Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

AKTUALNOŚCI

W gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się ostatnie spotkanie plenarne komitetu, powołanego trzy lata temu, by wypełniać funkcję konsultacyjno-doradczą oraz współpracować z Województwem Małopolskim w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Łukasz Smółka oraz radna województwa Marta Mordarska.

Spotkanie było przestrzenią do podsumowań oraz analizy działalności komitetu przez wszystkich zaangażowanych w prace tego gremium, wręczono także podziękowania członkom.

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej tworzy grono 34 osób reprezentujących różne sektory i instytucje, w tym przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, nauki, biznesu, mediów, jak również administracji. W spotkaniu brali również udział: dr Piotr Kopyciński, Dyrektor MSAP UEK oraz dr Agnieszka Pacut (która reprezentuje MSAP UEK w MKRES). Tak różnorodna reprezentacja umożliwiała nie tylko wymianę doświadczeń i informacji, ale zapewniała też wielowymiarowe spojrzenie na pojawiające się wyzwania, czy potrzeby rozwojowe sektora. W pracach MKRES uczestniczy również Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jedynym z kluczowych zadań komitetu było opracowywanie dokumentów strategicznych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Na okres II kadencji komitetu przypadło bardzo istotne działanie w tej sferze – opracowanie Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który stanowi najważniejszy dokument województwa wyznaczający główne cele i działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej do 2030 roku, przy tym uwzględniający regionalną specyfikę i uwarunkowania.

Czas II kadencji MKRES to też intensywne prace, jakie toczyły się na forum ogólnopolskim w sferze legislacji. Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej aktywnie włączał się w te działania. W ramach grupy prawnej dokonano analizy i opracowano stanowiska zwierające uwagi do projektu ustawy o ekonomii społecznej, Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz założeń do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej.

Komitet działał również na rzecz upowszechniania dobrych praktyk ekonomii społecznej. Na szczególne podkreślenie w tym zakresie zasługuje Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, w ramach którego począwszy od 2020 roku prezydium komitetu włączało dodatkowe inicjatywy, mające na celu uhonorowanie istotnych w danym roku przedsięwzięć i dobrych praktyk małopolskiej ekonomii społecznej.

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji, zakończył swoją działalność ze względu na ujęty w ustawie o ekonomii społecznej obowiązek powołania nowego gremium. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór członków na kolejną kadencję.
 
Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego