Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Administracja Publiczna

Administracja Publiczna
Ważne pole aktywności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK stanowi problematyka funkcjonowania administracji publicznej. Kluczowym partnerem Szkoły na polu tej aktywności jest Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Na aktywność Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej w tym zakresie składają się: projekty badawcze, aplikacyjne oraz edukacyjne.

W przedsięwzięciach badawczych koncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, polityk publicznych, ewaluacji programów publicznych, mechanizmach koordynacji działań zbiorowych oraz współdziałaniu administracji publicznej z organizacjami trzeciego sektora.

Szczególnie wiele uwagi w sferze projektów aplikacyjnych poświęcamy projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania kadrami, doskonalenia struktur organizacyjnych, świadczenia usług publicznych, wykorzystywania nowatorskich instrumentów finansowania przedsięwzięć rozwojowych, tak na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.

Dopełnieniem aktywności badawczej i aplikacyjnej Małopolskie Szkoły Publicznej są przedsięwzięcia edukacyjne. Składają się na nie studia podyplomowe adresowane oraz specjalistyczne szkolenia dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez administrację publiczną.

Poniżej przedstawiono najważniejsze formy działalności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK w niniejszym obszarze.