Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Projekty

Projekty

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

DISCO: Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities

Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej (REV 4.0)

Transnational Action to advance SKills and competences FOR Inclusive entrepreneurship and Social Innovation (TASK4ISI)

Nowy model regionalnego i miejscowego planowania przestrzennego dla zapewnienia odporności i bezpieczeństwa struktury przestrzennej Polski w kontekście współczesnych wyzwań rozwojowych (ReActPlan)

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (SKiMLLL)

Program staży naukowo-szkoleniowych dla kadr naukowo-dydaktycznych uczelni ukraińskich

Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) 2021

Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim

Instrument Szybkiego Reagowania (ISR)

Inteligentne specjalizacje (UMWM)

Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe (CITISPYCE)

Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST (SWPZ)

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych (MWF)

Ministerstwa Uczące Się (MUS)

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES)

Podnoszenie zdolności instytucjonalnej miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami

Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019

Public Policies and Social Enterprises (PASE)

Staże drogą sukcesu zawodowego studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna i Gospodarka Przestrzenna UEK