Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

1)    Cele projektu

Celem programu DOBRE finansowanego z USAID jest wzmocnienie lokalnych procesów rządzenia, pogłębienie demokracji, poprawa warunków rozwoju społecznego oraz promowanie stabilności w kontekście postępujących procesów decentralizacji na Ukrainie. Wspólnie z lokalnymi partnerami, konsorcjum projektowe wspiera potencjał samorządu lokalnego do efektywnego zarządzania zasobami i dostarczania usług odpowiadających na potrzeby społeczne. Równocześnie DOBRE podejmuje działania na rzecz poprawy zaangażowania i kontroli obywatelskiej w ramach procesów rządzenia lokalnego. W ramach projektu Małopolska Szkoła Administracji Publicznej skupia się na kwestiach rozwijania potencjału ukraińskiej zdecentralizowanej administracji poprzez wspieranie budowy systemu edukacji i szkoleń dla urzędników publicznych.


2)    Beneficjenci

Decentralizacja jest jednym z podstawowych priorytetów obecnego ukraińskiego rządu i najprawdopodobniej będzie skutkowała zwiększeniem liczby decyzji i polityk ustanawianych na poziomie lokalnym, za czym pójdą zwiększone środki finansowe dla społeczności lokalnych. W pierwszym kroku rząd rozpoczął proces, w którym ponad 11 tys. miast, wsi i osiedli będzie mogło dokonać konsolidacji w większe i bardziej samowystarczalne społeczności. Od 2015 roku prawie 200 spośród planowanych 1500 nowych samorządów dokonało takiej konsolidacji (inaczej zwanej „amalgamacją”) i w konsekwencji przeprowadziło wybory swoich władz. Obecnie samorządy te stawiają czoła wyzwaniom rządzenia, których nie doświadczały dotychczas. Konsekwencje poprzedniego systemu bardziej scentralizowanego zarządzania publicznego na Ukrainie oznaczają, że samorząd terytorialny, a szczególnie wsie i osiedla wiejskie, mają niewielkie doświadczenie w realizacji działań wymaganych od nich w systemie zdecentralizowanym.

Projekt DOBRE zamierza pomóc tym nowym samorządom skutecznie zarządzać obszarami odpowiedzialności i wesprzeć rozwijanie spójności społecznej poprzez zaangażowanie obywatelskie w tych społecznościach. DOBRE skupi się na najniższym poziomie zarządzania publicznego, wspierając nowo uformowane „skonsolidowane społeczności” (gromady) w lepszym zarządzaniu zasobami, poprawie jakości usług publicznych, stymulowaniu lokalnej gospodarki i poprawie zaangażowania obywatelskiego. Celem projektu DOBRE jest wsparcie gromad poprzez wzmocnienie zarządzania publicznego na poziomie lokalnym i utworzenie lepszych warunków rozwoju, jednocześnie stając się modelem i motywacją dla innych społeczności chcących dokonać konsolidacji.

Projekt DOBRE jest realizowany w siedmiu obwodach (regionach) ukraińskich: Dniepropietrowsku, Iwano-Frankowsku, Charkowie, Chersoniu, Kirowohradzie, Mikołajowie i Tarnopolu. DOBRE zapewni bezpośrednie wsparcie 75 gromad w tych obwodach, w ramach 3 kohort po 25 gromad. Prezentacja osiągnięć uczestniczących w projekcie gromad, a także korzyści dla członków społeczności pozwolą na wsparcie procesu przyjęcia najlepszych praktyk w innych gromadach oraz decentralizację w skali krajowej.


3)    Produkty

W ramach projektu prowadzony będzie szereg badań i rozwijane będą narzędzia, przyczyniające się do ułatwienia procesu decentralizacji na Ukrainie i poprawienia procesów projektowania i realizacji polityki z wykorzystaniem instrumentów włączania obywatelskiego.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu zostaną rozpowszechnione wśród społeczności lokalnych na Ukrainie, aby pomóc im uruchomić ich potencjał rozwojowy.

Odbędzie się szereg spotkań z decydentami i urzędnikami w celu osiągnięcia wspólnego zrozumienia w sprawie konkretnych potrzeb gromad w procesie decentralizacji i uruchomienia wspólnych działań na rzecz realizacji ambitnych celów rozwojowych przed nimi stawianych.


4)    Rezultaty

Projekt DOBRE doprowadzi do wzmocnienia zdolności lokalnego zarządzania, pogłębienia demokracji, budowy dobrobytu i zwiększenia stabilności. Dzięki niemu możliwa będzie budowa silniejszych społeczności, poprzez podejście oparte na ich oddolnych działaniach, w ramach których obywatele współpracują z samorządem w celu poprawy jakości swojego życia. Partnerstwa w ramach społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego oraz publicznego dostarczą namacalnych dowodów skuteczności projektu dzięki wskazaniu i wykorzystaniu nowych szans gospodarczych, lepszemu zarządzaniu usługami lokalnymi i budowie fundamentów przyszłej współpracy i rozwoju. Osiągnięcie wysokiej kultury zarządzania publicznego stanowić będzie modelowy przykład dla innych ukraińskich społeczności i przyczyni się do wzrostu przekonania o pozytywnym wpływie decentralizacji.

W celu pomiaru tych wyników, wzrostu efektywności i rzeczywistej poprawy działania gromad uczestniczących w projekcie DOBRE monitorować będzie szereg wskaźników powiązanych z celami przedsięwzięcia, obejmującymi m.in.:

 • większą satysfakcję obywateli z usług publicznych,
 • poprawę jakości usług,
 • łatwiejszy dostęp obywateli do informacji,
 • zwiększoną przejrzystość działań i procesów w ramach gromad,
 • zwiększenie źródeł dochodów własnych,
 • zwiększenie udziału obywateli w procesie decyzyjnym gromad i w innych ich działaniach,
 • narzędzia e-governance przyjęte przez gromady,
 • poprawę zaufania obywateli w gromadach,
 • wsparcie dla reformy decentralizacji.


5)    Partnerzy

 • Global Communities (www.globalcommunities.org) międzynarodowa organizacja non-profit, która współpracuje ze społecznościami na całym świecie, na rzecz uruchomienia trwałych zmian, które poprawiają jakość życia grup mniej uprzywilejowanych – lider konsorcjum,
 • Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Wsi i Osiedli Wiejskich (VASSR) (http://vassr.org/node/2955) służy jako organizator i bezpośredni partner społeczności uczestniczących w projekcie oraz zapewnia koordynację trwałego wsparcia,
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL – www.frdl.org.pl) zapewnienie wiedzy technicznej bazującej na polskich doświadczeniach w zakresie planowania strategicznego, świadczenia usług i budżetu partycypacyjnego,
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) pomaga wzmocnić możliwości rozwoju edukacyjnego i zawodowego w administracji publicznej,
 • Narodowy Instytut Demokratyczny (NDI – www.ndi.org) podejmował będzie działania na rzecz podniesienia równości płci i promowania upodmiotowienia kobiet w działaniach projektu,
 • Firma SocialBoost (www.socialboost.pl) będzie promować innowacyjne i oparte na potrzebach uczestników rozwiązania ICT dla inkluzyjnego i partycypacyjnego zarządzania lokalnego,
 • Ukraińskie Centrum Mediów Kryzysowych (UCMC – http://uacrisis.org) poprowadzi solidną strategię komunikacji, która wzmacnia świadomość społeczeństwa na temat korzyści płynących z decentralizacji, prowadzić będzie szkolenia dla interesariuszy w skutecznej komunikacji i doprowadzi do szerokiego upowszechnienia wyników osiągniętych przez uczestniczące w projekcie DOBRE gromady.

 

6)    Kontakt

dr Krzysztof Głuc – krzysztof.gluc(at)uek.krakow.pl