Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Administracja

Administracja
 • Studia skierowane do osób zainteresowanych wiedzą użyteczną w skutecznym i profesjonalnym wykonywaniu zadań oraz rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych problemów, przed którymi stają organy władzy i administracji publicznej,
 • czas trwania: 2 semestry,
 • 10 weekendowych spotkań, średnio co dwa/trzy tygodnie,
 • 189 godzin zajęć,
 • 3 150 zł (płatne w dwóch ratach po 1 575 zł) oraz 85 zł opłaty rekrutacyjnej.

Celem tych studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności użytecznych w skutecznym i profesjonalnym wykonywaniu zadań oraz rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych problemów, przed którymi stają organy władzy i administracji publicznej. Program obejmuje zajęcia uwzględniające interdyscyplinarność i złożoność administracji publicznej, wymagającej od swych kadr znajomości zagadnień prawnych, finansowych oraz organizacyjnych. W programie m.in. zarządzanie publiczne, etyka, komunikacja w administracji publicznej. Studia są skierowane zarówno do pracowników organów władzy i administracji publicznej (rządowej i samorządowej), urzędów gmin, stanu cywilnego itp.
Program dwusemestralnych studiów podyplomowych Administracja obejmuje 189 godz. zajęć.

Program dwusemestralnych studiów podyplomowych Administracja obejmuje 189 godz. zajęć, do prowadzenia których zaangażowano doświadczoną kadrę wykładowców akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykładowcy akademiccy wspomagani będą przez praktyków posiadających doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
Program studiów – do pobrania.

dr Marek Benio,
Europejski Instytut Mobilności Pracy

Prawnik, ekonomista. Propagator wiedzy i badacz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ekspert w dziedzinie mobilności pracy i swobody świadczenia usług. Nauczyciel akademicki, tutor, lobbysta. Współtwórca i wiceprezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy.

dr Paweł Białynicki Birula,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk ekonomicznych, prawnik, adiunkt, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizacja akademicka: zarządzanie publiczne, ekonomika zdrowia, polityka zdrowotna, finanse publiczne, administracja publiczna.

dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (2012), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (2003), magister ekonomii, specjalność Gospodarka i Administracja Publiczna (1998), magister ekonomii specjalność Zarządzanie Firmą (1998), Master of Business Science Administration (Baltic Sea Management Academy, 1997). Zainteresowania naukowe: metodologia organizacji i zarządzania, metody badawcze w naukach o zarządzaniu, zarządzanie publiczne, zarządzanie w administracji, współczesne metody i koncepcje organizacji i zarządzania, historia myśli organizatorskiej, zarządzanie informacją i komunikacją, informatyka w zarządzaniu.

dr Kamil Dobosz,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk prawnych, Katedra Polityk Regulacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, laureat I nagrody organizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogólnokrajowego konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą ochronie konkurencji z lat 2015-2018, laureat Diamentowego Grantu realizowanego w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, radca prawny.

dr Adam Drozdek,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doktor nauk prawnych, autor ponad 90 publikacji opublikowanych w kraju i za granicą dotyczących problematyki prawa celnego, prawa podatkowego, prawa finansowego, teorii i historii prawa. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruję się wokół zagadnień polskiego i europejskiego celnego, prawa podatkowego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą.
W latach 2013-2017 pracował w Kancelarii Doradztwa Podatkowego oraz Kancelarii Adwokackiej. 2017-2019 pracował jako starszy wykładowca w Małopolskiej Uczelni Publicznej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Od 2019 adiunkt w Katedrze Polityk Regulacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk o/Katowice, Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontem” oraz Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Stały recenzent „Monitora Prawa Celnego i Podatkowego”. Agent celny (numer wpisu 003743); adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie (numer wpisu WAW/Adw/6809).

dr Hubert Guz
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu nadzoru i kontroli w administracji publicznej. Doktor nauk ekonomicznych (dyscyplina: nauki o zarządzaniu). Od 2000 roku zaangażowany we wdrażanie projektów i programów pomocowych na szczeblu regionalnym, odpowiedzialny za nadzór nad projektami realizowanych w ramach programu Banku Światowego „Aktywizacja Obszarów Wiejskich” 2000-2005, Naczelnik Wydziału Zarządzania Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013. Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odpowiedzialny za wdrażanie regionalnych programów operacyjnych oraz programów związanych z rozwojem wsi. Zaangażowany w przygotowanie programów i projektów o charakterze strategicznym oraz operacyjnym, ekspert w projektach o społecznym charakterze oraz w przedsięwzięciach międzynarodowych. Współautor publikacji z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi środkami UE, monitoringu oraz projektów z zakresu ekonomii społecznej. Wykładowca na studiach z zakresu rozwoju regionalnego i zarządzania projektami na krakowskich uczelniach (MSAP UEK, UR, KSB UEK, WSE im. ks. J. Tischnera). Trener, szkoleniowiec w zakresie zarządzania projektami, pracy zespołowej dla samorządowców, przedsiębiorców, rolników, administracji publicznej, studentów. Zainteresowania naukowe: organizacyjne uczenie się, modele zarządzania publicznego.

dr hab. Jacek Klich, prof. UEK,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik Katedry Administracji Publicznej. Problematyka badawcza:

 • zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia,
 • restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorczość, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, innowacje.

dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Polityk Regulacyjnych w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego − Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (kierunek: prawo); absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (kierunek: Finanse i rachunkowość – specjalność Finanse przedsiębiorstwa), absolwent Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie − Centrum Edukacji Menedżerskiej (studia podyplomowe: Rachunkowość i Zarządzanie Finansami). W latach 2001–2005 pracownik samorządowy (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Biuro Prawne). Od 2005 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UEK. Prowadzi zajęcia w szczególności z zakresu prawoznawstwa, zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego i prawa wspólnot samorządowych. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Członek ogólnopolskiej sieci naukowej „Wykluczenie społeczne”. Współautor wielu analiz, raportów i ekspertyz. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i jej otoczenia społeczno-gospodarczego, a w szczególności z zakresu samorządu terytorialnego, kontroli zarządczej, zamówień publicznych i gospodarki.

dr Jakub Olech,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk o polityce. Obecnie adiunkt w Katedrze Polityk Regulacyjnych UEK, gdzie swoją pracę naukową łączy umiejętnie z bogatym doświadczeniem nabytym w pracy w samorządzie regionalnym, w którym kierował gabinetami czterech kolejnych przewodniczących Sejmiku Województwa Małopolskiego. W orbicie jego zainteresowań naukowych znajduje się m.in. ustrój państwa i samorządu terytorialnego, w tym także w perspektywie porównawczej, odpowiedzialność w administracji publicznej, czy najnowsze dzieje samorządu.

dr Agnieszka Pacut,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie organizacjami pozarządowymi (Collegium Civitas) oraz Zarządzanie w administracji publicznej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Jej zainteresowania naukowe obejmują: przedsiębiorczość społeczną, organizacje pozarządowe, partycypację społeczną, polityki publiczne, metodologię badań. Uczestniczka wielu projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących wspomnianego zakresu. Współpracuje z Ośrodkiem Badania Gospodarki Społecznej Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Romana Paszkowska,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wykładowca w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ,  w latach dziewięćdziesiątych XX wieku odbyła szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu komunikowania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej w kraju i za granicą, m.in. w Sussex European Intsitute w  Wielkiej Brytanii.
Prowadzi zajęcia z komunikacji międzykulturowej na studiach dziennych i zaocznych (Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Europeistyka) i międzynarodowych (International Business), z negocjacji, technik komunikowania się i metodyki nauczania przedmiotów ekonomicznych dla studentów międzynarodowych studiów doktoranckich. Na studiach podyplomowych w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej UEK od 20 lat realizuje autorskie programy dotyczące technik komunikowania się w administracji publicznej, przywództwa strategicznego w budowaniu kultury korporacyjnej oraz negocjacji.

dr hab. Aldona Piotrowska, prof. UEK,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Francuskiego UJ we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie. Doktor habilitowany nauk prawnych ze specjalnością publiczne prawo gospodarcze. Profesor UEK w Katedrze Polityk Regulacyjnych, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Polityki Publicznej i Administracji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Radca prawny. Zainteresowania dydaktyczne i badawcze koncentrują się w obszarze publicznego prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie nadzoru administracyjnego, pomocy publicznej, zamówień publicznych, prawa rynku finansowego oraz problematyki wykluczenia. Członek AIDA oraz SEAP.

dr Bartłomiej Wrona,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor licznych publikacji naukowych, główny księgowy, od lat związany z praktyką zawodową. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

dr hab. Igor Zachariasz, prof. UEK,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, nauki administracji i teorii prawa. W latach 1998-2019 pracował w Unii Metropolii Polskich, członek Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2009-2011), stypendysta Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000), odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993). Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 2006 uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

 • studia dwusemestralne,
 • 10 weekendowych spotkań, średnio co dwa/trzy tygodnie,
 • zajęcia w soboty i niedziele.

 

Miejsce zajęć

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16
(5 min piechotą od Dworca PKS i PKP).

Szczegółowe informacje dotyczące terminu naboru na studia oraz wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Opłaty

 • 85 zł opłata rekrutacyjna
 • 3 150 zł (płatne w dwóch ratach po 1 575 zł) na początku każdego semestru; istnieje możliwość rozłożenia płatności na dodatkowe raty pod warunkiem dostarczenia pisemnej prośby adresowanej do Dyrektora MSAP do Sekretariatu studiów do 14 dni przed Inauguracją).