O nas

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) – jednostka pozakolegialna UEK – od 1997 r. prowadzi działalność badawczo-wdrożeniową, doradczą, edukacyjną (studia podyplomowe) oraz wydawniczą. We współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami realizuje projekty aplikacyjne służące doskonaleniu działalności administracji samorządowej i rządowej.

Celem MSAP UEK jest oddziaływanie na rozwój społeczno-gospodarczy Małopolski, kraju i regionów Europy poprzez doskonalenie jakości polityk publicznych i poprawę funkcjonowania administracji publicznej oraz podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarek lokalnych i regionalnych.

Obszarami strategicznymi dla MSAP UEK są:

  • administracja publiczna,
  • zarządzanie publiczne,
  • samorząd terytorialny,
  • gospodarka publiczna,
  • ekonomia społeczna i organizacje pozarządowe.

 

Poprzez działalność doradczą, naukowo-badawczą i edukacyjną MSAP UEK wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą organy administracji publicznej, jednostki świadczące usługi publiczne, przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu oraz osoby fizyczne.

Korzystając z wiedzy i kreatywności środowiska akademickiego oraz z własnego doświadczenia, MSAP UEK poszukuje rozwiązań służących wzrostowi zdolności władz lokalnych, regionalnych i centralnych do inicjowania, wspierania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Realizowane projekty służą identyfikacji innowacyjnych rozwiązań, które mogą usprawnić i zracjonalizować funkcjonowanie jednostek sektora publicznego, a także przedsiębiorstw i innych organizacji.