Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Projekty

Projekty

DISCO: Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities

Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) 2021

Program staży naukowo-szkoleniowych dla kadr naukowo-dydaktycznych uczelni ukraińskich

Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej (REV 4.0)

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim

Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych

Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019

Instrument Szybkiego Reagowania (ISR)

Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe (CITISPYCE)

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych (MWF)

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES)

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST (SWPZ)

Public Policies and Social Enterprises (PASE)

Ministerstwa Uczące Się (MUS)

Inteligentne specjalizacje (UMWM)

Staże drogą sukcesu zawodowego studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna i Gospodarka Przestrzenna UEK

Podnoszenie zdolności instytucjonalnej miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami