Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Strona projektu: www.mus.edu.pl
Profil facebook: www.facebook.com/MinisterstwaUczaceSieMus


1. Cele projektu:

Celem projektu Ministerstwa Uczące Się jest wzmocnienie procesów nowoczesnego zarządzania wiedzą w departamentach polskich ministerstw. Chcemy wesprzeć ministerstwa i ich pracowników w procesach wykorzystywania wiedzy w ich codziennej pracy – zarówno w działaniach o charakterze operacyjnym, jak i działaniach strategicznych, a tym samym pragniemy przyczynić się do podniesienia poziomu sprawności administracji krajowej.

Projekt dotyczy zarządzania wiedzą w instytucjach – kwestii kluczowej dla skuteczności i racjonalności polityki publicznej. Jest to jedno z pierwszych empirycznych badań stosowanych w polskiej administracji rządowej. Przyjęta metodologia badań oraz osiągnięty rozmiar próby gwarantują wiarygodność diagnozy i wyników. Skala projektu, interdyscyplinarny zespół badawczy oraz zaangażowanie międzynarodowych partnerów dają wyjątkową okazję do innowacji i uchwycenia najnowszych światowych rozwiązań w obszarze zarządzania wiedzą. Naukowo-pragmatyczne podejście – obejmujące testowanie i sprawdzanie narzędzi – gwarantuje, że ostatecznie stworzony zestaw instrumentów będzie optymalnie dopasowany do potrzeb i rzeczywistości polskiej administracji rządowej.

2. Beneficjenci

Kluczowymi beneficjentami projektu MUS są ministerstwa: transportu budownictwa i gpospodarki morskiej, rozwoju regionalnego, administracji i cyfryzacji oraz środowiska. Te cztery instytucje biorą udział w badaniach ilościowych i jakościowych, na podstawie których przygotowywana jest diagnoza procesów organizacyjnego uczenia się polskiej administracji. W oparciu o wyniki diagnozy oraz doświadczenia administracji innych krajów zostaną zaprojektowane narzędzia wspierające mechanizm organizacyjnego uczenia się. Następnie będą one wdrażane w dwóch wybranych departamentach z każdego z czterech ministerstw.

Dobór ministerstw był podyktowany chęcią zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia i implementacji wyników projektu w działaniach polskiej administracji centralnej i samorządowej, szczególnie w obszarach, w których kluczowe znaczenie mają polityki oparte na dowodach. Te ministerstwa zostały wybrane ponieważ wykonują zróżnicowane w wymiarze funkcjonalnym zadania: MRR – funkcje programowe, MT – funkcje implementacyjne , MŚ – funkcje regulacyjne, MAiC – funkcje sterujące. Taki wybór daje swoistą reprezentatywność w systemie polskiej administracji rządowej. Przesłanką do podjęcia współpracy był także udział ministerstw w pilotażowym badaniu poprzedzającym realizowany obecnie projekt.

Selekcji ośmiu departamentów do etapu wdrażania i testowania narzędzi wspierających mechanizmy organizacyjnego uczenia się dokonano w porozumieniu z kierownictwami badanych ministerstw. Kryteria oparto na wysokości zwrotu ankiet w badaniach ilościowych oraz zapewnieniu udziału jednostek o zróżnicowanych funkcjach. Znaczenie miały także kryteria pragmatyczne, dotyczące poziomu usieciowienia danego departamentu. Wysoki poziom tego czynnika przekłada się na możliwość szybszego rozprzestrzeniania się przyszłej innowacji w danym ministerstwie i systemie.

3. Produkty

W toku projektu powstają produkty, będące bieżącymi wynikami prowadzonych działań badawczych. Strategiczne znaczenie mają dane uzyskane w dwóch seriach szeroko zakrojonych badań diagnostycznych, prowadzonych w czterech ministerstwach. Przeszło 1700 wypełnionych ankiet oraz 100 przeprowadzonych wywiadów pogłębionych to duży potencjał, aby przeprowadzić zakorzenioną w empirii diagnozę stanu procesów uczenia się w polskiej administracji. Kolejna seria badań pozwoli nie tylko ocenić postępy testowanych departamentów, lecz także uchwycić dynamikę zmian w szerszej perspektywie. Wyniki obu serii badań diagnostycznych zostaną podsumowane w dwóch raportach cząstkowych.

Zgromadzone w ten sposób dane empiryczne uzupełniane są wiedzą teoretyczną, pochodzącą m.in. z przeprowadzonego przeglądu międzynarodowych praktyk zarządzania procesami uczenia się organizacji. Kwerenda książek i artykułów naukowych objęła przeszło 1000 najistotniejszych pozycji z ostatnich 20 lat i stała się podstawą do stworzenia modelu mechanizmu organizacyjnego uczenia się administracji publicznej.

W oparciu na zgromadzonej wiedzy empirycznej i teoretycznej, wzbogaconej doświadczeniami ze współpracy z ekspertami zagranicznymi, powstanie szereg publikacji naukowych, artykułów prasowych oraz prezentacji przedstawianych na forach w Polsce i za granicą.

4. Rezultaty

Najważniejszym rezultatem projektu będzie pierwszy w Polsce systemowy zestaw narzędzi do diagnozy i wzmacniania mechanizmów uczenia się organizacji administracji publicznej. Opracowane w toku projektu rozwiązania będą upowszechniane i wykorzystywane zarówno przez praktyków administracji, jak i dydaktyków przygotowujących nową kadrę urzędniczą. Metodyka projektu powinna tym samym trwale wpisać się do zestawu narzędzi badawczych w obszarze zarządzania publicznego. Osiągnięcie planowanych rezultatów będzie możliwe dzięki:

  • udostępnieniu pracownikom administracji publicznej oraz środowiskom naukowym i eksperckim nowej wiedzy z zakresu zarządzania, dotyczącej znaczenia mechanizmów uczenia się dla efektywności organizacji;
  • nabyciu przez grupę pracowników ośmiu departamentów biorących udział w fazie testowej umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi diagnozy i poprawy mechanizmów organizacyjnego uczenia się, koniecznych do wdrażania polityki opartej na dowodach;
  • przekazaniu praktykom administracji, badaczom i badaczkom oraz osobom kształcącym się w zakresie zarządzania publicznego wiedzy o wadze uczenia się organizacji, popartej wynikami i wnioskami z badania realizowanego w projekcie.

5. Partnerzy projektu

Projekt realizują instytuty badawcze z Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Zakład Nauki Administracji UW oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Strona Uniwersytetu Warszawskiego: www.uw.edu.pl
Strona katedry EUROREG: www.euroreg.uw.edu.pl