Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

O nas

O nas

Doskonalenie jakości polityk publicznych i administracji publicznej oraz podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki to misja Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK).

MSAP jest jednostką pozakolegialną UEK. Od 1997 r. prowadzi działalność badawczo-wdrożeniową, doradczą, edukacyjną (studia podyplomowe) oraz wydawniczą. We współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami realizuje projekty wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy Małopolski, Polski i regionów Europy

Obszarami strategicznymi dla MSAP UEK są:

  • administracja publiczna,
  • zarządzanie publiczne,
  • samorząd terytorialny,
  • gospodarka publiczna,
  • ekonomia społeczna i organizacje pozarządowe.

Poprzez działalność doradczą, naukowo-badawczą i edukacyjną MSAP UEK wspiera organy administracji publicznej, jednostki świadczące usługi publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu oraz osoby fizyczne.

Korzystając z wiedzy i kreatywności środowiska akademickiego MSAP UEK poszukuje rozwiązań służących wzrostowi zdolności władz lokalnych, regionalnych i centralnych do inicjowania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych.

Realizowane projekty służą identyfikacji innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają usprawnić i zracjonalizować funkcjonowanie jednostek sektora publicznego, biznesu i organizacji pozarządowych.