Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim

Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

 1)   Okres realizacji:

01.09.2019 – 30.06.2022

2)   Finansowanie

Wartość kwalifikowana w projekcie: 2 482 759,49 €
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 2 110 345,50 € (85% wartości projektu)

3)    Partnerzy

 

4)  Opis projektu

Projekt ukierunkowany jest na wykorzystanie istniejących tradycji i zasobów materialnych pogranicza polsko-słowackiego, szczególnie obszaru gmin Ropa (PL) i Zborov (SK) dla stworzenia atrakcyjnego programu współpracy promującego bogactwo kulturowe i przyrodnicze Karpat, a szczególnie pogranicza polsko-słowackiego oraz zamieszkującej go wielokulturowej ludności, a tym samym aktywizację społeczną i gospodarczą tego obszaru.

Projekt jest wspólną inicjatywą samorządów lokalnych Ropy i Zborova oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji „Szlachetne zdrowie…”,  Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny – na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich.

5)   Cele projektu

Celem głównym projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego prowadzące do zwiększenia atrakcyjności i społeczno-gospodarczego ożywienia obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov.

Założenia te mają zostać osiągnięte dzięki realizacji następujących zadań:

  • restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa  i Obec Zborov,
  • organizacja cyklicznych jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza Gminy Ropa i Obec Zborov,
  • przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych i szkoleń przygotowujących kadry dla współpracy transgranicznej,
  • edukacja kulturowa poprzez sztukę – zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji,
  • przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu polsko-słowackim.
 

6)   Rola MSAP UEK

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w projekcie „Karpackie bramy…” odpowiada za przygotowanie kadr i narzędzi dla realizacji działań transgranicznych w perspektywie długoterminowej.

Zadanie składa się z dwóch zasadniczych komponentów: przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego” – dla osób zaangażowanych w politykę kulturalną, ochronę środowiska oraz turystykę (pracownicy JST, członkowie NGO, nauczyciele, bibliotekarze itp.) oraz przygotowania i przeprowadzenia kursu dla przewodników turystycznych – specjalność pogranicze polsko-słowackie –
którego uczestnikami będą przewodnicy z Polski i Słowacji upowszechniający wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ropsko-zborovskiego.

7)   Osiągnięte rezultaty

Zrealizowano studia podyplomowe oraz szkolenia dla przewodników. W ramach przeprowadzonych przedsięwzięć przygotowane zostały kadry dla upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym pogranicza, szczególnie obszaru Ropy i Zborova.

Absolwenci studiów podyplomowych (17 osób) są przygotowani do podejmowania zadań zarządczych w zakresie upowszechniania wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – po obu stronach granicy.

Absolwenci szkoleń (16 osób) pozyskali niezbędną wiedzę i kompetencje w zakresie oferty turystycznej Ropy i Zborova, ich atrakcji turystycznych, wspólnego dziedzictwa.

Uczestnicy nawiązali kluczowe osobiste kontakty, które stanowią fundament dla późniejszych wspólnych inicjatyw.

8)   Biuro projektu

Rakowicka 16 p. 24, 31-510 Kraków
T: +48 12 293 75 73, F: +48 12 293 75 59