Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019

Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019

Podstawowym celem projektu jest antycypacyjna identyfikacja, w skali gospodarki narodowej oraz jej sektorów, obszarów występowania i poziomów ryzyka takich zakłóceń makroekonomicznych lub zjawisk na poziomie mikroekonomicznym (w odniesieniu do poszczególnych branż lub innych grup firm), które mogłyby powodować zagrożenie sprawnego funkcjonowania działających w nich przedsiębiorstw w wymiarze finansowym (financial distress) i w efekcie prowadzić do powstawania zjawisk braku ich płynności lub niewypłacalności w rozmiarze uzasadniającym podejmowanie działań prewencyjnych czy pomocowych.

Narzędzie ISR jest instrumentem ostrzegawczym z krótko- i średniookresowym horyzontem prognozy/ostrzegania.

Zamierzenia projektowe to prowadzenie badań, których celem jest ocena stanu zagrożenia finansowego kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw z wykorzystaniem wielowymiarowych modeli dyskryminacyjnych (ujęcie ekonomiczne), ocena przebiegu, intensywności i struktury zjawiska upadłości przedsiębiorstw (ujęcie prawne), wielowymiarowa analiza kierunków zmian wielkości i struktury miar potencjału oraz wyników finansowych przedsiębiorstw.

Raporty z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2020 – do pobrania w zakładce publikacje