Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Instrument Szybkiego Reagowania (ISR)

Instrument Szybkiego Reagowania (ISR)
Co zrobić, aby polskie przedsiębiorstwa dobrze prosperowały? Jak przeciwdziałać zagrożeniom w określonych sektorach gospodarki? W które branże inwestować, a w których zachować ostrożność? Na te i inne pytania starają się odpowiedzieć eksperci projektu Instrument Szybkiego Reagowania realizowanego przez Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) i badaczy z Katedry Gospodarki i Administracji publicznej we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


Cele projektu

Podstawowym celem ISR była antycypacyjna identyfikacja, w skali gospodarki narodowej oraz jej sektorów, obszarów występowania i poziomów ryzyka takich zakłóceń makroekonomicznych lub zjawisk na poziomie mikroekonomicznym, które mogłyby powodować zagrożenie sprawnego funkcjonowania działających w nich przedsiębiorstw w wymiarze finansowym i w efekcie prowadzić do powstawania zjawisk braku ich płynności lub niewypłacalności w rozmiarze uzasadniającym podejmowanie przez rząd lub jego agendy działań prewencyjnych czy pomocowych.


Komponenty projektu

Pracownicy Katedry GAP we współpracy z PARP przygotowali unikatowe narzędzie do prowadzenia polityki gospodarczej państwa pn. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). ISR umożliwia inicjowania działań prewencyjnych, w tym zarówno korekt w zakresie bieżącej polityki makroekonomicznej, jak i planowania zmian o charakterze strukturalnym oraz przygotowywanie i wdrażanie działań naprawczych na poziomie poszczególnych branż.

ISR składa się z trzech metod:

  1. Diagnozowanie – polega na prowadzeniu analiz łączących mikro- i makroekonomiczną perspektywę gospodarczą.
  2. Programowanie – określa sposób postępowania władz publicznych w celu uruchamiania interwencji.
  3. Wdrażania – procedurę wyłaniania przedsiębiorstw, do których kierowane jest wsparcie oraz udzielanie pomocy. ISR to zbiór metod i modeli ekonometrycznych o doniosłym znaczeniu dla polityki gospodarczej.

ISR był wdrożony i stosowany w sytuacji zagrożenia upadłością ok. 3000 polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2014.

Prace prowadzone w ramach tego projektu były koordynowane przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) oraz dr hab. prof. UEK. Stanisława Mazura.


Publikacje ISR

Raporty kwartalne i inne publikacje dostępne na stronie PARP – link

Ich autorami są eksperci z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz badacze z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak również pracownicy innych katedr z tej uczelni.


Kontynuacja ISR

Dostrzegając użyteczność narzędzia ISR dla polityki gospodarczej Państwa Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o kontynuacji tego przedsięwzięcia w latach 2017-2019 i powierzyło jego realizację Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które wspólnie z pracownikami Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, projekt ten obecnie prowadzi.


Partnerzy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl