Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny
Jedną z kluczowych działalności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej jest wsparcie doradczo-wdrożeniowe i szkoleniowe samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz regionalnego.

Wynika ona z przekonania, że powinnością sprawnej i efektywnej administracji samorządowej jest inicjonowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego wspólnot samorządowych.

Sprostanie wyzwaniom wynikającym ze zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i potrzeb społeczności lokalnych, wymaga od samorządów nieustannego dostosowywania i wzmacniania ich potencjału instytucjonalnego. Pod tym pojęciem rozumie się odpowiednie struktury organizacyjne i decyzyjne, kompetentną kadrę urzędników, jasne procedury działania, efektywne wykorzystanie zasobów, funkcjonowanie sprawnych mechanizmów partnerstwa oraz angażowania społeczności lokalnej w zarządzanie sprawami publicznymi. Odpowiedni potencjał instytucjonalny pozwala jednostkom samorządu terytorialnego świadczyć usługi publiczne wysokiej jakości oraz efektywnie wspierać rozwój społeczno-gospodarczy wspólnot lokalnych.

Działania Szkoły, w szczególności, obejmują wsparcie w zakresie projektowania, wdrażania i monitorowania przedsięwzięć publicznych oraz wzmacniania potencjału instytucjonalnego jednostek samorządowych w następujących obszarach:

  1. Przywództwo i strategia.
  2. Zarządzanie zasobami i procesami.
  3. Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji.
  4. Partnerstwo.
  5. Zarządzanie usługami publicznymi.

Poniżej przedstawiono najważniejsze formy działalności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK w niniejszym obszarze: