Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 16
31-510 Kraków
tel. 12 293 75 60
wydawnictwo@msap.pl

Redakcja:
Redaktor naczelny:
dr Piotr Kopyciński

Redaktor prowadzący:
Anna Chrabąszcz

Redaktorzy:
prof. dr hab Jerzy Hausner
prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel
prof. UEK dr hab. Jacek Klich
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
prof. UEK dr hab. Marcin Zawicki

Wydawnictwo MSAP UEK funkcjonuje w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, która ukonstytuowała się w 1997 r. po przekształceniu Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie (od 2007 r. Uczelnia nosi nazwę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

Misją Wydawnictwa MSAP UEK jest publikowanie zaawansowanych teoretycznie i osadzonych empirycznie wyników badań w sferze: zarządzania publicznego, współzarządzania, polityki publicznej, ekonomii sektora publicznego oraz zarządzania strategicznego, odzwierciedlających najnowsze osiągnięcia metodologiczne w naukach społecznych. Preferowane są teksty, które cechują się oryginalnością w warstwie teoretycznej, ale także referujące wyniki nowatorskich badań empirycznych. Premiowane są opracowania o charakterze interdyscyplinarnym i komparatystycznym, oparte na wynikach badań jakościowych, ilościowych oraz eksperymentalnych. Szczególna waga przykładana jest do tekstów, które wnoszą oryginalny wkład do konstruowania modeli teoretycznych i koncepcji metodologicznych w zakresie nauk społecznych.

Wydawnictwo MSAP UEK publikuje monografie, podręczniki akademickie, poradniki, raporty badawcze oraz materiały szkoleniowe, a także informacyjne i promocyjne. Oferta wydawnictwa obejmuje także dwa periodyki naukowe:

Kwartalnik „Zarządzanie Publiczne/Public Governance” (w partnerstwie z Wydawnictwem Naukowym Scholar) – wydawany od 2007 r., adresowany do badaczy i ekspertów zarządzania sprawami publicznymi; czasopismo punktowane zgodnie z wykazem MNiSW z 2019 r. – 20 pkt,
Półrocznik „Ekonomia Społeczna” – czasopismo adresowane do badaczy i ekspertów działających w obszarze ekonomii (gospodarki) społecznej, którego odbiorcami są także decydenci publiczni oraz przedstawiciele sektora społecznego zainteresowani możliwościami praktycznej aplikacji idei gospodarowania nie tylko dla zysku, ale również w celu osiągania korzyści społecznych.
Pozycje te są adresowane do szerokiego grona odbiorców (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych) zainteresowanych tematyką funkcjonowania sektora publicznego i społecznego. Katalog dotychczas wydanych tytułów obejmuje przeszło 200 pozycji. Wśród nich znajduje się również szereg publikacji przygotowanych w wersji anglojęzycznej.

Wydawnictwo MSAP UEK wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe i inne podmioty naukowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz ich interesariuszy poprzez publikację wyników badań naukowych i opracowań przygotowywanych przez wybitnych ekspertów w dziedzinie nauk społecznych, w tym m.in. takich dyscyplin, jak nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości.

Profesjonalizm i wysokie standardy publikacyjne Wydawnictwa MSAP UEK są pochodną zaangażowania zespołu redaktorów tematycznych o wysokich kompetencjach badawczych i ugruntowanej pozycji w zakresie badań nad sektorem publicznym. Równie duże znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakość publikacji mają umiejętności i doświadczenie zawodowe zespołu redakcyjnego składającego się z osób z wieloletnim stażem w sferze aktywności publikacyjnej.

Autor nadesłanego tekstu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich i innych związanych z artykułem. Autor tekstu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wydawców w sytuacji wykorzystywania w tekście fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów. Jeśli tekst został przygotowany przez kilku autorów, Autor nadsyłający tekst zobowiązuje się do uzyskania zgody pozostałych autorów na wymogi redakcyjne Wydawnictwa.
Ghostwriting i guest-authorship

W związku z wdrożeniem procedury zapobiegającej ghostwriting i guest-authorship redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt. Zważywszy na fakt, że ghostwriting i guest-authorship są przejawem nierzetelności naukowej, wydawnictwo będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Autorzy są zobowiązani podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.

Zasady dla recenzentów:

Wszyscy recenzenci muszą postępować zgodnie z następującymi zasadami etyki:

 • muszą bezstronnie rozważyć każdy otrzymany tekst i oceniać go w oparciu o jego wartość, bez względu na rasę, religię, narodowość, płeć, staż pracy lub przynależność instytucjonalną Autora (Autorów).
 • Muszą zgłosić konflikt interesów przed wyrażeniem zgody na recenzję tekstu; obejmuje to wszelkie relacje z Autorem/Autorami, które mogą wpływać na ich recenzję.
 • Muszą zachować poufność procesu oceny; nie mogą udostępniać informacji ani korespondencji na temat tekstu nikomu spoza procesu recenzji.
 • Powinni przedstawić konstruktywną, kompleksową i udokumentowaną recenzję.
 • Muszą unikać sformułowań, które mogłyby być interpretowane jako podważające reputację dowolnej osoby.
 • Powinni dołożyć wszelkich starań, aby przygotować recenzję w ustalonym czasie; powinni niezwłocznie poinformować redaktora tematycznego, jeśli nie jest to możliwe.
 • Powinni zwrócić uwagę redaktora tematycznego na wszelkie znaczące podobieństwa między ocenianym tekstem, a innymi opublikowanymi lub przedłożonymi do recenzji tekstami, o których mają wiedzę.
Zgłoszenia tekstów

Osoby zainteresowane publikowaniem w Wydawnictwie MSAP UEK są proszone o wypełnienie Ankiety i jej przysłanie na adres: wydawnictwo@msap.pl. Po wstępnym zakwalifikowaniu do druku następuje uzgodnienie z Autorem warunków wydania publikacji, w szczególności sposobu pokrycia kosztów wydania oraz zawarcie umowy wydawniczej. Kolejny etap stanowi przekazanie publikacji do wybranych recenzentów wydawniczych. Ostateczna decyzja o publikacji podejmowana jest po zapoznaniu się z recenzjami wydawniczymi i odpowiedzią Autora na recenzje. Autor (lub Redaktor naukowy publikacji) zostanie poproszony o spotkanie z redaktorem prowadzącym książkę ze strony Wydawnictwa oraz wykonanie korekty autorskiej.

Ankieta wydawnicza
 1. Tytuł roboczy publikacji (+ ew. podtytuł)
 2. Imię i nazwisko Autora/(ów)
 3. Adres, telefon, faks, e-mail, strona www
 4. Tytuł naukowy/ stopień naukowy oraz obecne stanowisko zawodowe; ostatnie publikacje
 5. Uczelnie/jednostki naukowe, z którymi Autor współpracuje
 6. Informacje o rodzaju książki (podręcznik/monografia/materiały pokonferencyjne/esej naukowy)
 7. Czy książka będzie przedstawiona w postępowaniu o nadanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego?
 8. Przewidywana objętość książki (liczba stron/liczba znaków ze spacjami i przypisami dolnymi)
 9. Przewidywany termin złożenia maszynopisu
 10. Streszczenie książki lub konspekt
 11. Roboczy spis treści
 12. Ewentualnie wstęp do książki lub reprezentatywny rozdział
 13. Rynek, grupa odbiorców
 14. Proponowany sposób pokrycia deficytu edycji
 15. Możliwości promocji książki (recenzje, prezentacje w TV i w stacjach radiowych, konferencje naukowe)
 16. Lista osób lub instytucji, do których Wydawnictwo powinno wysłać egzemplarze książki
 17. Lista osób, którym Autor sam zamierza wysłać egzemplarze książki
 18. Możliwe formy promocji w Internecie (np. newslettery, grupy na portalach, społecznościowych itp.

Teksty prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwo@msap.pl.

Wymogi edytorskie

Teksty powinny spełniać następujące wymogi formalne:

 1. Przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim.
 2. Zgłaszane teksty należy dostarczyć w formie pliku (w formacie MS Word) wraz z tabelami i wykresami (w formacie MS Excel lub zapisanymi w edytorze wykresów MS Word). Jeśli w dokumencie pojawiają się tabele, grafy, rysunki przygotowane w innych programach (np. Corel Draw, Statistica, SPSS), należy je zapisać w formacie WMF lub EPS z załączonymi czcionkami, w rozdzielczości 300 dpi. Wydruk musi zawierać wszystkie fonty narodowe oraz symbole matematyczne.
 3. Redakcja prosi o podawanie na osobnej stronie tytułu (stopnia) naukowego Autora, nazwy zakładu pracy oraz adresu do korespondencji (wraz z adresem e-mail i numerami telefonów).
 4. Należy również dołączyć wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenie Autora” (do pobrania: doc, pdf).
 5. Prosimy o stosowanie formatu cytowań autor-rok, a opisów bibliograficznych zgodnie z regułami APA (skrót w j. polskim).

Monografie:
Nazwisko, X., Nazwisko, X. Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rozdziały w monografiach:
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Artykuły:
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strona początku–strona końca.
Mazur, S. (2013). Zmiana instytucjonalna. Zarządzanie Publiczne, 2-3 (24-25), 34-43.

Źródła internetowe:
Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia – w porozumieniu z Autorem – zmian edytorskich oraz dokonania skrótów, jeśli tekst przekracza przewidzianą objętość. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji nadesłanego tekstu. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów.

Informacje o prawach autorskich

W przypadku zakwalifikowania tekstu do druku podpisujemy z Autorem umowę wydawniczą regulującą kwestie praw autorskich oraz umowę z instytucją pokrywającą ewentualny deficyt edycji. W umowie o dofinansowaniu szczegółowo określa się parametry edycji, termin publikacji i obowiązki stron. Wszystkie książki poddawane są gruntownej redakcji językowej, korektom. Autor zatwierdza zredagowaną wersję książki w ramach korekty autorskiej i akceptuje ją do druku. Projekt okładki i opracowanie ilustracji również konsultujemy z Autorem.

Redakcja nadzoruje proces recenzji od początku do końca. Po otrzymaniu tekstu redaktor naczelny dokonuje jego wstępnej oceny przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu go do dalszego etapu i wysłaniem do recenzji. Na etapie wstępnej oceny redaktor rozważa następujące aspekty otrzymanego tekstu:

 • Czy jest wystarczający dobry, aby trafił do recenzji?
 • Czy jest zgodny z celami i wpisuje się tematycznie w dyscypliny naukowe wskazane w profilu Wydawnictwa?
 • Czy jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi stylu oraz instrukcjami dla Autorów?
 • Czy wnosi znaczący wkład do istniejącej literatury?

Teksty, które w opinii redaktora nie spełniają tych warunków mogą zostać odrzucone bez skierowania do recenzji. W przypadku pozytywnej wstępnej oceny redaktor przypisuje tekst do odpowiedniego redaktora tematycznego i ustalani są recenzenci. Każdy tekst jest przekazywany co najmniej jednemu recenzentowi wydawniczemu. Odpowiedzialnością redaktora jest także zapewnienie etycznej integralności całego procesu. Po otrzymaniu recenzji redaktor podejmuje decyzję na podstawie otrzymanych kart recenzji. Autor otrzymuje recenzje do wglądu niezależnie od tego, czy tekst jest zakwalifikowany do druku czy odrzucony. W przypadku zakwalifikowania tekstu do druku Autor powinien ustosunkować się do sugerowanych poprawek w terminie wyznaczonym przez Wydawnictwo.
W Wydawnictwie MSAP UEK rozumiemy duże znaczenie, jakie odgrywa proces recenzji, gdy Autorzy decydują się na przesłanie opracowań wyników swoich badań. Dążymy do utrzymania wysokich standardów i rzetelności w zakresie recenzji. Oznacza to także, że recenzenci mają odpowiednie zasoby i kompetencje, aby wykonywać swoją pracę wydajnie i skutecznie.

Recenzowanie opiera się na współpracy, która pozwala niezależnym ekspertom z tej samej dyscypliny badań oceniać i komentować przesłane teksty. Wynik recenzji stanowi dla Autorów wsparcie niezbędne do ulepszenia ich tekstów, a redaktorowi ocenić zasadność publikacji tekstu.

W Wydawnictwie MSAP UEK stosujemy otwartą procedurę recenzji (open review), co oznacza, że Autor/Autorzy wiedzą, kto został wyznaczony na recenzenta, a recenzenci znają Autora/Autorów tekstu.

Podsumowanie procedury recenzji:

 1. Wydawnictwo otrzymuje tekst.
 2. Redaktor naczelny sprawdza tekst pod kątem zasadności jego publikacji.
 3. Redaktor naczelny wskazuje redaktora tematycznego i wybiera recenzentów.
 4. Recenzenci czytają artykuł i przedstawiają komentarze, sugestie i rekomendacje (odrzucają, sugerują poprawki lub akceptują).
 5. Redaktor tematyczny sprawdza recenzje i przesyła je Autorowi (Autorom), z wszelkimi dodatkowymi wskazówkami.
 6. Autorzy wprowadzają poprawki i ponownie przesyłają tekst.
 7. Jeśli Wydawnictwo zaakceptuje tekst, przechodzi do kolejnych etapów procesu wydawniczego i tekst zostaje opublikowany.

Dzięki opisanej procedurze recenzji publikowane teksty spełniają najwyższe standardy.