Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Zarządzanie w Administracji Publicznej

Zarządzanie w Administracji Publicznej
  • Studia skierowane do osób zainteresowanych tematyką sprawnego i skutecznego zarządzania przedsięwzięciami publicznymi w różnych dziedzinach działalności administracji publicznej,
  • czas trwania: 2 semestry,
  • 12 weekendowych spotkań, po 6 w każdym semestrze,
  • 188 godzin zajęć,
  • 4 250 zł (płatne w dwóch ratach po 2 125 zł) oraz 85 zł opłaty rekrutacyjnej.

Te studia mają poszerzyć kompetencje zawodowe pracowników administracji publicznej – również w kierunku projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć oraz programów publicznych. Studenci zapoznają się z narzędziami niezbędnymi do organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji i skutecznej komunikacji. Jak przekonują organizatorzy, to „studia dla menedżerów administracji publicznej”. Program dwusemestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie w administracji publicznej obejmuje 188 godzin zajęć i różne formy dydaktyczne: od wykładów poprzez konwersatoria do ćwiczeń i seminariów.

Program dwusemestralnych studiów ZAP obejmuje 188 h zajęć, różne formy dydaktyczne: od wykładów poprzez konwersatoria do ćwiczeń i seminariów.

Program studiów – do pobrania

Sekretariat studiów:
ul. Rakowicka 16; pok. 24
czynny: poniedziałek – piątek 9.00-15.00
mgr Izabela Władykawladykai(at)uek.krakow.pl
tel. +48 570 798 084
tel. +48 12 293 75 83

Kierownik studiów:
dr Michał Kudłaczmichal.kudlacz(at)uek.krakow.pl
tel. (12) 293 75 41

Atutem studiów podyplomowych ZAP jest baza wykładowców, tworzona przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego ale także praktyków i ekspertów z wybranych dziedzin, w tym pracowników administracji publicznej.

dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (2012), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (2003), magister ekonomii, specjalność Gospodarka i Administracja Publiczna (1998), magister ekonomii specjalność Zarządzanie Firmą (1998), Master of Business Science Administration (Baltic Sea Management Academy, 1997). Zainteresowania naukowe: metodologia organizacji i zarządzania, metody badawcze w naukach o zarządzaniu, zarządzanie publiczne, zarządzanie w administracji, współczesne metody i koncepcje organizacji i zarządzania, historia myśli organizatorskiej, zarządzanie informacją i komunikacją, informatyka w zarządzaniu.

prof. dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwentka AE w Krakowie (aktualnie UEK) oraz UJ. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, zaś a w latach 2012-2016 kierownik Katedry Filozofii UEK. Aktualnie Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej. Od 2002 r. Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, od 2014 przewodnicząca grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOUEK), od 2016 r. Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP oraz członek Komisji Komunikacji i Społecznej Odpowiedzialności KRASP. Od września 2016 r. Prorektor UEK ds. Komunikacji i Współpracy.
Autorka wielu prac badawczych m.in.: „Wprowadzenie do etyki biznesu” (2001, 2011), „Wolność i odpowiedzialność podmiotu gospodarującego” (2002), Społeczna odpowiedzialność jako nowa wersja mowy społecznej (2013). Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu (EBEN Polska) oraz członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

dr Wojciech Fill, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk prawnych, zastępca notarialny, doradca podatkowy. Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego UEK. W zakresie działalności naukowo-dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach prawa finansowego i administracyjnego.

dr hab. Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński
Socjolog, pracownik Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, wykładowca w zakresie public relations, sytuacji kryzysowych i konfliktów społecznych. Autor książek: Samorządowe Public Relations i Złudzenia wyboru; współautor: Nieważne głosy – ważny problem, Rządzący i opozycja, Osoba czy opcja? Komentator polityczny i doradca instytucji publicznych. Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Krakowa, 1993-1997.

dr Tomasz Geodecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Od trzeciego roku studiów związany z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej, w której obronił pracę magisterską, a obecnie jest asystentem. W 2010 r. obronił pracę doktorską na temat oceny skuteczności polityki innowacyjnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu analizy polityk publicznych, polityki innowacyjnej i instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju. Jest także autorem wielu publikacji naukowych na temat innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Public Administration, uczestnik projektów finansowanych z funduszy UE oraz badań ewaluacyjnych programów publicznych.

dr Krzysztof Głuc
Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago, USA, ukończył studia podyplomowe w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przez wiele lat pracownik WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie pełnił m.in. funkcję Prorektora ds. dydaktycznych oraz Dziekana Wydziału Studiów Politycznych. Obecnie równolegle pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. wiceprzewodniczący Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, obecnie koordynator Programu Kluczowego „Miasto Inteligentne”.
Autor i ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego angażujących instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy, specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem usług publicznych, gospodarką komunalną, zarządzaniem strategicznym w gospodarce i administracji publicznej oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za propagowanie polskości w Chicago.

dr Hubert Guz
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu nadzoru i kontroli w administracji publicznej. Doktor nauk ekonomicznych (dyscyplina: nauki o zarządzaniu). Od 2000 roku zaangażowany we wdrażanie projektów i programów pomocowych na szczeblu regionalnym, odpowiedzialny za nadzór nad projektami realizowanych w ramach programu Banku Światowego „Aktywizacja Obszarów Wiejskich” 2000-2005, Naczelnik Wydziału Zarządzania Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013. Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odpowiedzialny za wdrażanie regionalnych programów operacyjnych oraz programów związanych z rozwojem wsi. Zaangażowany w przygotowanie programów i projektów o charakterze strategicznym oraz operacyjnym, ekspert w projektach o społecznym charakterze oraz w przedsięwzięciach międzynarodowych. Współautor publikacji z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi środkami UE, monitoringu oraz projektów z zakresu ekonomii społecznej. Wykładowca na studiach z zakresu rozwoju regionalnego i zarządzania projektami na krakowskich uczelniach (MSAP UEK, UR, KSB UEK, WSE im. ks. J. Tischnera). Trener, szkoleniowiec w zakresie zarządzania projektami, pracy zespołowej dla samorządowców, przedsiębiorców, rolników, administracji publicznej, studentów. Zainteresowania naukowe: organizacyjne uczenie się, modele zarządzania publicznego.

dr Magdalena Jelonek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Koordynator i ekspert w projektach z zakresu polityk publicznych związanych z rynkiem pracy oraz kapitałem intelektualnym (ze szczególnym uwzględnieniem roli szkolnictwa wyższego).
Autorka licznych badań diagnozujących sytuację sektora edukacji oraz ewaluacji polityk publicznych. Brała udział w wielu projektach badawczych z obszaru szeroko pojętej edukacji i rynku pracy, m.in. w badaniach popytu i podaży kompetencji w Polsce – Bilans Kapitału Ludzkiego, w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, w badaniach diagnozujących sytuację w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie małopolskim. Jest koordynatorem merytorycznym badań przekrojowych w jednym z największym w chwili obecnej w Europie projektów monitorujących zmiany w strukturze kompetencji na rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce.

dr Piotr Kopyciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Adiunkt. Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) oraz Dyrektor Centrum Polityk Publicznych UEK (CPP UEK). Absolwent (2005 r.) specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej. Od października 2014 r. adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2011-2014 asystent w tej jednostce. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii, tytuł uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestnik ponad 20. projektów badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy polityk publicznych, innowacyjności, rozwoju lokalnego i regionalnego (w tym projektów w ramach 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej) oraz autor publikacji z tego zakresu. Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020 (RSI WM) oraz współredaktor RSI WM. Prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego, samorządu terytorialnego, polityki regionalnej oraz instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju.

Anna Korfel-Jasińska, Urząd Miasta Krakowa

dr Michał Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ekonomista, absolwent specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UEK). W latach 2004-2010 pracownik Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ekspert ds. problematyki rozwoju regionalnego, transferu innowacji i technologii, a także ekonomii społecznej. W latach 2005-2009 Członek Zarządu, a w latach 2009-2012 Prezes Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. W roku 2010 obronił pracę doktorską nt. „Wpływ metropolii na rozwój regionów w Polsce”, za która otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od roku 2010 adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji związanych głównie z problematyką rozwoju wielkich miast, a także polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Zrealizował kilkanaście projektów krajowych i międzynarodowych, w kilku jako kierownik, głównie w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz na zlecenia administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów komercyjnych. Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie w Administracji Publicznej”, uczestnik zagranicznych stypendiów naukowych (USA, Włochy, Francja, Portugalia) posiadający m.in. certyfikat Celi2 Universita per Stranieri di Perugia, członek European Regional Science Association.

dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współpracownik Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, autorka licznych opracowań i ekspertyz w obszarze problematyki prawa administracyjnego.

dr Piotr Markiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor ponad 40 opracowań, w tym książkowych z zakresu zarządzania strategicznego, podstaw zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu wewnętrznego.
Wykładowca na Studiach MBA, Studiach podyplomowych z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu wewnętrznego.

dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Polityk Regulacyjnych w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego − Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (kierunek: prawo); absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (kierunek: Finanse i rachunkowość – specjalność Finanse przedsiębiorstwa), absolwent Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie − Centrum Edukacji Menedżerskiej (studia podyplomowe: Rachunkowość i Zarządzanie Finansami). W latach 2001–2005 pracownik samorządowy (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Biuro Prawne). Od 2005 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UEK. Prowadzi zajęcia w szczególności z zakresu prawoznawstwa, zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego i prawa wspólnot samorządowych. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Członek ogólnopolskiej sieci naukowej „Wykluczenie społeczne”. Współautor wielu analiz, raportów i ekspertyz. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i jej otoczenia społeczno-gospodarczego, a w szczególności z zakresu samorządu terytorialnego, kontroli zarządczej, zamówień publicznych i gospodarki.

Romana Paszkowska,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wykładowca w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ,  w latach dziewięćdziesiątych XX wieku odbyła szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu komunikowania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej w kraju i za granicą, m.in. w Sussex European Intsitute w  Wielkiej Brytanii.
Prowadzi zajęcia z komunikacji międzykulturowej na studiach dziennych i zaocznych (Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Europeistyka) i międzynarodowych (International Business), z negocjacji, technik komunikowania się i metodyki nauczania przedmiotów ekonomicznych dla studentów międzynarodowych studiów doktoranckich. Na studiach podyplomowych w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej UEK od 20 lat realizuje autorskie programy dotyczące technik komunikowania się w administracji publicznej, przywództwa strategicznego w budowaniu kultury korporacyjnej oraz negocjacji.

dr Jacek Sitko, Instytut Zdrowia Publicznego WNZ CM UJ
Wykształcenie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Harvard University, Massachusetts State University. W latach 1994-96 z-ca dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego (SZP) UJ i AM, przekształconej następnie w Instytut Zdrowia Publicznego WNZ CM UJ. Od lat 90. inicjator i koordynator szeregu programów międzynarodowych w dziedzinie zarządzania w zdrowiu publicznym, m.in.: kilku projektów Tempus-Phare, współpracy polsko-francuskiej, European Master of Public Health – ASPHER, Banku Światowego i HOPE, USAiD. Pracował jako doradca m.in. MZiOS, Phare, Fundacji Project HOPE, USAiD, konsultant Harvard-Jagiellonian Consortium for Health, Open Society Institute, WHO, European Reconstruction Agency. Autor ponad 90 publikacji i zgłoszeń konferencyjnych, współautor 5 książek. Dziedzina zainteresowań: zarządzanie operacyjne, zmianą organizacyjną, projektami, a także organizacja i ewolucja systemu ochrony zdrowia, innowacyjność w sektorze zdrowia, błędy procesów leczenia. Opiekun ponad stu prac dyplomowych. W latach 2007-2009 – Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego ASPHER. Współtwórca Europejskiej Agencji Akredytacji Edukacji w Zdrowiu Publicznym (APHEA) i członek jej Rady. Współzałożyciel i długoletni członek kolegium redakcyjnego Public Health Reviews.

prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych, prorektor ds. studenckich i kształcenia – pierwszy zastępca rektora w latach 2002-2008, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział w Krakowie, prezes Stowarzyszenia Absolwentów AE w Krakowie, doktor honoris causa Tarnopolskiego Instytutu Technologii Społecznych i Informacyjnych, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr Michał Wiśniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Historyk architektury, absolwent Instytutu Historii Sztuki UJ i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, doktorat obronił na Wydziale Historycznym UJ. Adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury, gdzie odpowiada, m.in. za organizację studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym Akademia Dziedzictwa. Stypendusta Fulbrighta (Graduata School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, New York). Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Instytut Architektury. Autor wielu publikacji z zakresu historii architektury polskiej i europejskiej XX wieku, m.in. monografii krakowskich architektów Ludwika Wojtyczki i Adolfa Szyszko-Bohusza. Kurator lub współkurator wystaw o architekturze, m.in. „Impossible Objects” zaprezentowanej w Pawilonie Polski w ramach 14. Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji w 2014 r.

dr hab. Barbara Worek, Uniwersytet Jagielloński
Adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących wykluczenia społecznego, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Autorka i współautorka publikacji dotyczących rynku pracy i edukacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień rozwoju kapitału ludzkiego i uczenia się przez całe życie, analizy polityk publicznych oraz metodologii badań jakościowych.

mgr Anna Wyroba, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, wieloletni dyrektor Departamentu Organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Dyrektor UMWM, Vice Prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA w Warszawie, Członek Komitetu Jakości i Normalizacji w Krajowej Izbie Gospodarczej, auditor SZJ, współautorka opracowań „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w samorządzie”, „Nowoczesne Zarządzanie Jakością”.

dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce publicznej, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej (wcześniej Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej). Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Copenhagen Business School w zakresie Master of Public Administration. Od 1997 r. pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, początkowo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, której był dyrektorem w latach 2005–2008, członek redakcji kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Specjalizuje się w problematyce zarządzania publicznego, nauk o polityce publicznej i administracji publicznej. Autor 80 publikacji o tej tematyce. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz, analiz i opracowań programowych, w tym m.in. na zlecenie: jednostek samorządu lokalnego, Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, OECD, Parlamentu Europejski i Banku Światowego.

dr Michał Żabiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwent specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2006-2012 pracownik Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Od 2012 r. pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Obecnie pracownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi w Katedrze Administracji Publicznej. Doktor nauk ekonomicznych, stopień uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2018 r. Zainteresowania naukowe obejmują m.in. ekonomię instytucjonalną i behawioralną, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne. Ekspert aktywnie zaangażowany w wielu krajowych projektach badawczo-wdrożeniowych z zakresu zarządzania publicznego, zarządzania jakością w administracji samorządowej, ekonomii społecznej. Ekspert ds. wdrożeń metody Planowania Rozwoju instytucjonalnego. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych z obszaru zarządzania publicznego, funkcjonowania administracji samorządowej, zarządzania jakością w administracji lokalnej. Współautor metody Planowania Rozwoju instytucjonalnego. Specjalizacja akademicka: administracja publiczna, zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny, analiza polityk publicznych.

Organizacja studiów:

  • studia dwusemestralne
  • 12 weekendowych spotkań, po 6 w każdym semestrze.


Miejsce zajęć:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16
(5 min piechotą od Dworca PKS i PKP).

Szczegółowe informacje dotyczące terminu naboru na studia oraz wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Opłaty

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł,
  • 4 250 zł (płatne w dwóch ratach po 2 125 zł na początku każdego semestru; istnieje możliwość rozłożenia płatności na dodatkowe raty pod warunkiem dostarczenia pisemnej prośby adresowanej do Dyrektora MSAP do Sekretariatu studiów do 14 dni przed Inauguracją).