Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Jakie są szanse na rozwój ekonomii społecznej (ES) w Polsce? Co należy zrobić, aby fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie i inne podmioty ES zakorzeniły się w świadomości polskich obywateli, a przede wszystkim zyskały ich zaufanie? Jak efektywnie rozwijać ten sektor, by dobrze spełniał swoje zadania? Odpowiedzi na te pytania wypracowywano w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES) realizowanego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP UEK).


1. Cele projektu:

Podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce poprzez:

 • tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej,
 • profesjonalizacja działań infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej,
 • podniesienie kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, ES poprzez szkolenia/kursy, doradztwo, studia podyplomowe, wizyty studyjne i staże,
 • podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej,
 • wzmocnienie otoczenia dla instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.


2. Beneficjenci

 • instytucje pomocy i integracji społecznej oraz ich pracownicy,
 • instytucje rynku pracy i ich pracownicy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej),
 • organizacje pozarządowe i instytucje ES zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej oraz ich pracownicy,
 • pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.


3. Publikacje

 • podręcznik akademicki „Wokół ekonomii społecznej”
 • półrocznik „Ekonomia Społeczna”
 • Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr. Raport z badania.


4. Partnerzy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (www.crzl.gov.pl)
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, (www.barka.org.pl)
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, (www.fise.org.pl)
Fundacja Fundusz Współpracy, (www.cofund.org.pl)
Instytut Spraw Publicznych, (www.isp.org.pl)
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP) (www.zlsp.org.pl)


5. Kontakt

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ul. Rakowicka 16; 31-510 Kraków