми усіх учасників освітнього процесу, зниження мотивації та якості навчання здобувачів освіти. Впродовж вебінару обговорюватимуться основні напрями та можливості задля подолання цих кризових явищ в системі публічного управління освітою, використовуючи інноваційні методи ризик-менеджменту в управлінні персоналом освітніх закладів.

During the crisis period in which Ukraine has been in recent years, a number of negative phenomena took place in all spheres of public administration and new challenges and problems arose. The field of education management has certain specific problems and challenges related to crisis phenomena in the country. The main problems in the field of education include: the lack of financial resources, the unsatisfactory state (destruction) of the material and technical base, psychological problems of all participants in the educational process, a decrease in the motivation and quality of education of students. During the webinar, the main directions and opportunities for overcoming these crisis phenomena in the system of public management of education will be discussed, using innovative methods of risk management in personnel management of educational institutions.

Інформація про тренера / Biographical note:

Валентина Якубів - Доктор економічних наук. Професор з менеджменту. Має досвід ТОП-менеджера в навчальному закладі, в т.ч. в кризовий період (перший проректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника). Експерт і тренер у Школі бізнесу та менеджменту, а також Школі управлінців нової генерації. Має досвід керівника та експерта в 12  грантових проектах (освітніх, наукових та інфраструктурних). Пройшла підвищення кваліфікації в освітніх установах Республіки Польщі, Великобританії, Австрії.

Valentyna Yakubiv - Doctor of Economic Sciences. Professor of management. He has experience as a top manager in an educational institution, including in the crisis period (the first vice-rector of Vasyl Stefanyk Pre-Carpathian National University). Expert and trainer at the School of Business and Management, as well as the School of New Generation Managers. He has experience as a manager and expert in 12 grant projects (educational, scientific and infrastructural). Passed advanced training in educational institutions of the Republic of Poland, Great Britain, and Austria.

Дата проведення вебінару / Training date
18 липня 2023 року / 18 July 2023

Тренер: Валентина Якубів / Valentyna Yakubiv

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training
У кризовий період, в якому перебуває впродовж останніх років Україна, в усіх сферах публічного управління відбулася низка негативних явищ та виникали нові виклики і проблеми. Сфера управління освітою теж має певні специфічні проблеми та виклики, що пов'язані з кризовими явищами в країні. До основних проблем у сфері освіти належать: недостатність фінансових ресурсів, незадовільний стан (знищення) матеріально-технічної бази, психологічні проблеми усіх учасників освітнього процесу, зниження мотивації та якості навчання здобувачів освіти. Впродовж вебінару обговорюватимуться основні напрями та можливості задля подолання цих кризових явищ в системі публічного управління освітою, використовуючи інноваційні методи ризик-менеджменту в управлінні персоналом освітніх закладів.

During the crisis period in which Ukraine has been in recent years, a number of negative phenomena took place in all spheres of public administration and new challenges and problems arose. The field of education management has certain specific problems and challenges related to crisis phenomena in the country. The main problems in the field of education include: the lack of financial resources, the unsatisfactory state (destruction) of the material and technical base, psychological problems of all participants in the educational process, a decrease in the motivation and quality of education of students. During the webinar, the main directions and opportunities for overcoming these crisis phenomena in the system of public management of education will be discussed, using innovative methods of risk management in personnel management of educational institutions.

Інформація про тренера / Biographical note:

Валентина Якубів - Доктор економічних наук. Професор з менеджменту. Має досвід ТОП-менеджера в навчальному закладі, в т.ч. в кризовий період (перший проректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника). Експерт і тренер у Школі бізнесу та менеджменту, а також Школі управлінців нової генерації. Має досвід керівника та експерта в 12  грантових проектах (освітніх, наукових та інфраструктурних). Пройшла підвищення кваліфікації в освітніх установах Республіки Польщі, Великобританії, Австрії.

Valentyna Yakubiv - Doctor of Economic Sciences. Professor of management. He has experience as a top manager in an educational institution, including in the crisis period (the first vice-rector of Vasyl Stefanyk Pre-Carpathian National University). Expert and trainer at the School of Business and Management, as well as the School of New Generation Managers. He has experience as a manager and expert in 12 grant projects (educational, scientific and infrastructural). Passed advanced training in educational institutions of the Republic of Poland, Great Britain, and Austria. 

Дата проведення вебінару / Training date
19 липня 2023 року / 19 July 2023

Тренер: Антоніна Томашевська / Antonina Tomashevska

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Передумовою ефективного функціонування й зростання національної економіки є високий рівень розвитку її інфраструктури. Розширення й оновлення об'єктів цієї сфери має стратегічний характер, оскільки охоплює будівництво доріг, освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення, роздрібну торгівлю й громадське харчування, пасажирський транспорт, надання населенню послуг зв'язку тощо.

Під час війни потреба у відновленні та розвитку дорожньої мережі, об'єктів житлово- комунального господарства, підвищенні енергоефективності постійно зростає. Однак проєкти, спрямовані на розвиток і вдосконалення інфраструктури, є досить капіталомісткими. Бюджетні обмеження стають бар'єром для модернізації зношеної інфраструктури. Відповідно, держава бере участь у реалізації інфраструктурних проєктів, виступаючи їх ініціатором та контролюючи хід робіт у рамках проєктів.

A prerequisite for the effective functioning and growth of the national economy is a high level of development of its infrastructure. The expansion and renewal of facilities in this area is of a strategic nature, as it covers road construction, education, health care, housing and communal services, household services, retail trade and public catering, passenger transport, provision of communication services to the population, etc.

During the war, the need to restore and develop the road network, housing and utility facilities, and increase energy efficiency is constantly growing. However, projects aimed at the development and improvement of infrastructure are quite capital-intensive. Budget constraints are becoming a barrier to modernizing worn-out infrastructure. Accordingly, the state participates in the implementation of infrastructure projects, acting as their initiator and controlling the progress of works within the framework of the projects. 

Інформація про тренера / Biographical note:

Антоніна Томашевська - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, менеджерка та спікерка Школи бізнесу і менеджменту, зокрема є організаторкою і спікеркою тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді та керівників організацій. Бізнес-тренер проєкту Управлінці нової генерації. Член Бюджету участі міста Івано-Франківськ.

Є учасницею вітчизняних та міжнародних проєктів, зокрема: експертка регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні», бізнес-тренер проєкту Regina 4.0 та ін. Пройшла підвищення кваліфікації в освітніх установах Республіки Польщі, Великобританії, Литви.

Життєве кредо: «Все починається з малого».

Antonina Tomashevska - PnD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Management and Business Administration of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University, manager and speaker of the School of Business and Management, in particular, she is an organizer and speaker of trainings and online webinars for active youth and heads of organizations. Business trainer of the Managers of the New Generation project. Member of the participation budget of the city of Ivano-Frankivsk.

І am a participant of domestic and international projects, in particular: an expert of the regional accelerator GCIP "Global innovation program of clean technologies GCIP for small and medium-sized businesses in Ukraine", a business trainer of the Regina 4.0 project, etc. She completed advanced training in educational institutions of the Republic of Poland, Great Britain, and Lithuania.

Life motto: "Everything starts small".

Дата проведення вебінару / Training date
20 липня 2023 року / 20 July 2023

Тренер: Антоніна Томашевська / Antonina Tomashevska

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Пошкоджена дорожня інфраструктура, енергетична криза, знищений і викрадений рухомий склад, потоки біженців, інтеграція внутрішньо переміщених осіб — це далеко не повний перелік викликів, які постали перед громадами з самого початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Воєнні дії призвели також до зростання кількості маломобільних груп населення і необхідності пошуку шляхів досягнення енергетичної безпеки. 

Damaged road infrastructure, energy crisis, destroyed and stolen rolling stock, refugee flows, integration of internally displaced persons - this is far from the complete list of challenges that have faced communities since the beginning of the full-scale invasion of the russian federation. The hostilities also led to an increase in the number of less mobile population groups and the need to find ways to achieve energy security.

Інформація про тренера / Biographical note:

Антоніна Томашевська - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, менеджерка та спікерка Школи бізнесу і менеджменту, зокрема є організаторкою і спікеркою тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді та керівників організацій. Бізнес-тренер проєкту Управлінці нової генерації. Член Бюджету участі міста Івано-Франківськ.

Є учасницею вітчизняних та міжнародних проєктів, зокрема: експертка регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні», бізнес-тренер проєкту Regina 4.0 та ін. Пройшла підвищення кваліфікації в освітніх установах Республіки Польщі, Великобританії, Литви.

Життєве кредо: «Все починається з малого».

Antonina Tomashevska - PnD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Management and Business Administration of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University, manager and speaker of the School of Business and Management, in particular, she is an organizer and speaker of trainings and online webinars for active youth and heads of organizations. Business trainer of the Managers of the New Generation project. Member of the participation budget of the city of Ivano-Frankivsk.

І am a participant of domestic and international projects, in particular: an expert of the regional accelerator GCIP "Global innovation program of clean technologies GCIP for small and medium-sized businesses in Ukraine", a business trainer of the Regina 4.0 project, etc. She completed advanced training in educational institutions of the Republic of Poland, Great Britain, and Lithuania.

Life motto: "Everything starts small".

Дата проведення вебінару / Training date
25 липня 2023 року / 25 July 2023

Тренер: Ірина Боришкевич / Iryna Boryshkevych

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Формування стратегії розвитку закладів охорони здоров’я в умовах кризи є досить актуальним питанням та потребує нових підходів. Стратегія являє собою довгостроковий план, що інтегрує в собі певний набір дій та рішень, що забезпечує досягнення поставлених цілей та нарощення конкурентних переваг у жорстких ринкових умовах. 

Вебінар зосереджується на реалізації стратегічного управління в умовах кризи, що включає оцінку поточного стану закладу охорони здоров’я, проведення стратегічного аналізу, формулювання візії та місії, а також забезпечення процесу розробки та впровадження стратегії розвитку і контролю за її виконанням.

The formation of a healthcare institution's development strategy in crisis conditions is a highly relevant issue that requires new approaches. A strategy is a long-term plan that integrates a specific set of actions and decisions aimed at achieving the set goals and gaining competitive advantages in challenging market conditions.

The webinar focuses on implementing strategic management in crisis conditions, which includes assessing the current state of the healthcare institution, conducting strategic analysis, formulating vision and mission statements, as well as ensuring the process of developing and implementing the development strategy and monitoring its implementation.

Інформація про тренера / Biographical note:

Ірина Боришкевич - кандидатка економічних наук, викладачка кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, менеджерка та спікерка Школи бізнесу і менеджменту, зокрема є організаторкою і спікеркою тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді та керівників організацій, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та молодих вчених, консультантка зі стратегічного управління, науковиця, авторка численних публікацій, в тому числі з питань стратегічного менеджменту та менеджменту персоналу в публічному управлінні. Є учасницею вітчизняних та міжнародних проєктів, зокрема: експертка проєкту DOBRE for Public Administration Education Enhancement «Децентралізація приносить кращі результат» (2020-2022 рр.), експертка регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні», старша наукова співробітниця проєкту «Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України» та ін.

Життєве кредо: «Кожен із нас є менеджером власного життя».

Iryna Boryshkevych - PnD in Economics, lecturer at the Department of Management and Business Administration of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, manager and speaker at the School of Business and Management. She is involved in organizing and speaking at training sessions and online webinars for young professionals and organizational leaders. She serves as the Chair of the Council for Scientific Research of Students, Postgraduates, and Young Scientists. She is a strategic management consultant, researcher, and author of numerous publications, including topics on strategic management and personnel management in public administration.

She actively participates in domestic and international projects, including being an expert for the DOBRE for Public Administration Education Enhancement project “Decentralization Brings Better Results” (2020-2022), an expert for the regional accelerator GCIP “Global CleanTech Innovation Program for small and medium businesses in Ukraine”, and a senior researcher for the project “Development of Mechanisms for Strategic Public Management of Economic and Energy Security in Ukraine”, among others.

Her life motto is “Each of us is the manager of our own life”.

Дата проведення вебінару / Training date
26 липня 2023 року  / 26 July 2023

Тренер: Ірина Боришкевич / Iryna Boryshkevych

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Найважливішими ресурсами будь-якої організації є люди, оскільки саме вони забезпечують вирішення усіх завдань та проблем. Управління мотивацією та розвитком працівників є одними із найважливіших цілей керівників в системі управління персоналом публічної сфери.

Вебінар зосереджується на процесі формування ефективної системи мотивації та розвитку працівників публічної сфери в умовах кризи, висвітлює питання основних теорій мотивації, включаючи вплив теорії поколінь на мотивацію та розвиток працівників, розглядає основні шляхи підвищення компетенції працівників публічної сфери.

The most important resources of any organization are its people, as they are the ones who ensure the accomplishment of tasks and problem-solving. Managing motivation and employee development are among the key objectives of managers in the public sector's personnel management system.

The webinar focuses on the process of establishing an effective system of motivation and employee development in the public sector during times of crisis. It addresses the key theories of motivation, including the influence of generational theory on employee motivation and development. Furthermore, it examines the main approaches to enhancing the competence of employees in the public sector.

Інформація про тренера / Biographical note:

Ірина Боришкевич - кандидатка економічних наук, викладачка кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, менеджерка та спікерка Школи бізнесу і менеджменту, зокрема є організаторкою і спікеркою тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді та керівників організацій, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та молодих вчених, консультантка зі стратегічного управління, науковиця, авторка численних публікацій, в тому числі з питань стратегічного менеджменту та менеджменту персоналу в публічному управлінні. Є учасницею вітчизняних та міжнародних проєктів, зокрема: експертка проєкту DOBRE for Public Administration Education Enhancement «Децентралізація приносить кращі результат» (2020-2022 рр.), експертка регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні», старша наукова співробітниця проєкту «Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України» та ін.

Життєве кредо: «Кожен із нас є менеджером власного життя».

Iryna Boryshkevych - PnD in Economics, lecturer at the Department of Management and Business Administration of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, manager and speaker at the School of Business and Management. She is involved in organizing and speaking at training sessions and online webinars for young professionals and organizational leaders. She serves as the Chair of the Council for Scientific Research of Students, Postgraduates, and Young Scientists. She is a strategic management consultant, researcher, and author of numerous publications, including topics on strategic management and personnel management in public administration.

She actively participates in domestic and international projects, including being an expert for the DOBRE for Public Administration Education Enhancement project “Decentralization Brings Better Results” (2020-2022), an expert for the regional accelerator GCIP “Global CleanTech Innovation Program for small and medium businesses in Ukraine”, and a senior researcher for the project “Development of Mechanisms for Strategic Public Management of Economic and Energy Security in Ukraine”, among others.

Her life motto is “Each of us is the manager of our own life”.

Дата проведення вебінару / Training date

27 липня 2023 року / 27 July 2023

Тренер: Ірина Григорук / Iryna Hryhoruk

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Цілі сталого розвитку (ЦСР) — це набір із 17 глобальних цілей, ухвалених ООН у 2015 році, спрямованих на вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем. Публічне управління відіграє вирішальну роль у досягненні цих цілей шляхом встановлення політики, впровадження стратегій та ефективної мобілізації ресурсів. Проте в кризових умовах, таких як війни та конфлікти чи пандемії, завдання реалізації сталого розвитку стає ще більш складним. 

Sustainable Development Goals (SDGs) are a set of 17 global goals adopted by the United Nations in 2015, aimed at addressing social, economic, and environmental challenges. Public governance plays a crucial role in achieving these goals by setting policies, implementing strategies, and mobilizing resources effectively. However, in crisis conditions, such as war and conflicts, or pandemics, the task of pursuing sustainable development becomes even more challenging.

Інформація про тренера / Biographical note:

Ірина Григорук – доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування, начальник науково-дослідної частини Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Опублікувала близько 80 наукових статей, з них 23 у журналах бази даних Scopus (h-індекс 7), присвячених питанням сталого розвитку, біоекономіки та механізмів стимулювання розвитку біоенергетики. Займається розвитком інновацій та створенням стартапів в Івано-Франківській області, є менеджером «Глобальної інноваційної програми чистих технологій GCIP для малого та середнього бізнесу в Україні» в рамках Програми промислового розвитку ООН «ЮНІДО». Основними секторами для створення стартапів є екоінновації (зокрема переробка), енергетика, зокрема відновлювана енергетика.

Iryna Hryhoruk is an Associate Professor in the Department of Management and Business Administration and a Head of the Research and Development Office of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. She has published nearly 80 academic research articles, 23 of them in the journals of Scopus database (h-index is 7), devoted to sustainable development, bioeconomy, and mechanisms for stimulating the development of bioenergy. She is engaged in development of innovations and the creation of startups in Ivano-Frankivsk region, being a manager of "Global Innovative Clean Technology Program GCIP for Small and Medium Business in Ukraine" within the framework of the United Nations Industrial Development Program "UNIDO". The main sectors for the creation of startups are: eco-innovations (including recycling), the energy sector, in particular renewable energy.

Дата проведення вебінару / Training date
3 серпня 2023 року / 3 August 2023

Тренер: Ірина П’ятничук / Iryna Piatnychuk

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Сучасні технології можуть допомогти менеджерам публічної сфери автоматизувати процеси, підвищити продуктивність та зменшити витрати. Сьогодні розвиток технологій значно полегшив роботу управлінцям. Існує низка інструментів і сервісів, які можуть допомогти контролювати завдання в умовах кризи.

Вебінар присвячений перевагам використання цифрових технологій для постановки і моніторингу завдань в умовах кризи.

Modern technologies can help public sector managers automate processes, increase productivity and reduce costs. Today, the development of technology has made the work of managers much easier. There are a number of tools and services that can help manage tasks in a crisis.

The webinar is devoted to the advantages of using digital technologies to establish and monitor tasks in crisis conditions.

Інформація про тренера / Biographical note:
Ірина П’ятничук - кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, координаторка та спікерка Школи управлінців нової генерації, спікерка Школи бізнесу і менеджменту, організаторка і спікерка тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді. Авторка понад 120 публікацій, членкиня редакційної колегії наукового журналу «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University». Гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» (ОР бакалавр). Є учасницею вітчизняних та міжнародних проєктів, зокрема: експертка проєкту DOBRE for Public Administration Education Enhancement «Децентралізація приносить кращі результат» (2020-2022 рр.), експертка регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні», спікерка проєкту Reginna 4.0.

Пройшла підвищення кваліфікації в освітніх установах Республіки Польщі, Великобританії, Чехії.

Iryna Pyatnychuk - candidate of economic sciences, associate professor, head of the Department of Management and Business Administration of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, coordinator and speaker of the School of New Generation Managers, speaker of the School of Business and Management, organizer and speaker of trainings and online webinars for active youth. Author of more than 120 publications, member of the editorial board of the scientific journal "Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University". Guarantor of the educational program "Public management and administration" (bachelor). She is a participant of domestic and international projects, in particular: an expert of the DOBRE for Public Administration Education Enhancement project "Decentralization brings better results" (2020-2022), an expert of the GCIP regional accelerator "GCIP Global Clean Technologies Innovation Program for Small and Medium Businesses in Ukraine", speaker of the Reginna 4.0 project.

Passed advanced training in educational institutions of the Republic of Poland, Great Britain, and the Czech Republic.

Дата проведення вебінару / Training date
10 серпня 2023 року / 10 August 2023

Тренер: Ірина Григорук / Iryna Hryhoruk

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Біоекономіка зосереджується на використанні відновлюваних біологічних ресурсів, таких як сільськогосподарські культури, ліси та відходи, для виробництва енергії, їжі та інших цінних продуктів. Розуміючи принципи біоекономіки, люди можуть навчитися ефективно управляти ресурсами та зменшити залежність від обмежених видів викопного палива. Поводження з відходами має вирішальне значення для мінімізації негативного впливу відходів на навколишнє середовище. Ефективні стратегії управління відходами допомагають запобігти забрудненню повітря, води та ґрунту, зменшити викиди парникових газів, захистити біорізноманіття та пом’якшити зміну клімату. Вивчаючи управління відходами, люди можуть дізнатися про правильні методи утилізації відходів, методи переробки та стратегії зменшення відходів. Курс з біоекономіки та управління відходами надає знання та навички для вирішення екологічних проблем, вивчення економічних можливостей та сприяння більш сталому майбутньому.

Bioeconomy focuses on utilizing renewable biological resources such as crops, forests, and waste materials to produce energy, food, and other valuable products. By understanding bioeconomy principles, individuals can learn how to efficiently manage resources and reduce dependency on finite fossil fuels. Waste management is crucial for minimizing the negative impact of waste on the environment. Effective waste management strategies help prevent pollution of air, water, and soil, reducing greenhouse gas emissions, protecting biodiversity, and mitigating climate change. By studying waste management, individuals can learn about proper waste disposal methods, recycling techniques, and waste reduction strategies. A course on bioeconomy and waste management equips with knowledge and skills to address environmental concerns, explore economic opportunities, and contribute to a more sustainable and resilient future.

Інформація про тренера / Biographical note:

Ірина Григорук – доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування, начальник науково-дослідної частини Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Опублікувала близько 80 наукових статей, з них 23 у журналах бази даних Scopus (h-індекс 7), присвячених питанням сталого розвитку, біоекономіки та механізмів стимулювання розвитку біоенергетики. Займається розвитком інновацій та створенням стартапів в Івано-Франківській області, є менеджером «Глобальної інноваційної програми чистих технологій GCIP для малого та середнього бізнесу в Україні» в рамках Програми промислового розвитку ООН «ЮНІДО». Основними секторами для створення стартапів є екоінновації (зокрема переробка), енергетика, зокрема відновлювана енергетика.

Iryna Hryhoruk is an Associate Professor in the Department of Management and Business Administration and a Head of the Research and Development Office of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. She has published nearly 80 academic research articles, 23 of them in the journals of Scopus database (h-index is 7), devoted to sustainable development, bioeconomy, and mechanisms for stimulating the development of bioenergy. She is engaged in development of innovations and the creation of startups in Ivano-Frankivsk region, being a manager of "Global Innovative Clean Technology Program GCIP for Small and Medium Business in Ukraine" within the framework of the United Nations Industrial Development Program "UNIDO". The main sectors for the creation of startups are: eco-innovations (including recycling), the energy sector, in particular renewable energy.

Дата проведення вебінару / Training date
16 серпня 2023 року / 16 August 2023

Тренер: Ірина П’ятничук / Iryna Piatnychuk

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Google інструменти на сьогоднішній день є корисними та сучасними онлайн-сервісами для підвищення ефективності роботи управлінців у публічній сфері в умовах кризи. Вони дають змогу працювати в онлайні, економити гроші та час, підвищувати ефективність співробітників, полегшують аналіз інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень. 

Вебінар сфокусований на перевагах використання Google інструментів для публічних управлінців в умовах кризи, зокрема щодо віддаленої роботи, комунікації, аналізу даних та розробки сайтів.

Today, Google tools are useful and modern online services for improving the efficiency of managers in the public sphere in times of crisis. They make it possible to work online, save money and time, increase the efficiency of employees, facilitate the analysis of information that is necessary for making management decisions.

The webinar focused on the benefits of using Google tools for public managers in crisis situations, in particular regarding remote work, communication, data analysis and site development.

Інформація про тренера / Biographical note:

Ірина П’ятничук - кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, координаторка та спікерка Школи управлінців нової генерації, спікерка Школи бізнесу і менеджменту, організаторка і спікерка тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді. Авторка понад 120 публікацій, членкиня редакційної колегії наукового журналу «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University». Гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» (ОР бакалавр). Є учасницею вітчизняних та міжнародних проєктів, зокрема: експертка проєкту DOBRE for Public Administration Education Enhancement «Децентралізація приносить кращі результат» (2020-2022 рр.), експертка регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні», спікерка проєкту Reginna 4.0.

Пройшла підвищення кваліфікації в освітніх установах Республіки Польщі, Великобританії, Чехії.

Iryna Pyatnychuk - candidate of economic sciences, associate professor, head of the Department of Management and Business Administration of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, coordinator and speaker of the School of New Generation Managers, speaker of the School of Business and Management, organizer and speaker of trainings and online webinars for active youth. Author of more than 120 publications, member of the editorial board of the scientific journal "Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University". Guarantor of the educational program "Public management and administration" (bachelor). She is a participant of domestic and international projects, in particular: an expert of the DOBRE for Public Administration Education Enhancement project "Decentralization brings better results" (2020-2022), an expert of the GCIP regional accelerator "GCIP Global Clean Technologies Innovation Program for Small and Medium Businesses in Ukraine", speaker of the Reginna 4.0 project.

Passed advanced training in educational institutions of the Republic of Poland, Great Britain, and the Czech Republic.

Дата проведення вебінару / Training date
23 серпня 2023 року / 23 August 2023

Тренери/Trainers: Ірина Боришкевич / Iryna Boryshkevych, Ірина П’ятничук / Iryna Piatnychuk

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training
Просторове планування розвитку територіальних громад є одним із найважливіших напрямків діяльності у сучасних умовах та тісно пов’язане із стратегічним плануванням. Воно являє собою спробу суспільства впливати на розподіл ресурсів та людської діяльності. Важливим при цьому є інтегроване просторове планування, що реалізує комунікаційну функцію, метою якої є досягнення згоди щодо бачення розвитку територіальної громади між стейкхолдерами та різними рівнями врядування.

Вебінар зосереджується на розумінні сутності інтегрованого просторового планування розвитку територіальних громад та формуванні концепції просторового розвитку з використанням сучасних інструментів.

Spatial planning of the development of territorial communities is one of the most important areas of activity in modern conditions and is closely related to strategic planning. It is an attempt by society to influence the distribution of resources and human activity. Important at the same time is integrated spatial planning, which implements a communication function, the purpose of which is to achieve agreement on the vision of the development of the territorial community between stakeholders and different levels of government. 

The webinar focuses on understanding the essence of integrated spatial planning for the development of territorial communities and the formation of the concept of spatial development using modern tools.

Інформація про тренерів / Biographical note:

Ірина Боришкевич - кандидатка економічних наук, викладачка кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, менеджерка та спікерка Школи бізнесу і менеджменту, зокрема є організаторкою і спікеркою тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді та керівників організацій, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та молодих вчених, консультантка зі стратегічного управління, науковиця, авторка численних публікацій, в тому числі з питань стратегічного менеджменту та менеджменту персоналу в публічному управлінні. Є учасницею вітчизняних та міжнародних проєктів, зокрема: експертка проєкту DOBRE for Public Administration Education Enhancement «Децентралізація приносить кращі результат» (2020-2022 рр.), експертка регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні», старша наукова співробітниця проєкту «Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України» та ін.

Життєве кредо: «Кожен із нас є менеджером власного життя».

Ірина П’ятничук - кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, координаторка та спікерка Школи управлінців нової генерації, спікерка Школи бізнесу і менеджменту, організаторка і спікерка тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді. Авторка понад 120 публікацій, членкиня редакційної колегії наукового журналу «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University». Гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» (ОР бакалавр). Є учасницею вітчизняних та міжнародних проєктів, зокрема: експертка проєкту DOBRE for Public Administration Education Enhancement «Децентралізація приносить кращі результат» (2020-2022 рр.), експертка регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні», спікерка проєкту Reginna 4.0.

Пройшла підвищення кваліфікації в освітніх установах Республіки Польщі, Великобританії, Чехії.

Iryna Boryshkevych - PnD in Economics, lecturer at the Department of Management and Business Administration of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, manager and speaker at the School of Business and Management. She is involved in organizing and speaking at training sessions and online webinars for young professionals and organizational leaders. She serves as the Chair of the Council for Scientific Research of Students, Postgraduates, and Young Scientists. She is a strategic management consultant, researcher, and author of numerous publications, including topics on strategic management and personnel management in public administration.

She actively participates in domestic and international projects, including being an expert for the DOBRE for Public Administration Education Enhancement project “Decentralization Brings Better Results” (2020-2022), an expert for the regional accelerator GCIP “Global CleanTech Innovation Program for small and medium businesses in Ukraine”, and a senior researcher for the project “Development of Mechanisms for Strategic Public Management of Economic and Energy Security in Ukraine”, among others.

Her life motto is “Each of us is the manager of our own life”.

Iryna Pyatnychuk - candidate of economic sciences, associate professor, head of the Department of Management and Business Administration of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, coordinator and speaker of the School of New Generation Managers, speaker of the School of Business and Management, organizer and speaker of trainings and online webinars for active youth. Author of more than 120 publications, member of the editorial board of the scientific journal "Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University". Guarantor of the educational program "Public management and administration" (bachelor). She is a participant of domestic and international projects, in particular: an expert of the DOBRE for Public Administration Education Enhancement project "Decentralization brings better results" (2020-2022), an expert of the GCIP regional accelerator "GCIP Global Clean Technologies Innovation Program for Small and Medium Businesses in Ukraine", speaker of the Reginna 4.0 project.

Passed advanced training in educational institutions of the Republic of Poland, Great Britain, and the Czech Republic.

Дата проведення вебінару / Training date
5 вересня 2023 року / 5 September 2023

Тренери/Trainers: Антоніна Томашевська / Antonina Tomashevska, Ірина Григорук / Iryna Hryhoruk

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Просторове планування є одним із найважливіших видів діяльності у розвитку сучасного суспільства. Воно йде поруч із стратегічним плануванням громад та країн і за своєю суттю є спробою суспільства впливати на просторовий розподіл людей, їх діяльність та ресурси. В умовах ведення воєнних дій на території України, руйнування об’єктів критичної інфраструктури, житлових будинків набуває актуальності пошук механізмів відновлення. 

Вебінар сфокусований на важливих питаннях відновлення громад. Реконструкція та розвиток мають враховувати питання просторового планування, сталого розвитку, екології, цифровізації, економічного зростання, розвитку законодавствчого поля та участі зацікавлених сторін.

Spatial planning is one of the most important activities in the development of modern society. It goes hand in hand with the strategic planning of communities and countries and in its essence is an attempt by society to influence the spatial distribution of people, their activities and resources. In the conditions of conducting military operations on the territory of Ukraine, the destruction of critical infrastructure objects, residential buildings, the search for recovery mechanisms becomes urgent.

The webinar is focused on important issues of community recovery. Reconstruction and development should take into account issues of spatial planning, sustainable development, ecology, digitalization, economic growth, development of the legislative field and participation of interested parties.

Інформація про тренерів / Biographical note:

Антоніна Томашевська - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, менеджерка та спікерка Школи бізнесу і менеджменту, зокрема є організаторкою і спікеркою тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді та керівників організацій. Бізнес-тренер проєкту Управлінці нової генерації. Член Бюджету участі міста Івано-Франківськ.

Є учасницею вітчизняних та міжнародних проєктів, зокрема: експертка регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні», бізнес-тренер проєкту Regina 4.0 та ін. Пройшла підвищення кваліфікації в освітніх установах Республіки Польщі, Великобританії, Литви.

Життєве кредо: «Все починається з малого».

Ірина Григорук – доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування, начальник науково-дослідної частини Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Опублікувала близько 80 наукових статей, з них 23 у журналах бази даних Scopus (h-індекс 7), присвячених питанням сталого розвитку, біоекономіки та механізмів стимулювання розвитку біоенергетики. Займається розвитком інновацій та створенням стартапів в Івано-Франківській області, є менеджером «Глобальної інноваційної програми чистих технологій GCIP для малого та середнього бізнесу в Україні» в рамках Програми промислового розвитку ООН «ЮНІДО». Основними секторами для створення стартапів є екоінновації (зокрема переробка), енергетика, зокрема відновлювана енергетика.

Antonina Tomashevska - PnD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Management and Business Administration of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University, manager and speaker of the School of Business and Management, in particular, she is an organizer and speaker of trainings and online webinars for active youth and heads of organizations. Business trainer of the Managers of the New Generation project. Member of the participation budget of the city of Ivano-Frankivsk.

І am a participant of domestic and international projects, in particular: an expert of the regional accelerator GCIP "Global innovation program of clean technologies GCIP for small and medium-sized businesses in Ukraine", a business trainer of the Regina 4.0 project, etc. She completed advanced training in educational institutions of the Republic of Poland, Great Britain, and Lithuania.

Life motto: "Everything starts small".

Iryna Hryhoruk is an Associate Professor in the Department of Management and Business Administration and a Head of the Research and Development Office of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. She has published nearly 80 academic research articles, 23 of them in the journals of Scopus database (h-index is 7), devoted to sustainable development, bioeconomy, and mechanisms for stimulating the development of bioenergy. She is engaged in development of innovations and the creation of startups in Ivano-Frankivsk region, being a manager of "Global Innovative Clean Technology Program GCIP for Small and Medium Business in Ukraine" within the framework of the United Nations Industrial Development Program "UNIDO". The main sectors for the creation of startups are: eco-innovations (including recycling), the energy sector, in particular renewable energy.

Дата проведення вебінару / Training date
6 вересня 2023 року / 6 September 2023

Тренер/Trainer: Роберт Соха / Robert Socha

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Тренінг знайомить з основами кризової комунікації. Учасники дізнаються, як підготуватися до потенційної кризи та як керувати нею, коли вона настане. У кризі, як і при наданні першої допомоги, час має вирішальне значення. Якщо ми не потренуємося надавати першу допомогу заздалегідь, то в момент нещасного випадку зробимо багато помилок, діючи під впливом емоцій. Саме тому знання принципів кризової комунікації є однією з ключових компетенцій для менеджерів.

The training introduces the basics of crisis communication.  Participants will learn how to prepare for and manage a potential crisis when it arrives. Timing is crucial in a problem, just as in first aid. If we practice first aid beforehand, we will avoid making many mistakes and acting under the influence of emotions during an accident. Therefore, knowledge of the principles of crisis communication is one of the critical competencies of managers.

Інформація про тренерa / Biographical note:

Роберт Соха - журналіст, юрист, консультант. Консультує та тренує у сфері медіа, публічних виступів, верифікації та фактчекінгу, а також передових досліджень відкритих джерел (OSINT). Раніше кілька років був журналістом-розслідувачем на телеканалі TVN та головним тренером Google для медіа та журналістів у Центральній та Східній Європі (2021-2023). Серед іншого, він навчав українських журналістів розпізнаванню дезінформації, верифікації та фактчекінгу. Як один з небагатьох поляків отримав стипендію на престижну програму для журналістів у Гарвардському університеті в США (2016/2017). Здобув освіту юриста (Ягеллонський університет). Пройшов стажування та склав прокурорський іспит. Випускник Академії лідерства для Польщі (2021). Автор двох книг.

Robert Socha - Journalist, lawyer, consultant. He advises and trains on media, public speaking, verification and fact-checking, and advanced open-source research (OSINT). Previously, he was an investigative journalist at TVN for over a dozen years and Google's chief trainer for media and journalists in Central and Eastern Europe (2021-2023). He also trained Ukrainian journalists in disinformation recognition, verification and fact-checking. He was one of the few Poles to receive a scholarship to the prestigious program for journalists at Harvard University in the US (2016/2017). He was trained as a lawyer (Jagiellonian University). He completed his apprenticeship and took the prosecutor's exam. Graduate of the Leadership Academy for Poland (2021). Author of two books.

Дата проведення вебінару / Training date
7 вересня 2023 року / 7 September 2023

Тренер/Trainer: Ева Вольневич-Варська / Ewa Wolniewicz-Warska

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Проаналізуємо основні транспортні виклики сьогодення. Обговоримо, як ІТ-рішення можуть допомогти у вирішенні цих проблем. Зокрема, буде представлено концепцію MaaS (мобільність як послуга), напрямки системної інтеграції, використання електронних сервісних платформ, варіанти та наслідки впровадження зон чистого транспорту та обмеженого руху, або використання штучного інтелекту (ШІ) в організації транспорту. 

We will analyse the current significant transport challenges. We will discuss how IT solutions can help to address these challenges. Among others, the concept of MaaS (mobility as a service), the direction of system integration, the use of electronic service platforms, the options and effects of the implementation of clean transport zones and limited traffic, or the use of artificial intelligence (AI) in transport organisation will be presented.

Інформація про тренера / Biographical note:

Ева Вольневич-Варська - випускниця факультету електротехніки Варшавського політехнічного університету зі спеціалізацією в галузі автоматизації технологічних процесів. Також у Варшавському політехнічному університеті здобула ступінь доктора технічних наук. Працювала в науково-дослідному інституті, потім у Департаменті інформаційних технологій Міністерства фінансів. З 1999 року займається ІКТ та ІТС компаніями. Учасник дискусій та автор публікацій про інтелектуальні транспортні системи, а також про державні закупівлі в ІТ. Член Програмної ради Асоціації ITS Poland, експерт з інтелектуальних транспортних систем та електромобільності Союзу польських повітів (ZPP) та Клубу бізнес-центрів (BCC).

Ewa Wolniewicz-Warska - is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering at the Warsaw University of Technology with a specialisation in process automation. Also she obtained her doctoral degree in technical sciences at the Warsaw University of Technology. She worked at a scientific and research institute, then at the Ministry of Finance IT Department. Since 1999, she has been involved in ICT and ITS companies. Participate in discussions and author of publications on intelligent transport systems and public procurement in IT. Ewa Wolniewicz-Warska is a Member of the ITS Poland Association Programme Board. Also, she is an expert on intelligent transport systems and electromobility of the Union of Polish Counties (ZPP) and the Business Center Club (BCC).

Дата проведення вебінару / Training date
13 вересня 2023 року / 13 September 2023

Тренер/Trainer: Роберт Соха / Robert Socha

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Учасники навчаться розпізнавати дезінформацію, дізнавшись про типові методи дезінформації та маніпуляції. Крім того, вони дізнаються про методи та інструменти верифікації та перевірки фактів, які використовують журналісти та професійні дослідники. Тренінг буде проілюстрований численними прикладами.

Participants in the training will learn to recognize disinformation by learning typical disinformation and manipulation techniques. In addition, they will learn about verification and fact-checking methods and tools used by journalists and professional researchers. The training will be illustrated with numerous examples.

Інформація про тренера / Biographical note:

Роберт Соха - журналіст, юрист, консультант. Консультує та тренує у сфері медіа, публічних виступів, верифікації та фактчекінгу, а також передових досліджень відкритих джерел (OSINT). Раніше кілька років був журналістом-розслідувачем на телеканалі TVN та головним тренером Google для медіа та журналістів у Центральній та Східній Європі (2021-2023). Серед іншого, він навчав українських журналістів розпізнаванню дезінформації, верифікації та фактчекінгу. Як один з небагатьох поляків отримав стипендію на престижну програму для журналістів у Гарвардському університеті в США (2016/2017). Здобув освіту юриста (Ягеллонський університет). Пройшов стажування та склав прокурорський іспит. Випускник Академії лідерства для Польщі (2021). Автор двох книг.

Robert Socha - Journalist, lawyer, consultant. He advises and trains on media, public speaking, verification and fact-checking, and advanced open-source research (OSINT). Previously, he was an investigative journalist at TVN for over a dozen years and Google's chief trainer for media and journalists in Central and Eastern Europe (2021-2023). He also trained Ukrainian journalists in disinformation recognition, verification and fact-checking. He was one of the few Poles to receive a scholarship to the prestigious program for journalists at Harvard University in the US (2016/2017). He was trained as a lawyer (Jagiellonian University). He completed his apprenticeship and took the prosecutor's exam. Graduate of the Leadership Academy for Poland (2021). Author of two books.

Дата проведення вебінару / Training date
14 вересня 2023 року / 14 September 2023

Тренер/Trainer: Аґнєшка Слубовська / Agnieszka Szlubowska

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Статистика пропонує широкий спектр можливостей і застосовується в багатьох сферах життя. Статистичний аналіз допомагає зрозуміти зміни та явища, що відбуваються, і підтримує прийняття ключових рішень, що особливо важливо під час кризи. 

Де найдешевше купити квартиру?
Які професії найбільш високооплачувані?
Які галузі найбільше цікавлять підприємців?
Де найбільше забруднене повітря?
Які регіони відчувають найбільший демографічний дефіцит?

Відповіді на ці та інші питання можна знайти в офіційній статистиці, яку публікують національні статистичні служби. Під час вебінару спікерка розповість, де, як і коли шукати надійні та достовірні статистичні дані. Вона представить можливості використання інформаційних ресурсів державної статистики та інтерактивних інструментів для візуалізації даних. Вона також познайомить з найважливішими принципами статистики та розкриє, що таке статистична таємниця.

Statistics offers many possibilities and is applied in many areas of life. Statistical analysis allows you to understand the changes and phenomena occurring and assists in making critical decisions, which is especially important in a crisis.

Where is the cheapest place to buy an apartment?
In what professions can you earn the best?
What industries are of most significant interest to entrepreneurs?
Where is the greatest air pollution?
Which regions are experiencing adverse demographics the most?

The answers to these and other questions can be found in official statistics published by national statistical offices. During the webinar, the presenter will tell where, how and when to look for reliable and credible statistical data. She will present the possibilities of using public statistics information resources and interactive data visualisation tools. She will also introduce the most essential statistics principles and reveal statistical secrecy.

Інформація про тренера / Biographical note:

Аґнєшка Слубовська - випускниця факультету менеджменту та соціальних комунікацій Ягеллонського університету в Кракові, навчальної програми ARGO TOP PUBLIC EXECUTIVE для керівників органів державного управління, організованої бізнес-школою IESE, аспірантура в галузі ринку мистецтва та антикваріату, курс "Мистецтво як інвестиційний товар". Учасник проекту Національної школи державного управління "Мережа співпраці та обміну досвідом високопосадовців з країн Центральної та Східної Європи "СИНЕРГІЯ". Призначена посадова особа. Професійно займається державною статистикою понад 20 років. З 2017 року очолює Статистичне управління в Кракові. Вона є досвідченим менеджером з практикою управління великою організацією державного управління. Бере активну участь у робочих групах у сфері статистики. Голова національної команди зі статистики інвалідності. Ініціатор нових статистичних досліджень - наприклад, сателітних рахунків культури, здоров'я, охорони здоров'я.

Agnieszka Szlubowska - Graduate of the Faculty of Management and Social Communication at the Jagiellonian University in Krakow, the ARGO TOP PUBLIC EXECUTIVE training program for managers of public administration institutions organized by IESE Business School, postgraduate studies in the field of Art and Antiques Market, the course Work of Art as an Investment Good. Participant in the project implemented by the National School of Public Administration entitled SYNERGIA Network of cooperation and exchange of experiences of high-level officials from Central and Eastern Europe. Appointed official. Professionally associated with public statistics for more than 20 years. Since 2017, she has been in charge of the Statistical Office in Cracow. She is an experienced manager with practice in managing a large public administration organization. Actively involved in the work of working teams in the field of statistics. Chairperson of the national team for disability statistics. Initiator of new statistical studies - including satellite accounts of culture, health, health care.

Дата проведення вебінару / Training date
21 вересня 2023 року / 21 September 2023

Тренер/Trainer: Мацей Пілецький / Maciej Pilecki

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Зазвичай ми думаємо про посттравматичний стресовий розлад, що виникає внаслідок військових травм, у контексті солдатів, які беруть участь у бойових діях. Однак посттравматичні симптоми відчувають щонайменше чверть жінок і дітей, які перебувають у зоні бойових дій. Травма також може діяти опосередковано через засоби масової інформації та інформацію з поля бою. Немаловажним у цьому плані є досвід втечі від бойових дій, залишення рідної домівки. Особливістю травм у дітей є неочевидність психопатологічних симптомів. Багато дітей не отримують адекватної допомоги у зв'язку з цим. Тут актуальним є як лікування ПТСР, так і профілактика його виникнення у жертв воєнної травми. Профілактичні втручання, спрямовані на підготовку до можливого настання травми, можуть бути дуже важливими. 

We usually think of post-traumatic stress disorder resulting from war trauma in the context of soldiers involved in combat. However, post-traumatic symptoms are experienced by no less than one-quarter of women and children in areas of warfare. Trauma can also act indirectly through the media and information from the battlefield. Not insignificant in this respect is the experience of fleeing war, of leaving one's homeland. A peculiarity of traumas affecting children is the non-obvious psychopathological symptoms. Many children do not receive adequate help in this respect. Both the treatment of PTSD and the prevention of its onset in victims of war trauma are relevant here. Preventive interventions to prepare for the possible start of trauma can be important.

Інформація про тренера / Biographical note:

Мацей Пілецький - доктор медичних наук, спеціаліст у галузі загальної та дитячої і підліткової психіатрії, сертифікований психотерапевт, супервізор Польської психіатричної асоціації, спеціаліст у галузі дитячої та підліткової психотерапії. Завідувач кафедри дитячої та підліткової психіатрії та психотерапії на кафедрі психіатрії Ягеллонського університету Collegium Medicum, виконує обов'язки керівника клінічного відділення психіатрії дорослих, дітей та підлітків в Університетській лікарні в Кракові. Автор десятків наукових публікацій з питань вікової психіатрії, психотерапії, сімейної терапії та розладів харчової поведінки. Досвідчений лектор і викладач психіатрії та психотерапії. З перших днів війни займався допомогою біженцям з України, зокрема, в рамках амбулаторії для жертв воєнної травми, створеної в Університетській лікарні.

Maciej Pilecki - MD, PhD, specialist in general and child and adolescent psychiatry, certified psychotherapist, supervisor of the Polish Psychiatric Association, specialist in child and adolescent psychotherapy. Head of the Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy at the Department of Psychiatry of the Jagiellonian University Collegium Medicum is the head of the Clinical Department of Adult, Child and Adolescent Psychiatry at the University Hospital in Krakow. Author of dozens of scientific publications on developmental age psychiatry, psychotherapy, family therapy and eating disorders. He is an experienced lecturer and teacher of psychiatry and psychotherapy. From the first days of the war, he was involved in helping refugees from Ukraine, among other things, as part of an outpatient clinic for victims of war trauma established within the University Hospital.

Дата проведення вебінару / Training date
26 вересня 2023 року / 26 September 2023

Тренер/Trainer: Міхал Кудлач / Michał Kudłacz

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Під час вебінару буде проведено аналіз моделей економічного зростання на місцевому рівні з точки зору ресурсів, необхідних для процесу розвитку, а також ресурсів, яких можна було б уникнути, зокрема, коли мова йде про ресурси, які важко поновлювані.

Буде пояснюємо модель лінійної економіки та протилежну їй модель циркулярної економіки з точки зору ресурсів, залучених до процесів розвитку. Основною проблемою сучасної економіки країн Західної Європи, наприклад, є надмірна комерціалізація та прагнення монетизувати всі аспекти функціонування та розвитку місцевої економіки. Як наслідок, виникають численні проблеми та дисфункції, відповіддю на які може стати модель циркулярної економіки. Ця модель буде пояснена через: 

 • вказівку на контекстуальні умови, які є причиною закрплення дисфункціональної лінійної моделі протягом багатьох років,
 • пояснення суті функціонування циркулярної моделі, яка також діє на основі припущень, характерних для концепцій економіки цінності,
 • представлення прикладів рішень, заснованих на припущеннях циркулярної економіки, у вигляді позитивних практик,
 • обговорення можливостей впровадження рішень на основі циркулярної моделі в Україні.

During the webinar, an analysis of economic development models at the local level will be carried out from the perspective of the resources necessary to be incurred in the development process, but also the resources that could have been avoided, in particular when it comes to resources that are hardly renewable.

We explain the linear economy model and the opposite circular economy model from the perspective of resources involved in development processes. The basic problem of the modern economy of countries in Western Europe, for example, is excessive commercialization and the desire to monetize all aspects of the functioning and development of the local economy. As a result, there are numerous problems and dysfunctions to which the circular economy model may be the answer. This model will be explained by:

 • an indication of the contextual conditions that are the cause of the perpetuation of the dysfunctional linear model over the years,
 • explanation of the essence of the functioning of the circular model, which also operates on the basis of assumptions characteristic of the concepts of value economy,
 • indication of examples of solutions based on the assumptions of the circular economy in the form of good practices,
 • discussion on the possibilities of implementing solutions based on the circular model in Ukraine.

Інформація про тренера / Biographical note:

Міхал Кудлач – Економіст, доцент кафедри державної політики Краківського економічного університету, консультант Малопольського регіонального дослідницького центру Статистичного управління в Кракові, експерт, зокрема, Малопольської школи державного управління Краківського економічного університету, колишній президент Фонду економіки та державного управління; постійно співпрацює з органами місцевого самоврядування; автор та співавтор кількох десятків публікацій, пов'язаних переважно з питаннями розвитку великих міст, а також політики місцевого та регіонального розвитку. Реалізував десятки національних та міжнародних проектів, у тому числі в якості керівника, в рамках структурних фондів, на замовлення органів державної влади та місцевого самоврядування, а також комерційних структур. Випускник аспірантури за спеціальністю "Менеджмент в державному управлінні", учасник закордонних викладацьких та дослідницьких стажувань (наприклад, США, Італія, Франція, Португалія, Великобританія, В'єтнам), член Європейської регіональної наукової асоціації та групи "Міські та столичні райони" Комітету просторового планування країни Польської академії наук на 2019-2023 та 2023-2027 роки.

Michał Kudłacz -  Economist, assistant professor in the Department of Public Policy at the Krakow University of Economics, consultant at the Małopolska Regional Research Centre of the Statistical Office in Krakow, and expert, among others, at the Małopolska School of Public Administration at the Krakow University of Economics, former President of the Foundation for Economics and Public Administration; continuously cooperating with local self-governments; author and co-author of several dozen publications related mainly to the issues of development of large cities, as well as local and regional development policy. He has realised dozens of national and international projects, several as a manager within the Structural Funds, and commissioned by the government and local self-government administration and commercial entities. Graduate of postgraduate studies in Management in Public Administration, a participant in foreign teaching and research fellowships (e.g. USA, Italy, France, Portugal, UK, Vietnam), member of the European Regional Science Association and the Urban and Metropolitan Areas Team of the Committee for Spatial Planning of the Country of the Polish Academy of Sciences for the 2019-2023 and 2023-2027 terms.

Дата проведення вебінару / Training date
27 вересня 2023 року / 27 September 2023

Тренер/Trainer: Януш Сепіол / Janusz Sepioł

Завантажити презентацію

Опис вебінару / Description of the training

Предметом вебінару "Просторове планування в процесі реконструкції" є представлення функції просторового планування у програмуванні та координації процесів розвитку, вирішенні конфліктів та формуванні житлового середовища. Будуть розглянуті типи конфліктів у просторовому управлінні, різні види та масштаби просторового планування, а також умови для якісного планування. Будуть розглянуті етапи роботи над планувальними документами, такі як аналіз умов, розробка програмних припущень, визначення функціональної та просторової структури тощо. Також будуть представлені «принципи хорошого міста» відповідно до рекомендацій Житлового порядку денного ООН, організації HABITAT. Будуть надані коментарі щодо обсягу та способу проведення громадських консультацій та організації муніципальних структур, відповідальних за просторове планування. Насамкінець, для обговорення будуть представлені кращі просторові рішення, реалізовані протягом останніх років у місті Жешув. 

The subject of the course" Spatial Planning in the reconstruction process" is to present the function of spatial planning in programming and coordinating development processes, conflict resolution and shaping the housing environment. Types of conflicts in spatial management, different types and scales of spatial planning, and conditions for good planning will be discussed. The stages of work on planning documents, such as analysis of requirements, development of programme assumptions, determination of functional and spatial structure, etc., will be discussed. The "principles of a good city" according to the recommendations of the UN Housing Agenda, the HABITAT organisation, will also be presented. Comments will be made on the extent and manner of public consultations and the organisation of municipal government structures responsible for spatial planning. Finally, winning spatial solutions implemented in recent years in Rzeszów will be presented as a field for discussion.

Інформація про тренера / Biographical note:

Януш Сепіол – Народився в Горлицях у 1955 році, закінчив архітектуру в Краківській політехніці та історію мистецтва в Ягеллонському університеті. Працював містобудівником в Управлінні розвитку Кракова, а згодом - воєводським архітектором. Був маршалком Малопольського воєводства, а також протягом двох термінів сенатором - головою Комісії з питань місцевого самоврядування та адміністрації. Нині є архітектором міста Жешув.

Редактор і співавтор 6 колективних видань, автор 7 власних книг і численних публікацій у фахових журналах. Член Асоціації польських архітекторів SARP, нагороджений Почесною медаллю Асоціації та Золотим почесним знаком Палати архітекторів Республіки Польща, засновник Архітектурної галереї GAGA, куратор архітектурних виставок у Польщі та за кордоном.

Janusz Sepioł – Born in Gorlice in 1955, graduated in architecture at the Krakow University of Technology and history of art at the Jagiellonian University. He worked as an urban planner in the Krakow Development Office and later as the Provincial Architect. He served as Marshal of Małopolska and for two terms as a senator - as Chairman of the Commission for Local Self-Government and Administration. He is currently the Architect of the City of Rzeszów.

He is the editor and co-author of 6 collective publications, author of 7 books of his own and numerous publications in professional journals. Member of the Association of Polish Architects SARP awarded the Association's Medal of Honour and the Gold Honorary Badge of the Chamber of Architects of the Republic of Poland, founder of the Architecture Gallery GAGA, curator of architectural exhibitions in Poland and abroad.

Дата проведення вебінару / Training date
18 жовтня 2023 року / 18 October 2023

Тренер/Trainer: Якуб Ґловацький / Jakub Głowacki

 

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Сучасний державний сектор все більше покладається на сучасні технології для оптимізації своєї діяльності, підвищення ефективності та надання більш якісних послуг громадянам. Сесії "Сучасні технології в державному секторі" мають на меті представити питання, пов'язані з використанням нових технологій у державному управлінні та секторі державних послуг. Зокрема, будуть висвітлені наступні теми: рішення, реалізовані в розумних містах, використання роботизованої автоматизації процесів у державному секторі, кращі практики в електронному адмініструванні, використання штучного інтелекту в геодезії та картографії. Під час сесій будуть обговорюватися приклади реалізованих рішень у різних містах світу.

The contemporary public sector increasingly relies on modern technologies to streamline its operations, enhance efficiency, and provide better quality services to citizens. The "Modern Technologies in the Public Sector" sessions aim to present issues related to the use of new technologies in public administration and the public services sector. In particular, the following topics will be covered: solutions implemented in smart cities, the use of robotic process automation in the public sector, best practices in e-administration, and the utilization of artificial intelligence in geodesy and cartography. During the sessions, examples of implemented solutions in various cities around the world will be discussed.

Інформація про тренера / Biographical note:

Якуб Ґловацький – Економіст, доцент кафедри публічної економіки Краківського економічного університету, випускник спеціалізації "Публічна економіка та управління" Краківської економічної академії, член правління Малопольського фонду соціальної економіки та член команди Центру аналізу енергетичної політики. Раніше працював у компаніях Ernst & Young, Capgemini та Малопольській школі державного управління при Краківському економічному університеті.

Автор та співавтор понад 60 наукових публікацій на теми нових технологій у державному секторі, енергетичної політики та циркулярної економіки. Учасник численних національних та міжнародних наукових та дослідницько-впроваджувальних проектів. Співавтор таких звітів, як "Індекс економічної довіри Польщі", "Індекс здорових міст" та "Індекс водних міст".

Jakub Głowacki – Economist, assistant professor at the Department of Public Economy at the University of Economics in Krakow, graduate of the specialization in Public Economy and Administration at the Academy of Economics in Krakow, member of the board of the Małopolski Social Economy Fund and a member of the team at the Center for Energy Policy Analysis. Previously worked at Ernst & Young, Capgemini, and the Małopolska School of Public Administration at the University of Economics in Krakow.

Author and co-author of over 60 scientific publications related to topics including new technologies in the public sector, energy policy, and the circular economy. Participant in numerous national and international scientific and research-implementation projects. Co-author of reports such as the "Economic Credibility Index of Poland," "Healthy Cities Index," and "Water City Index".

Дата проведення вебінару / Training date
23 жовтня 2023 року / 23 October 2023

Тренер/Trainer: Krzysztof Kutek / Кжиштоф Кутек

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Європейський Союз вимагає від своїх членів дотримуватися принципів і правил, що діють у співтоваристві. Управління водними ресурсами, як одна з найважливіших сфер, регулюється, і необхідно діяти відповідно до правил ЄС. На вебінарі буде представлено, як функціонує управління водними ресурсами в рамках ЄС.

The European Union requires its members to implement the principles and rules prevailing in the community. Water management, as one of the most important areas, is regulated and it is necessary to act in accordance with EU regulations. The webinar will present how water management is functioning in the EU frameworks.

Інформація про тренера / Biographical note:

Кжиштоф Кутек - директор з продажу бізнес-напрямку "Стійкість" в Arcadis Poland. Випускник Краківського політехнічного університету, спеціалізується на водному будівництві. Понад 15 років працює на ринку водного господарства. Брав участь у багатьох проектах в галузі водного господарства, таких як: Плани управління ризиками повеней, концепції захисту від повеней для водозборів та міст. Член команди в проекті Планів міської адаптації до зміни клімату в містах з населенням понад 100 000 мешканців. Співавтор методології та звітів Рейтингу польських сталих міст 2018 та 2021 років та Water City INDEX 2019-2022.

Krzysztof Kutek - Business Area Sales Director Resilience at Arcadis Poland. Graduate of the Krakow University of Technology - specializing in water construction. Over 15 years of presence on the water management market. He participated in many projects in the field of water management, such as: Flood Risk Management Plans, Flood protection concepts for catchments and cities. Member of the team in the project of Urban Adaptation Plans to Climate Change in cities with over 100,000 inhabitants. Co-creator of the methodology and reports of the Ranking of Polish Sustainable Cities 2018 and 2021 and Water City INDEX 2019-2022.

Дата проведення вебінару / Training date
7 листопада 2023 року / 7 November 2023

Тренер/Trainer: Jarosław Flis / Ярослав Фліс

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Чи поміркованість більше не має сенсу в сучасній політиці і чи є ще місце для консенсусу? - Це питання хвилює як політиків, так і громадян. Ближчий погляд на реальну поведінку виборців може допомогти відповісти на це питання. Заняття буде присвячене трьом взаємопов'язаним темам - соціальному підґрунтю політичних розбіжностей, джерелам радикалізації публічних дебатів та ефективності різних комунікаційних стратегій.

Is moderation no longer worthwhile in today's politics, and is there still room for consensus? - This is the question on the minds of politicians and citizens alike. A closer look at voters' real behaviour can help answer this question. The class will focus on three interrelated topics - the social basis of political divisions, the sources of radicalisation of public debate and the effectiveness of different communication strategies.

Інформація про тренера / Biographical note:

Ярослав Фліс - професор Ягеллонського університету, факультету менеджменту та соціальних комунікацій, а також Центру кількісних досліджень політики. Соціолог, який вивчає електоральну поведінку, виборчі системи та політичну комунікацію. Працював у різних державних установах, від міської адміністрації до канцелярії прем'єр-міністра. Був експертом парламентських комітетів, які готували проекти змін до виборчого законодавства.

Jarosław Flis is a professor at Jagiellonian University, at the Faculty of Management and Social Communication, and at the Center for Quantitative Research on Politics. He is a sociologist who studies electoral behavior, electoral systems, and political communication. He has worked in various public institutions, from the city office to the Chancellery of the Prime Minister. He has served as an expert for parliamentary committees preparing projects for electoral law changes.

Дата проведення вебінару / Training date
16 листопада 2023 року / 16 November 2023

Тренер/Trainer: Hubert Guz / Губерт Гуз

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Використання коштів ЄС вимагає свідомого управління місцевим та регіональним розвитком. Довгострокове планування, підготовка стратегічних документів, SMART-цілей, показників успіху, результатів та впливу - це не просто вимоги ЄС, це відносно раціональний та ефективний спосіб мислення про місцевий розвиток. Таке проектне мислення потрібно впроваджувати якнайшвидше, щоб створювати та розвивати власні стандарти та кращі практики у цій сфері. Вебінар буде присвячений проектному менеджменту ЄС як філософії діяльності органів місцевого самоврядування щодо розвитку.

The use of EU funds requires conscious management of local and regional development. Long-term planning, preparation of strategic documents, SMART goals, measures of success, result and impact indicators are not just EU requirements - they are a relatively rational and effective way of thinking about local development. This project thinking needs to be implemented as soon as possible to create and develop our own standards and good practices in this area. The webinar will focus on EU project management as a philosophy of local government development activities.

Інформація про тренера / Biographical note:

Губерт Гуз PhD - досвідчений фахівець, який працює в органах регіонального самоврядування протягом 20 років. Учасник програми побратимства в рамках підготовки до вступу в ЄС - Мадридський (Іспанія) та Малопольський (Польща) регіони (2003-2005 рр.).

Відповідає за реалізацію програм Світового банку, програм ЄС з підготовки до вступу в ЄС, підготовку обласної адміністрації до реалізації регіональних операційних програм та проектів, що фінансуються ЄС. Директор Департаменту європейських фондів в обласному самоврядуванні (2010-2019).

Має досвід управління програмами та проектами, брав участь у проектах, в тому числі: Політика згуртування ЄС, розвиток людських ресурсів, менеджмент в адміністрації, управління якістю, підвищення кваліфікації, організаційне навчання, управління стратегічним розвитком, експерт у міжнародних проектах. Тренер - проводить семінари для державного сектору.

Викладач - Університет Ігнатіанум у Кракові, Ягеллонський університет, Краківський економічний університет.

Hubert Guz PhD – experienced professional, working in the regional self-government for 20 years. UE accession twinning program participant – Madrid (Spain) and Malopolska (Poland) regions (2003-2005).

Responsible for the implementation of the World Bank Program, pre-accession UE programs, preparation of regional administration for the implementation of Regional Operational Programs and projects financed by EU. Director of the Department of European Funds in the regional self-government (2010-2019).

Experienced in program and project management, involved in projects including: EU cohesion policy, human resources development, management in administration, quality management, competence building, organizational learning, strategic development management, expert in international projects. Trainer - conducts workshops for public sector.

Academic lecturer - Ignatianum University in Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Economics.

Дата проведення вебінару / Training date
21 листопада 2023 року / 21 November 2023

Тренер/Trainer: Łukasz Mamica / Лукаш Маміца

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Зміна клімату, спричинена підвищенням температури на Землі внаслідок спалювання викопного палива, прискорюється. Такі явища, як руйнівні повені, зсуви, неврожаї, посуха, опустелювання, підвищення рівня моря або нестача чистої питної води, завдають все більшої соціальної шкоди. Під час вебінару ми обговоримо приклади та наслідки цих явищ, а також можливі методи протидії або пом'якшення їхніх наслідків. Будуть представлені як ініціативи громадян, так і заходи, що вживаються на рівні Європейського Союзу.

Climate change caused by rising temperatures on Earth as a result of burning fossil fuels is accelerating. Phenomena such as devastating floods, landslides, crop failures, drought, desertification, rising sea levels or lack of clean drinking water are generating increasing social damage. The webinar will discuss examples and consequences of these phenomena as well as possible methods to counteract or mitigate their effects. It will showcase both citizens' initiatives and actions taken at European Union level.

Інформація про тренера / Biographical note:

Проф. д-р хабіл. Лукаш Маміца, професор. Завідувач кафедри суспільної економіки Краківського економічного університету. Координатор дослідницького напрямку "Промислова політика та розвиток" в міжнародній асоціації економістів Європейської асоціації еволюційної політичної економії (EAEPE). Редактор журналу "Публічне управління в галузі економіки". З 2005 року головний редактор журналу "Інноваційний старт". Проводить дослідження з питань енергетичної політики та економічної конкурентоспроможності. Координатор проекту Sztuka pomaga (Мистецтво допомагає), метою якого, окрім збору коштів на соціально важливі справи, є також популяризація мистецтва.

Prof. Dr Habil. Łukasz Mamica, Full Professor. Head of the Department of Public Economics at Krakow University of Economics. Coordinator of the research area Industrial Policy and Development in the international association of economists European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). Editor of the Journal of Public Governance  in the field of economics. Since 2005, editor-in-chief of the Innovative Start journal. He conducts research on energy policy and economic competitiveness. Coordinator of the Sztuka pomaga (Art Helps) project, whose aim, in addition to raising funds for socially important causes, is also to promote art.

Дата проведення вебінару / Training date
22 листопада 2023 року / 22 November 2023

Тренер/Trainer: Janina Filek / Яніна Філек

 

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training 

У зв'язку з дедалі швидшими змінами, спричиненими глобалізацією, спостерігається тенденція до визнання зростаючої ролі етики в економічному просторі, як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Дискусії про місце етики в економічному просторі, що ведуться з середини минулого століття, привели спочатку до створення дисципліни під назвою "бізнес-етика", яку сьогодні викладають майже у всіх відомих економічних університетах, а наприкінці 20-го століття - до ідеї корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), яка з економічним успіхом впроваджується у все більшій групі компаній. У першому десятилітті 21-го століття тенденція зростання інтересу до етичного аспекту була сильно посилена появою ідеї сталого розвитку (SD). У цій ситуації питання: чи потрібна етика в економічному просторі? стає абсолютно неактуальним, а більш важливим стає питання: як впровадити етику в стратегію компанії?

Due to the increasingly rapid changes resulting from globalization, there is a tendency to recognize the increasing role of ethics in the economic space, both from a theoretical and practical perspective. Discussions on the place of ethics in the economic space, undertaken since the middle of the last century, led first to the creation of a discipline called business ethics, today taught at almost all renowned economic universities, and, at the end of the 20th century, to the idea of corporate social responsibility (CSR), implemented with increasing economic success. in an increasingly larger group of companies. In the first decade of the 21st century, the trend of increasing interest in the ethical aspect was strongly strengthened by the emergence of the idea of sustainable development (SD). In this situation, the question: is ethics needed in the economic space? becomes completely irrelevant, and the question becomes more important: how to introduce ethics into the company's strategy?

Інформація про тренера / Biographical note:

проф. Яніна Філек: випускниця Краківського економічного університету (КЕУ) та Ягеллонського університету. У 2016-2019 роках - проректорка Краківського економічного університету з питань комунікації та співпраці, а в 2019-2020 навчальному році - проректорка Краківського економічного університету з питань освіти та роботи зі студентами. З 2021 року член Комітету з питань рівного ставлення Європейського економічного союзу; у 2012-2016 роках завідувачка кафедри філософії Економічного університету; у 2002-2016 роках уповноважена ректора Економічного університету у справах людей з інвалідністю; у 2016-2020 роках голова Комісії з питань вирівнювання освітніх можливостей при KRASP - Конференції ректорів академічних шкіл Польщі (наразі є її членом) та експертка Комітету з питань комунікації та соціальної відповідальності KRASP (наразі є експертом цієї комісії);

Основними сферами наукових інтересів є етичні аспекти менеджменту, зокрема питання корпоративної соціальної відповідальності, а також ідея сталого розвитку; етичні аспекти публічного управління, особливо соціальна відповідальність університетів та питання соціальної економіки.

Авторка підручників та багатьох наукових праць, серед яких: "Вступ до етики бізнесу", "Свобода і відповідальність суб'єкта господарювання", "Соціальна відповідальність як нова версія соціального мовлення".

prof. Janina Filek: graduate of the Krakow University of Economics (CUE) and the Jagiellonian University. In the years 2016-2019, Vice-Rector of CUE for Communication and Cooperation, and in the academic year 2019-2020, Vice-Rector of CUE for Education and Students. From 2021, member of the Committee for Equal Treatment of the European Economic Union; in the years 2012-2016 head of the Department of Philosophy at the University of Economics; in the years 2002-2016, Plenipotentiary of the Rector of the University of Economics for People with Disabilities; in the years 2016-2020, chairwoman of the Commission for Equalizing Educational Opportunities at KRASP - Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (currently its member) and an expert of the Communication and Social Responsibility Committee of KRASP (currently an expert of this Commission);

The main areas of scientific interest are ethical aspects of management, in particular the issues of corporate social responsibility, also the idea of sustainable development; ethical aspects of public administration, especially the social responsibility of universities and social economy issues.

Author of textbooks and many research works, including: "Introduction to business ethics", "Freedom and responsibility of an economic entity", "Social responsibility as a new version of social speech".

Дата проведення вебінару / Training date
23 листопада 2023 року / 23 November 2023

Тренер/Trainer: Krzysztof Jakóbik / Кшиштоф Якубік

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Метою презентації є аналіз та оцінка ефективності впливу фіскальної та монетарної політики на економіку та фінансові ринки в різних європейських країнах під час криз, що спостерігалися в 21 столітті. Будуть розглянуті періоди 2008 - 2011 рр. та 2019 - 2022 рр. Будуть оцінені застосовані рішення в окремих західноєвропейських країнах і, щоб підкреслити відмінності, в окремих країнах Центральної та Східної Європи.

Ці кризи в основному пов'язані не з факторами циклічно-періодичного характеру, а з сильним зовнішнім імпульсом руйнівного характеру для рівноваги.

Важливим аспектом є період часу - останні роки - коли взаємопов'язаність сильно глобалізованої світової економіки досягла такого масштабу, якого ми не спостерігали раніше.

Висновки з порівняння та спостереження за відмінностями в ефективності політики

західноєвропейських країн - країн з усталеною економікою - та країн Східної і Центральної Європи - країн, що розвиваються і трансформуються - можуть стати натхненням для прийняття рішень у майбутньому. Особливо в умовах високої турбулентності та з урахуванням того, що справедливо називають "поведінковим" підходом до споживачів на внутрішньому ринку. Врахування цих умов на противагу класичному макроекономічному підходу має сприяти прийняттю більш оптимальних та ефективних рішень у майбутньому.

The presentation aims to analyse and evaluate the effectiveness of the impact of fiscal and monetary policies on the economy and financial markets in different European countries during the crises observed in the 21st century.

The periods 2008 - 2011 and 2019 - 2022 will be considered. The solutions will be assessed, in selected Western European countries and, to highlight the differences, in designated Central and Eastern European countries.

These crises are not mainly related to factors of a cyclical-periodic nature but to a strong external impulse of a destructive nature for the equilibrium.

An important aspect is the period - recent years - when the interconnectedness of a strongly globalised world economy is of a magnitude we have not experienced before.

Conclusions from comparing and observing the differences in policy effectiveness for Western European countries - established economies - and eastern and central European countries - emerging and transforming economies - may inspire future decisions. Especially in a highly turbulent environment and considering what is rightly called the 'behavioural' approach to consumers in the internal market. Considering these conditions in opposition to the classical macroeconomic approach should enable more optimal and effective decisions to be taken in the future.

Інформація про тренера / Biographical note:

Кшиштоф Якубік - Працюючи в Краківському економічному університеті, у 2006 роціздобув ступінь доктора економічних наук.

Професійниї досвід здобув завдяки багаторічного діяльності як науковий співробітник Краківського економічного університету, а згодом як директор Статистичного управління в Кракові. З 2016 року і в даний час, працює в Регіональному відділенні Національного банку Польщі в Кракові на посаді заступника директора.

Наукові та дослідницькі інтереси Кшиштофа Якубіка зосереджені у сфері застосування кількісних методів та комп'ютерних аналітичних інструментів у соціальних та економічних науках. Зокрема, планування та організація статистичних досліджень та економетричне моделювання.

Він застосовує свої інтереси та досвід, взаємодіючи з багатьма національними та міжнародними установами. Зокрема, брав участь в якості експерта від імені Польщі в проекті з підтримки модернізації національної системи державної статистики в Болгарії в 2009 році, який координувався Євростатом. Керував кількома грантами у сфері модернізації та вдосконалення методологій системи європейської статистики для Євростату. Крім того, Кшиштоф Якубік співпрацював в якості якості експерта, тренера та лектора на внутрішніх тренінгах з: Світовим банком; серед національних установ співпрацював з: Центром інформаційних систем охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я, Міністерством культури та національної спадщини, Міністерством праці та соціальної політики, Краєвим управлінням праці в Кракові та Вищою контрольною палатою.

Krzysztof Jakóbik - while working at the Cracow University of Economics, he obtained his doctoral degree in economic sciences in 2006.

In his professional work, he gained experience as a long-time researcher at the Cracow University of Economics, then as the Director of the Statistical Office in Cracow, and currently, since 2016, at the Regional Branch of the National Bank of Poland in Cracow as Deputy Director.

His academic and research interests are focused on applying quantitative methods and computer analytical tools in social and economic sciences. He was particularly planning and organising statistical analysis and econometric modelling.

He applies his interests and experience by interacting with many national and international institutions. Among others, he participated as an expert on behalf of Poland in the project to support the modernisation of the federal system of public statistics in Bulgaria in 2009, coordinated by Eurostat. He managed several grants in the area of modernisation and improvement of methodologies of the design of European statistics for Eurostat. In addition, he cooperated as an expert with the World Bank and from national institutions with the Centre for Health Information Systems of the Ministry of Health, the Ministry of Culture and National Heritage, the Ministry of Labour and Social Policy, the Provincial Labour Office in Cracow and the Supreme Chamber of Control as an expert, trainer and lecturer at in-house trainings.

Дата проведення вебінару / Training date
28 листопада 2023 року / 28 November 2023

Тренер/Trainer: Katarzyna Sanak-Kosmowska/Катажина Санак-Косьмовська

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Метою пропонованого вебінару є ознайомлення з проблематикою соціальної комунікації та її практичними аспектами у сфері комунікації в громаді. Під час зустрічі слухачі дізнаються про окремі моделі комунікації, її форми та інструменти, а також бар'єри. Особливу увагу буде приділено феноменам переконання та когнітивних помилок. Крім того, аудиторія матиме можливість дізнатися про окремі інструменти соціальної комунікації в мережі, в тому числі соціальних медіа. В останній частині зустрічі будуть представлені вибрані приклади інструментів онлайн-маркетингу, які можуть бути використані в процесі побудови комунікаційної стратегії громади.

The proposed webinar aims to introduce the issue of social communication and its practical aspects in the field of community communication. During the meeting, students will learn about selected communication models, their forms and tools, and barriers. Special attention will be paid to the phenomena of persuasion and cognitive errors. In addition, the audience will be able to learn about selected online social communication tools, including social media. In the last part of the meeting, selected examples of online marketing tools that can be used to build a community communication strategy will be presented.

Інформація про тренера / Biographical note:

др. наук Катажина Санак-Косьмовська - Д-р наук із соціальних наук у галузі менеджменту та наук про якість, магістр психології. Викладає в університеті. Її наукові інтереси зосереджені на питаннях комунікації, інтернет-маркетингу (особливо на питаннях, пов'язаних з маркетинговою комунікацією в соціальних мережах), а також на психології поведінки споживачів та етичному вимірі маркетингу.

Вона є автором численних наукових публікацій, а також автором і співавтором книг з інтернет-маркетингу, опублікованих польською та англійською мовами.

Доктор Катажина Санак-Косьмовська закінчила численні курси викладання, в тому числі магістерський курс з дидактики, який проводився Гентським університетом. Має досвід викладання англійською мовою, викладала в університетах Фінляндії, Австрії, Іспанії, США, Домініканської Республіки та інших країн.

Вона є консультантом з питань змісту Школи основ академічної дидактики UEK та лідером команди UEK Helps. Доктор Катажина Санак-Косьмовська також є директором програми KSB+Master, що реалізується Краківською вищою школою бізнесу. Вона також має багаторічний досвід роботи у сфері маркетингу та консалтингу.

dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska - Doctor of Social Sciences in Management and Quality Sciences, MSc in psychology. She works as a university professor. Her research interests focus on communication issues, online marketing (especially issues related to marketing communication in social media), the psychology of consumer behaviour and the ethical dimension of marketing.

She is the author of numerous scientific publications and the author and co-author of books on online marketing published in Polish and English.

Dr Katarzyna Sanak-Kosmowska has completed numerous teaching courses, including the Masters of Didactics course conducted by Ghent University. She has experience teaching in English, having taught at universities in Finland, Austria, Spain, the United States and the Dominican Republic, among others.

She is a content consultant for the UEK School of Fundamentals of Academic Didactics and a leader of the UEK Helps team. Dr Katarzyna Sanak-Kosmowska is also the Director of the KSB+Master programme implemented by the Krakow Business School. She also has many years of business experience in marketing and consultancy.

Дата проведення вебінару / Training date

5 грудня 2023 року / 5 December 2023

Тренер/Trainer: Tadeusz Kudłacz / Тадеуш Кудлач

Завантажити презентацію

Завантажити навчальні матеріали

Опис вебінару / Description of the training

Розглянуті питання:

 1. Сутність принципу, правові засади та форми співпраці органів місцевого самоврядування з центральною владою.
 2. Територіальний устрій Польщі.
 3. Територіальна децентралізація публічної влади в Польщі.
 4. Фінансова децентралізація - форми та масштаби.
 5. Джерела доходів органів місцевого самоврядування.
 6. Організації місцевого самоврядування в Польщі.
 7. Приклади титульного співробітництва в Польщі - докази позитивних практик та обмеження незалежності і свободи дій територіальних рівнів публічної влади.

Issues addressed:

 1. The essence of the principle, legal basis and forms of cooperation of local self-government units with the central authority.
 2. Territorial organisation in Poland.
 3. Territorial decentralisation of public authority in Poland.
 4. Financial decentralisation - forms and scope.
 5. Sources of income of local self-government units.
 6. Local self-government organisations in Poland.
 7. Examples of title cooperation in Poland - proving good practices and limiting independence and freedom of action of territorial levels of public authority.

Інформація про тренера / Biographical note:

Тадеуш Кудлач - Професор економічних наук. Завідувач кафедри регіональної економіки Краківського економічного університету з 2010 по 2020 рік.

В даний час професор Академії прикладних наук в Новому Сончі, декан факультету економічних наук. Член Комітету з питань просторового управління країною при Польській академії наук. Головний редактор журналу: Економічні студії. Економіка - Суспільство - Навколишнє середовище.

Основні наукові інтереси: регіональний та місцевий розвиток і політика, економічні аспекти функціонування місцевого самоврядування, програмування розвитку територіальних одиниць, просторовий менеджмент. Автор (або співавтор) понад ста сімдесяти наукових праць.

Tadeusz Kudłacz - Professor of economic sciences. Head of the Department of Regional Economy at the Cracow University of Economics from 2010 to 2020.

Currently a professor at the Academy of Applied Sciences in Nowy Sącz, Dean of the Faculty of Economic Sciences. Member of the Committee on Spatial Management of the Country at the Polish Academy of Sciences.

Editor-in-Chief of the journal Economic Studies. Economy - Society - Environment.

Main scientific interests: regional and local development and policy, economic aspects of local government functioning, programming of territorial unit development, and spatial management.

Author (or co-author) of more than one hundred and seventy scientific papers.

Дата проведення вебінару / Training date

12 грудня 2023 року  / 12 December 2023