Accessibility Tools

Malopolska School of Public Administration Krakow University of Economics (MSAP UEK)

MSAP

>

ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА / TECHNICAL ASSISTANCE

Стратегічне планування: Партнер програми DOBRE (FSLD) спочатку проводив загальнонаціональні вебінари на різноманітні теми, щоб допомогти ТГ відновитися та відновити розвиток. Після кожного вебінару FSLD розповсюджувала великі письмові матеріали та надавала подальші консультації. В даний час FSLD працює безпосередньо з ТК, допомагаючи їм переглядати та реалізовувати свої стратегічні плани, щоб відобразити поточні потреби та пріоритети ТК.

Покращення надання послуг: Програма DOBRE допомагає ТГ у визначенні у відкритий та інклюзивний спосіб їхніх головних пріоритетів для відновлення та/або покращення надання послуг громадянам, а потім допомагає кожній ТГ розробити та впровадити План покращення надання послуг для досягнення поставлених цілей. Програма DOBRE підтримує ці ініціативи, надаючи матеріальну допомогу, щоб допомогти ТГ ефективно впроваджувати свої SDIP.

Ефективне публічне адміністрування в ТГ: партнер Програми DOBRE, компанія MSAP/UEK, розпочала свою роботу в рамках програми DOBRE з серії загальнонаціональних вебінарів, на яких посадові особи та працівники ТГ ознайомилися з найкращими практиками антикризового менеджменту. Після цього проводиться програма інтенсивного навчання посадових осіб ТГ кращим практикам управління, щоб допомогти їхнім ТГ відновитися та відновити розвиток.

Місцевий економічний розвиток: програма DOBRE допомагає партнерським ТГ визначити пріоритетні проєкти для місцевого економічного розвитку, беручи до уваги місцеві ресурси, потреби та виклики.  Це може включати рекомендації щодо того, як ТГ може підтримувати місцеве підприємництво, розміщувати підприємства, що переміщуються, підтримувати кооперативи, залучати зовнішні інвестиції та інші питання, а також матеріальну допомогу для підтримки конкретних проєктів.

Бюджетування та фінансовий менеджмент: Програма DOBRE консультує ТК з питань відкритого та ефективного управління бюджетом та фінансами, управління активами та закупівель, приділяючи особливу увагу викликам, з якими стикаються ТГ в умовах обмежень, пов’язаних з воєнним станом. Програма DOBRE також пілотувала розробку методології розробки програм відновлення для окремих ТГ та областей та надання допомоги обраним ТГ та обласним адміністраціям у їх розробці.

Розбудова потенціалу: Цей компонент включає кілька ініціатив: допомога ТГ у розвитку співпраці з громадами за межами України; надання інструкцій ТГ щодо розробки та управління проєктами; допомога ТГ у розробці концепції та реалізації спільних проєктів. Програма DOBRE також надає грант Асоціації об’єднаних територіальних громад, щоб допомогти їй ефективно підтримувати 700+ членів ТГ, поширюючи знання та знання, обмінюючись відповідним досвідом між своїми членами, а також відстоюючи інтереси та позиції ТГ на регіональному та національному рівнях.

Залучення громадян та підтримка молоді: Програма DOBRE співпрацює через регіональні організації громадянського суспільства з метою сприяння активній участі громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні та у справах громади, а також для зміцнення соціальної згуртованості у зв’язку зі значними демографічними змінами, яких зазнали багато ТГ через війну. Програма DOBRE також підтримує низку ініціатив, спрямованих на те, щоб допомогти ТГ визначити та вирішити проблеми та пріоритети молоді у своїх громадах, а також створити для них більше можливостей допомагати своїм ТГ та реалізовувати особисті можливості.
Strategic Planning: DOBRE’s partner, FSLD, initially conducted nation-wide webinars on a variety of topics to help TCs recover and resume development. After each webinar, FSLD disseminated extensive written materials and provided follow-up consultations. Currently, FSLD is working directly with TCs to help them revise and implement their strategic plans to reflect the TC’s current needs and priorities.

Service Delivery Improvement: DOBRE assists TCs in identifying, in an open and inclusive manner, their top priorities for restoring and/or improving their services to citizens, and then helps each TC to develop and implement a Service Delivery Improvement Plan to meet its goals. DOBRE supports these initiatives with material assistance to help the TCs implement their SDIPs effectively.

Effective Public Administration in TCs: DOBRE’s partner, MSAP/UEK, commenced its work under DOBRE’s extension with a series of nation-wide webinars to provide TC officials and staff with instruction on best practices in crisis management. This is being followed by a program of intensive training for TC officials in best management practices to help their TCs recover and resume development.

Local Economic Development: DOBRE is helping partner TCs identify priority projects for local economic development, taking into consideration local resources, needs, and challenges.  This can include guidance on how the TC can support local entrepreneurship, accommodate relocating businesses, support cooperatives, attract outside investment, and other matters, along with material assistance to support specific projects.

Budgeting and Financial Management: DOBRE is advising TCs on open and effective budget and financial management, asset management, and procurement, with a focus on challenges TCs face in operating under the limitations imposed by martial law. DOBRE has also piloted the development of a methodology for developing recovery programs for individual TCs and oblasts, and helping selected TCs and oblast administrations to develop them.

Capacity Building: This component includes several initiatives: helping TCs develop cooperation with communities outside of Ukraine; providing instruction to TCs on developing and managing projects; and helping TCs conceptualize and implement joint projects. DOBRE is also providing a grant to the Association of Amalgamated Territorial Communities, to help it to effectively support its 700+ TC-members by disseminating knowledge and learning, sharing relevant experience among its members, and advocating TCs’ interests and positions at the regional and national levels.

Citizen Engagement and Support for Youth: DOBRE is working through regional civil society organizations to foster the active participation of citizens in local decision-making and community affairs, and to foster social cohesion in the wake of the substantial demographic changes that many TCs have experienced because of the war. DOBRE is also supporting a range of initiatives to help TCs identify and address the concerns and priorities of the youth in their communities and create more opportunities for them to help their TCs and pursue personal opportunities.