Obszary działalności

Administracja publiczna

Ważne pole aktywności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK stanowi problematyka funkcjonowania administracji publicznej. Na naszą aktywność w tym zakresie składają się: projekty badawcze, aplikacyjne oraz edukacyjne. W przedsięwzięciach badawczych koncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, polityk publicznych, ewaluacji programów publicznych, mechanizmach koordynacji działań zbiorowych oraz współdziałaniu administracji publicznej z organizacjami trzeciego sektora.

Zarządzanie publiczne

Od jakości działania instytucji publicznych w coraz większym stopniu zależy potencjał rozwojowy współczesnych państw, a także poziom ich konkurencyjności i jakość życia ich obywateli. Dobra administracja to również źródło budowania legitymizacji społecznej dla porządku demokratycznego. Rozumienie nowoczesnych systemów zarządzania w administracji publicznej zostało wyprowadzone z zasad aksjologicznych i prakseologicznych nowego zarządzania publicznego oraz rządzenia współuczestniczącego.

Samorząd terytorialny

Jedną z kluczowych działalności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej jest wsparcie doradczo-wdrożeniowe i szkoleniowe samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz regionalnego. Wynika ona z przekonania, że powinnością sprawnej i efektywnej administracji samorządowej jest inicjonowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego wspólnot samorządowych.

Gospodarka publiczna

Obszar badawczy gospodarka publiczna obejmuje kwestie dotyczące roli i mechanizmów oddziaływania państwa na wzrost i rozwój gospodarczy w kontekście niesprawności mechanizmu rynkowego. W badaniach podejmuje się problematykę determinant konkurencyjności gospodarki, w tym zwłaszcza w zakresie innowacji i postępu technologicznego. Przedmiotem analiz są również uwarunkowania prowadzenia efektywnej polityki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem roli przemysłów kreatywnych.

Ekonomia społeczna i NGO

Ekonomia społeczna (przedsiębiorczość społeczna) to specyficzny system działania polegający na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. To dziedzina aktywności, która opiera się na wartościach solidarności, pomocniczości i integracji społecznej. Kluczowym jej ogniwem są przedsiębiorstwa społeczne, które w ramach prowadzenia działalności gospodarczej realizują działania integracji społecznej i zawodowej, dostarczają usługi społeczne czy pobudzają aktywność społeczności lokalnych.