Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Rekrutacja

Rekrutacja

Szanowni Państwo,
Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 na kierunek Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej została zakończona

Sekretariat studiów podyplomowych czynny:
poniedziałek – środa: 9.00-15.00
mgr Izabela Władyka
tel. +48 570 798 084 | +48 12 293 75 83
e-mail: wladykai@uek.krakow.pl

Warunki uczestnictwa

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych powinien zawierać:

  1. wypełnioną ankietę, dostępną na stronie internetowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję wypełniane jest oświadczenie wskazujące, że osoba jest kierowana przez firmę lub instytucję wraz z informacją, na kogo ma być wystawiona faktura (oświadczenie może być złożone w wersji elektronicznej) – do pobrania,
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
  4. kopię wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
  5. jedną fotografię

W przypadku kierowania na studia przez instytucję sprawę terminu wpłaty opłaty rekrutacyjnej reguluje Karta zgłoszenia na studia podyplomowe.

Opłatę należy wpłacić na konto:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Alior Bank
Al. Pokoju 1
31-548 Kraków
78 2490 0005 0000 4600 2225 5478

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie MSAP przy ul. Rakowickiej 16, II piętro, p. 24 lub przesłać listownie na adres:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
O wyniku procesu rekrutacyjnego kandydaci informowani są pisemnie.
W przypadku nie uruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę osób (min. 25 zgłoszeń) opłata rekrutacyjna jest zwracana.