Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Zarządzanie Publiczne

Zarządzanie Publiczne
Od jakości działania instytucji publicznych w coraz większym stopniu zależy potencjał rozwojowy współczesnych państw, a także poziom ich konkurencyjności i jakość życia ich obywateli. Dobra administracja to również źródło budowania legitymizacji społecznej dla porządku demokratycznego.

Rozumienie nowoczesnych systemów zarządzania w administracji publicznej zostało wyprowadzone z zasad aksjologicznych i prakseologicznych nowego zarządzania publicznego oraz rządzenia współuczestniczącego. Pod pojęciem tym należy rozumieć: zintegrowane rozwiązania dotyczące struktur organizacyjnych, procedury działania i mechanizmy zapewniające udział społeczności w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz kompetentnych i sprawnych urzędników.

Poniżej przedstawiono najważniejsze przejawy działalności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK w obszarze zarządzanie publiczne: