Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Public Policies and Social Enterprises (PASE)

Public Policies and Social Enterprises (PASE)
Projekt PASE – Public Policies and Social Enterprises (Polityki publiczne i przedsiębiorstwa społeczne) to projekt międzynarodowy realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IV C, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji: listopad 2008 – sierpień 2011


1. Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie efektywności regionalnych polityk publicznych w promocji i wsparciu przedsiębiorstw społecznych. Zakłada się wypracowanie zestawu narządzi i metod zwiększających udział przedsiębiorstw społecznych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Opracowane zostaną ponadto sposoby wdrażania ww. metod w różnych krajach UE.

Dla realizacji tak postawionego celu, określono następujące cele szczegółowe (dwa spośród siedmiu celów):

 1. Poprawa kompetencji i wzrost wiedzy decydentów (władzy publicznej) w zakresie:
 • krajowych i regionalnych programów wsparcia i promocji przedsiębiorczości społecznej,
 • regionalnych struktur wsparcia biznesu i propozycji wsparcia przedsiębiorstw społecznych,
 • dobrych praktyk w zakresie programów partnerstwa publiczno-prywatnego i instrumentów wsparcia i promocji przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorców.

 1. Wzmocnienie lokalnych przedsiębiorstw społecznych na szczeblu regionalnym i lokalnym przez transfer do krajów mniej doświadczonych dobrych praktyk z obszarów gdzie rezultaty wsparcia ekonomii społecznej są widoczne i mierzalne.

Powyższe cele mają być osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

 • Identyfikacja, selekcja i porównanie dobrych praktyk dotyczących polityk publicznych wspierających ekonomię społeczną w poszczególnych krajach.
 • Pogłębianie wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w celu ułatwienia przeniesienia najlepszych praktyk do innych krajów.
 • Transfer najlepszych praktyk do wybranych krajów, partnerów projektu (odbiorców rozwiązań).
 • Opracowanie wspólnych wytycznych dla poprawy kwalifikacji i umiejętności władz lokalnych w zakresie zamówień publicznych w obszarze przedsiębiorstw społecznych na świadczenie usług publicznych służących dobru ogółu.

Wartością dodaną projektu PASE jest wymiana wiedzy pomiędzy poszczególnymi regionami i krajami uczestniczącymi w jego realizacji. Kluczowym aspektem w tym zakresie jest przenoszenie doświadczeń i dobrych praktyk ze starach krajów Unii Europejskiej, takich jak Hiszpania czy Francja, które posiadają wiedzę, doświadczenie i narzędzia wspierania przedsiębiorczości społecznej do krajów, w których sektor ekonomii społecznej dopiero się rozwija (Polska, Rumunia).

Projekt wyrasta z przekonania o znaczącej roli przedsiębiorstw społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych generowanych przez państwo i rynek. W tym kontekście podkreśla się przede wszystkim rolę ekonomii społecznej w tworzeniu miejsc pracy, wzmacnianiu kapitału społecznego czy kształtowaniu aktywnej polityki społecznej. Równocześnie działania projektu mają na celu wymianę dobrych praktyk wspierających ducha przedsiębiorczości społecznej oraz opracowywanie wspólnych wytycznych w zakresie systemu społecznych zamówień publicznych.


2. Partnerzy

 • Region Marche, samorząd szczebla regionalnego, Włochy (lider projektu),
 • Bank Marche S.p.A., Włochy,
 • Andalusian Government, General Management of Social Economy and Entrepreneurship, Hiszpania,
 • City of Forest – Brussels Capital-Region, Belgia,
 • Consiliul Judetean Arges, Rumunia,
 • Adult Education Centre of the City of Hannover, Niemcy,
 • South Madrid Consortium, Hiszpania,
 • Regional Council  Provence  Alpes Côte d’Azur, Francja,
 • Municipality of Rome, Councillorship for the Peripheral Areas, Włochy,
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska.