Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) 2021

Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) 2021

Rozwiązanie systemowe Instrument Szybkiego Reagowania III (ISR III) ma na celu antycypacyjną identyfikację w skali gospodarki narodowej oraz jej sektorów, obszarów występowania i poziomów ryzyka zakłóceń makroekonomicznych lub zjawisk na poziomie mikroekonomicznym (w odniesieniu do poszczególnych branż), które mogłyby powodować zagrożenie sprawnego funkcjonowania działających w nich przedsiębiorstw w wymiarze finansowym (financial distress), i w efekcie prowadzić do powstawania zjawisk braku ich płynności lub niewypłacalności w rozmiarze uzasadniającym podejmowanie przez rząd lub jego agendy działań prewencyjnych czy pomocowych. Narzędzie ISR III jest instrumentem ostrzegawczym z krótko- i średniookresowym horyzontem prognozy/ostrzegania (do 8 kwartałów).

ISR III posiada szereg funkcjonalności, umożliwiających realizację dodatkowych celów. Po pierwsze, blok analiz makroekonomicznych dostarcza precyzyjnej identyfikacji punktów zwrotnych cyklu gospodarczego, a także prognoz kształtowania się sytuacji gospodarczej w perspektywie do 8 kwartałów wraz z oceną ich niepewności. Po drugie, ISR III pozwala na dokonanie szacunków kosztów zmaterializowania się wykrytych zagrożeń w różnych kategoriach – utraty miejsc pracy (w przypadku bankructw i likwidacji przedsiębiorstw), potencjalnych spadków produkcji w określonych obszarach gospodarki, zadłużenia przedsiębiorstw w sytuacji zagrożenia funkcjonowania etc. Podejście takie umożliwia m.in. wykrywanie obszarów tworzących potencjalnie największe zagrożenia w systemie. Po trzecie, w ramach ISR III oceny zagrożeń dokonywane są w różnych układach agregacyjnych – w tym w podziale wg. sekcji i działów PKD. Niektóre elementy ISR III (bez funkcjonalności modułów makro lub z ograniczoną funkcjonalnością) są wykorzystywane także do analiz o charakterze przestrzennym (województwa). System ma więc charakter skalowalny. Po czwarte, retro- i prospektywność systemu pozwala na systematyczne gromadzenie informacji o zagrożeniach na wyróżnionych poziomach agregacji (branż), będącej podstawą konstrukcji map ciepła, tzn. rozkładu natężenia zagrożeń w czasie i typowania – na tej podstawie – dziedzin permanentnie zagrożonych.

Analizy sytemu ISR III wykorzystywane są – między innymi – w celu:

  • inicjowania działań prewencyjnych; w tym zarówno korekt na poziomie bieżącej polityki makroekonomicznej, jak i planowania szerszych zmian o charakterze strukturalnym;
  • przygotowywania i wdrażania działań naprawczych na poziomie poszczególnych branż;
  • podejmowania działań osłonowych w stosunku do grup pracowników przedsiębiorstw dotkniętych problemami finansowymi;
  • właściwej identyfikacji długookresowych trendów w gospodarce oraz wpływu zaburzenia związanego z COVID-19.

 

Publikacje ISR
Raporty kwartalne dostępne na stronie MSAP UEK – link

Partnerzy
Ministerstwo Rozwoju i Technologii – www.gov.pl/web/rozwoj-technologia