Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych (MWF)

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych (MWF)
Jak poprawić współpracę samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi w zakresie skuteczniejszego realizowania zadań publicznych? Czy można lepiej wykorzystać dostępne instrumenty, takie jak regranting, tryb małych zleceń, budżety partycypacyjny czy inicjatywę lokalną? Można – dzięki systemowi szkoleń, analizie dobrych praktyk, wymianie doświadczeń oraz wsparciu samorządów we wdrożeniu istniejących mechanizmów. Takie działania przewiduje projekt Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych realizowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP UEK) we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.


1. Cele projektu:

Opracowanie i upowszechnienie wśród jednostek samorządu terytorialnego (JST) – gmin lub powiatów – oraz NGOs praktycznego podejścia do wdrażania współpracy finansowej poprzez:

  • skatalogowanie i udostępnienie wszystkim zainteresowanym podmiotom tzw. dobrych praktyk współpracy finansowej JST-NGO,
  • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu stosowania instrumentów współpracy finansowej między JST i NGO,
  • wdrożenie instrumentów współpracy finansowej przy zachowaniu ich różnorodności,
  • upowszechnienie efektów projektu wśród przedstawicieli JST, NGOs i innych zainteresowanych podmiotów, dotyczące korzystania z mechanizmów współpracy finansowej.


2. Beneficjenci

  • 640 przedstawicieli gmin i powiatów (tj. wójt, burmistrz, prezydent (lub zastępca), starosta lub inny członek zarządu powiatu, skarbnicy lub sekretarze, ewentualnie pracownicy zajmujący się współpracą z NGOs), którzy otrzymają wsparcie w formie szkoleń,
  • 320 przedstawicieli organizacji pozarządowych (członkowie zarządu), którzy otrzymają wsparcie w formie szkoleń,
  • 20 JST (gmina/powiat), które otrzymają wsparcie przy wdrożeniu instrumentów współpracy finansowej.


3. Publikacje

Raporty i publikacja opracowali eksperci z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.


4. Partnerzy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pożytku Publicznego (lider projektu) – www.pozytek.gov.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – www.frdl.org.pl